147913. lajstromszámú szabadalom • Szűrőberendezés

OR."Z.5/:0.i TU UÁU'VT! HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS__ 147.913. SZÁM /\- " ' " ' I 12. d. 2-4. OSZTÁLY — KA-834. ALAPSZÁM Szűrőberendezés Feltalálók: Rényi Árpád gépészmérnök, Dankó József technikus, Molnár József textilmérnök, mint Klaraár Ernő gépészmérnök jogutódjai és Klaniár Ernő gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1959. szeptember 7. A szennyezett folyadék tisztítására többféle szűrőberendezés ismeretes. Ezek a szűrőberende­zések működhetnek nyomás alatt, vagy gravitá­ciós úton. Nagy szűrő teljesítmény eléréséhez nyomás alatt működő szűrőberendezést szoktak alkalmazni. Ezek az ismert szűrőberendezések olyan felépítésűek, hogy a tartány alsó részében egy betonba ágyazott, sűrű csőrácsozat van el­helyezve, amelyre a szűrőréteg kerül elhelye­zésre. A szűrőrétegen átfolyt és már megtisztult folyadék ebben a csőrácsban gyűlik össze és innen kerül el felhasználásra. A csőrács csövei­nek palástjába szűrőfejeket csavaroznak, amelyek a szűrőanyag szemcséinek, pl. a kavicsszemcsék­nek a csőbe jutását megakadályozzák. A szűrőberendezés egyenletes terhelésének biz­tosítására igen fontos feladat a csőrács vízszintes síkba állítása. Ezt célszerűen úgy szokták meg­oldani, hogy a tartány fenekét híg betonnal ki­öntik és a csőrácsot erre fektetik rá. Ez a víz­szintbe állítás igen fontos a szűrőréteg fellazítása és tisztítása szempontjából is, mivel tisztításkor az elfolyócsövön keresztül benyomott mosó folya­déknak és lazító levegőnek a szűrőben történő egyenletes elosztását biztosítani kell. Mindezen célok elérésére a csőráosot igen sűrűre kellett választani és a rács ágaiba igen munkaigényes gyártási folyamattal előállítható ún. szűrőfejeket kellett elhelyezni. A találmány szerinti szűrőberendezés az isme­retes berendezések hátrányait kiküszöböli azzal, hogy alkalmazásával elmarad a szűrőfenék és elmaradnak a szűrőfejek. A találmány szerint felépített szűrőberendezés a kitűzött célt azzal éri el, hogy a tartányba a szűrőréteg és hordozóréteg, valamint a szűrt folyadék elvezető csonkok nyílása közé gyűjtő­vályú van elhelyezve. Ez a gyűjtővályú célsze­rűen a tartány fenekének teljes hossza mentén végighúzódik. A szűrőréteg tisztítása végett pe­dig a gyűjtővályú fölé vízszintes síkú, célszerűen több részből álló csőrács van beerősítve* A találmány egy példakénti kiviteli alakj.p a gyakorlatban leginkább használt hengeres tartány kapcsán a rajz mutatja. A rajz 1. ábrája a tar­tány oldalnézetét metszetben mutatja, míg a, 2. ábrán a tartány szembenézete ugyancsak met­szetben látszik. Az ábrákban az —1— hengeres tartány el van látva —2— befolyó csonkkal, valamint egy, vagy több —5— szűrt folyadékot elvezető csonkkal. A tartány alsó részében helyezkedik el a cél­szerűen nyílásokkal ellátott —4— gyűjtővályú. amely fölött a szűrőfeneket kiküszöbölő —3— hordozóréteg foglal helyet. E felett a —3— hor­dozóréteg felett van a —3a— szűrőréteg, míg a hordozórétegben helyeződik el a levegőztető egy, vagy több —8— csőrács. Az így felépített szűrőberendezésbe a —2— befolyó csonkon gravitációs úton, vagy nyomással bevezetett szennyezett folyadék a -—3a— szűrő­rétegen át megtisztulva a —3— hordozóréteg szemcséi között a —4— gyűjtővályú oldalfalai és a tartány palástja közötti résen, vagy a gyűjtő­vályú nyílásain keresztül az —5— szűrt folyadék elvezető csonkon távozik. A —3— hordozóréteg szemcséi olyan elrendezésűek, hogy méretük a —4— gyűjtővályútól felfelé csökken, hogy a gyűjtővályú és a tartány palástja közötti résbe, ill. a gyűjtővályú nyílásaiba szemcse ne kerül­hessen. Az elpiszkolódott szűrőréteg tisztítása oly mó­don történik, hogy az —5— szűrt folyadék elve­zető csonkokon tiszta folyadékot, a —6— cső­rácson keresztül pedig levegőt juttatunk a tar­tányba, így a szűrőrétegből a szennyeződés ellen­áramban kimosódik. A levegőbefúvó nyílásokat összefüggő levegőréteg kialakítása érdekében, amely a levegő egyenletes elosztását biztosítja, célszerűen a —6—- csőrács alsó részén helyez­zük el. A találmány szerinti szűrőberendezés igen nagy előnye az ismert berendezésekkel szemben az, hogy nincs szükség a csőrács bebetonozására és a nagy mennyiségű szűrőfej alkalmazására. Ezen túlmenően pedig a több részből álló levegőztető —6— csőrács igen könnyen szerelhető.

Next

/
Thumbnails
Contents