147903. lajstromszámú szabadalom • Berendezés televíziós képtányérok csiszolására

Megjelent: 1960. december 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.903. SZÁM "v— 67. a. 26—33. OSZTÁLY — HO—594. ALAPSZÁM Berendezés televíziós képtányérok csiszolására Feltaláló: Horváth István műszerész, Budapest A bejelentés napja: 1959. június 15. A televíziós képcsövek képtányér-részén megje­lenő kép minősége tudvalevőleg nagymértékben függ a képtányér külső felületének simaságától. A képtányért különleges üvegből préselik és külső felületét a burával való összeforrasztás előtt si­mára csiszolják. E célra nagyszámú eljárás isme­retes, ezek azonban egyrészt rendkívül költsége­sek, másrészt nem adnak elég tökéletes simaságú felületet. A nehézségek oka egyrészt a képtányér külön­leges alakja, mely gömbfelületből kivágott tégla­lap, erősen lekerekített sarkokkal, másrészt, fő­ként az a tény, hogy a présformából még mele­gen kiemelt üveg sok esetben kissé eltorzul és így a helyesen préselt gömbfelület elveszti pon­tosan szférikus alakját. Ha e pontatlanságot csi­szolással akarjuk helyrehozni, akkor az egyenlő vastagságú üvegfal helyenként annyira elvéko­nyodik, hogy elveszti szükséges szilárdságát és a képcsőben uralkodó nagy vákuum hatására kony­nyen összeroppan. A találmány célja az eddiginél tökéletesebb si­maság elérésére egyszerűbb és olcsóbb eszközök megvalósítása. A pontatlan felületek helyes csi­szolására olyan eljárást kellett kidolgozni, amely­nél a csiszolótárcsa csak nagyon kevés anyagot választ le a képtányérról és így ennek falvastag­sága nem csökken káros mértékben. A találmány egyebek közt azon a felismerésen alapszik, hogy nem kell törekedni elméletileg pontos gömbfelület kialakítására, mert ennek a kép minőségére sem­mi hatása nincs. A képtányért csak azért készí­tik göimb alakúra, mert a belső vákuummal szem­ben szilárdságilag ez az alak igen kedvező. Amennyiben tehát a pontos gömbalak visszaállí­tására nem törekszünk, a csiszolással az eltorzult képtányér-felülethez kell igazodnunk. Erre a cél­ra különleges csiszolóberendezést kellett szerkesz­teni. A találmány szerinti berendezés két főrészből áll: előcsiszológépből és finomcsiszológépből. Az előcsiszológép motorikusán forgatott tengelyének egyik végére, alkalmas befogószerkezst segítségé­vel, felerősítjük a csiszolandó képtányért, dombo­rú oldalával a csiszolótárcsa felé. A képtányér­ral szemben foglal helyet a csiszolótárcsa, melyet ugyancsak forgatható tengelyre erősítünk. E két tengelyt úgy ágyazzuk, hogy azok egymással he­gyes szöget zárnak be, aholis a csiszolótárcsa kö­zépvonala a képtányér gömbfelületének közép­pontján megy keresztül. A csiszolótárcsa és a képtányér közé csiszolómasszát juttatunk. A csi­szolótárcsa minden irányú ikibillenést megengedő csukló révén csatlakozik a saját tengelyéhez. E mozgásokon kívül a csiszolótárcsa tengelyét ön­magával párhuzamosan keringésbe is hozhatjuk, mely célra körhagyó beépítése a legalkalmasabb, általában 10—20 mm exeentricitással. Az előcsiszolótárcsa anyaga példaképpen öntött­vas, bronz, üveg, keményfa vagy keménygumi lehet, a csiszolómassza anyaga pedig különféle finomságú korund, szilíciumkarbid, kvarc vagy más efféle, melyet vizes emulzió alakjában jut­tatunk a csiszolóíáresa és a képtányér közé, még pedig előnyösen a csiszolótárcsa agyához közel kialakított nyílásokon át. A csiszolótárcsát mér­sékelt erővel nyomjuk az előcsiszológépbe fogott képtányérhoz. Ilyen szerkezeti felépítés mellett a képtányér külső felületének minden pontja egyenletes előcsiszolásban részesül. A csiszolótárcsa átmérője akkora, és annak célszerű elhelyezése olyan, hogy e tárcsa a kép­tányér középpontján és egyik sarkán ellenkező irányokban túlnyúlik. Az eíőcsiszolás után a képtányért a finomcsi­szológépre visszük át. Ez hasonló felépítésű, mint az előcsiszológép, a következő különbségekkel. Az itt fellépő nagyobb felmelegedés miatt a kép­tányért pl. vízzel hűtjük, melyet célszerűen a képtányér forgástengelyén és különböző irányú fúvókákon át juttatunk a képtányér homorú fe­lületére. A csiszolótárcsa keringőmozgása itt el­marad és többnyire elmarad a felső tengely moto­rikus forgatása is, mert itt a csíszolótárcsát na­gyobb erővel szorítjuk a képtányérhoz. Itt a csi­szolótárcsa egyik oidalára erősített nemezréteggel csiszolunk, melynek célszerű vastagsága 10—20 mm. A képtányér és a nemezréteg közé cérium­oxidot, vasoxidot vagy egyéb finomőrlésű csiszo-Hómasszát juttatunk, ugyancsak vizes emulzió alakjában. Az említett csiszolónyomás értékét ke­reken 0,25—1,0 kg/cm2 -re vesszük. Ilyen feltété-

Next

/
Thumbnails
Contents