147984. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés lépcsősrostélyú tüzelések levegővel való ellátására

Megjelent: 1961. február 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.984. SZÁM 24. f. OSZTÁLY — BO—647. ALAPSZÁM ~ . Eljárás és berendezés lépcsőrostélyú tüzelések levegővel való ellátására Boronkay József gépészmérnök, Kohári Lajos gépészmérnök, mindketten Budapesten A bejelentés napja: 1958. február 6. Régebben a gyengébb minőségű barnaszeneket a szén ömlési szögének megfelelő hajlású lépcsős rostélyon égették el. Az égéshez "szükséges lég­mennyiséget a kémény természetes huzama bizto­sította. Ujabban ismeretesek olyan berendezések, melyeknél különböző megoldású mechanikus moz­gatással továbbítják a szenet a lépcsős rostélyon és amelyeknél az égési levegőt mesterséges alá­fúvással nyomják át a rostélyon. Találmányunk célja olyan tüzelő berendezés létrehozása, amely a hazai gyengébb minőségű barnaszenek jó hatásfokú elégetésére is alkalmas és a meglevő kazánokba is beépíthető, azok na­gyobbmérvű átalakítása nélkül. Így a vállalatok alacsony beruházási költséggel kapacitásukat lé­nyegesen növelni tudják. A kitűzött cél megvalósítása céljából az új kazánba beépítendő, vagy régi kazánokba egyszerű cserével beiktatható előtoló lépcsős rostély hajlás­szöge állítható, rostélysorai szakaszonként külön­böző sebességgel mozgatható, rostélyelemeinek felületei a salaklepény kialakulásának meggátlá­sára végig kapartak lehetnek, a szerkezet kopás­nak, korróziónak kitett részei (mint pl. a rostély­elemek, a rostélyelemek tartórúdazatai stb.) meg­felelően ötvözöttek, preparáltak, esetünkben ali­táltak, alumetáltak a magasabb hőfoknak kitett részei (mint pl. a rostélytartó rudak, a tűzteret határoló vaskeretek . ..) szükség szerint hűtöttek. A levegő aláfúvása egy, kettő, vagy több szakasz­ban történik. A szén száradásának, kigázosodásá­nak és begyulladásának szakaszában a tűztérből elvett forró füstgáz és levegőnek 100—400 C°-ú és megfelelő oxigéntartalmú keverékét fúvatjuk be, míg a második, illetve a többi szakaszokba a salaktéren áthúzott, esetleg más hőhasznosítóval előmelegített, előmelegítetten, friss levegőt fúva­tunk be a szerelés meggátlására — a rostélyon levő szén szemcsézettségétől és rétegvastagságától függő —, továbbá a rostélysorok egymás közötti viszonylagos helyzete által megszabott — ritmi­kusan'változó nyomással és mennyiségben az op­timális, illetve maximális égési reakció biztosítása végett. Egy példaképpeni kiviteli alakot az ábra hosz­szanti metszetben és elölnézetben sematikusan szemléltet. A 4 állórostély-elemek és a 4/a mozgórostély­elemek a tolási irányban meredek homlokfalúak, miáltal a 11 és 12 karok beállításától függően felületük részben, vagy homlokfalukig végig ka­partak. A rostélyelemek mindegyike, vagy csak a magasabb hőhatásnak kitett rostélyelemek hő­álló ötvözetből készíthetők, kopás- és korrózió­állóvá tehetők alitálással. A rostélyelemek az ugyancsak hőálló anyagból is készíthető és hűt­hető, valamint ugyancsak kopás- és korrózió­állóvá tehető, alitálható álló és mozgó 4/a rostéiy­rudakon helyezkednek el. Kiviteli példánkban az összes mozgórostély-rudak közös 7 rudazattal vannak összefogva és így előtolási sebességük azonos. Lehet a mozgórostély-rudakat több cso­portban összefogni és csoportonként különböző sebességgel járatni. A tűzteret határoló és az álló­rostély-rudakat tartó 4/c vaskeretek vízzel hűt­hetők. Mind az álló-, mind a mozgórostély-rudak meghibásodásuk esetén ágyazásaikból kiemelhetők és helyükre újak helyezhetők. Az egész tüzelő­szerkezet a 16 légelosztó-teknővel együtt meglevő kazánokba is egyszerű cserével beiktatható. A 7 rudazattal összefogott rostélyelemeket, 3 elektromotor, 9 áttételezőművel, 10 excenterrel, 11 és 12 állítókarok közbeiktatásával a kazán­terhelésnek megfelelően beállított előtolási-sebes­séggel mozgatja. A 13 a rostélyelemeket mozgató tengelyről levett mozgással 14 állítókarok beiktatásával a szén mennyisége a terhelésnek megfelelően ada­golható, illetve a szénrétegnek a rostélyon való magassága beszabályozható. Az 1 helyen a tűztérből beszívott 900—1100 CT füstgázhoz a 3 szabályozón keresztül friss levegőt szívatunk, hogy a keverék hőfoka 100—400 C , esetünkben 300 C° legyen és az égéshez szük­séges oxigéntartalommal bírjon. A 15 állítható karok által mozgatott tengelyek — melyek moz­gásukat a rostélyelemeket meghajtó tengelyről kapják — pillangószelepeket mozgatnak a rostély­elemek mozgásának ritmusában beállításunktól függő mennyiségű és nyomású levegő, illetve le­vegő- és füstgázkeveréket juttatnak a rostély alá.

Next

/
Thumbnails
Contents