147973. lajstromszámú szabadalom • A helyi délkör meghatározására szolgáló készülék

Megjelent: 1961. január 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.973. SZÁM 42. c. OSZTÁLY — ZE—156. ALAPSZÁM o­­v v KÖNYVTÁR ] * * / rLAM A helyi délkör meghatározására szolgáló készülék VEB Carl Zeiss Jena, Jena (NDK) Feltalálók: dr. Jochmann Horst, mérnök, Jena, Hense Siegfried, mérnök, Jena A bejelentés napja: 1959. november 6. A találmány a helyi délkör meghatározására szolgáló teodolitok távcsövéhez illeszthető készü­lék, amely a távcső minden mozgásában részt­vesz. A helyi délkör meghatározására készített ha­sonló készülékek ismertek mind távcső-, mind prizmarendszer felépítéssel, amelyek teodolittáv­csövek tartozékaként vannak kialakítva. Az egyik ilyen ismert távcső-rendszerű készü­léket illesztődarabbal rögzítik a távcsövön. Ennek a megoldásnak az a hátránya, hogy nem teszi le­hetővé mindkét távcsőhelyzetben 180 fokra elál­lított teodolitalhidadénál az észlelést és ezzel a mérőműszer állandó hibájának kikapcsolását. A prizmarendszeres megoldás lehetővé teszi ugyan mindkét távcsőállásnál az irányzást, de a megfigyelés két meghatározott csillaghoz \'an kötve. A találmány a helyi délkör meghatározására olyan készüléket ad, amely az eddig ismert konst­rukciók fentebb említett hátrányait kiküszöböli. A találmány szerinti berendezés egy a látcső irányvonala körül és egy az erre merőleges ten­gely körül dönthető síktükörből, és egy erre szi­lárdan felerősített csőlibellából áll, mely utóbbi­nak tengelye a tükör normálisával párhuzamos. Előnyös kiviteli formát nyújt, ha a tükör és a csőlibella tartója az irányvonal körül forgatható. A tükör forgó- és lengőmozgásának gátlására ismert szoiútószerkezetek vannak alkalmazva, fi­nom mozgatást végző szerelvényekkel. A libella a beállítófej hengeres süllyesztékébe van beerősítve, miáltal az esetleges sérülések el­len védelmet nyer. A helyi délkör meghatározására szolgáló talál­mány szerinti készülék a geodéziai irányokba va­ló tájolásra minden olyan szélességben felhasznál­ható, ahol a kérdéses teodolittávcső irányvonala a föld tengelyével párhuzamosan beállítható. Tá­jolásra minden látható csillag iránybavehető, ha annak deklinációja a csillagászati évkönyvből ki­kereshető. A készülék mindkét távcsőhelyeztnél lehetőséget nyújt a tájolásra, miáltal a műszer állandó hibájától mentes értéket lehet kapni. A rajzok a találmány tárgyának egy kiviteli alakját szemléltetik, mégpedig az 1. ábra a készülék elölnézete, a 2. ábra a készülék felülnézete, a 3. ábra egy teodolittal kapcsolt készüléket mutat. Az 1. és 2. ábrában látható 1 gyűrűn a 2 ház az x—x tengely körül forgathatóan van ágyazva. A 3 és 4 csapágyak, a 6 tükröt tartó 5 foglalat két 7 és 8 tengely csapját fogják meg. Ezáltal a 6 tükör a 9 tükröző felülete közelében elhúzódó, x—x tengelyre merőleges y—y tengely körül a 10 beállítócsavar segítségével elfordítható. A beállí­tófej 11 vájatában a beszabályozhatóan beépített 12 csőlibella van. A beszabályozást a libellához mereven kötött 13 karra ható 14 és 15 csavarok segítségével lehet elvégezni. A 6 tükör kismértékű döntéséhez (finom beál­lításához) a 8 tengelycsapot az egyik végén fel­hasított 16 emelő fogja körül és ez az emelő a ten­gelycsaphoz súrlódással kapcsolódik. Ennek a súr­lódásnak beállítása a hasított részeket összehúzó 17 csavar állításával történik. A 16 emelőkar má­sik végét két egymással szemben levő 18 és 19 csap vezeti (3. ábra), amelyek közül a 18 csap a 2 házra rögzített 20 hüvelyben rugózóan van ágyaz­va, a 19 csap pedig egy beállítócsavarnak egy ré­sze, amely hasonló módon a házra erősített 21 hü­velyben a 22 gomb csavarásával hosszirányban elmozdítható és a 18 csappal ellentétes irányban hat. " '' A 2 ház x—x tengely körüli elfordulásának meggátlására az 1 gyűrűn a 23 szorítószerelvény van, amelyet a 24 karral lehet működésbe hozni. Az emelő rajz szerinti helyzetében a ház elmoz­dulása gátolva van. Kismértékű elmozdulásokat ismert és az egyszerűség kedvéért nem is ábrá­zolt finom-beállító szerkezettel lehet végrehajta­ni, amely a recézett 25 gomb forgatásával működ­tethető. A házelfordulás jelzésére a 2 ház kúpos 26 felületére felvitt 27 órabeosztások és az 1 gyű­rűn levő 28 jel szolgálnak. Az 1 gyűrűnek a 23 rögzítőszerkezettel ellenté­tes felét az x—-x tengelyre merőleges 29 hasíték

Next

/
Thumbnails
Contents