147882. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hőszigetelő kerémiai készítmények előállítására és az eljárás szerint készült idomtestek

Megjelent: 1960. december 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.882. SZÁM 80. b. 24. OSZTÁLY — EI-104. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Eljárás hőszigetelő kerámiai készítmények előállítására és az eljárás szerint készült idomtestek Építőanyagipari Központi Kutató Intézet, mint a feltaláló dr. Albert János oki. vegyészmérnök, budapesti lakos jogutódja A bejelentés napja: 1959. december 17. Természetes perlitnek az a tulajdonsága, hogy hőkezelés következtében megduzzad, amely álla­potában a duzzasztási foktól függő mértékben többé-kevésbé porózus szerkezetet vesz fel. Ez a körülmény sejthetővé tette, hogy a duzzasztott perlit hőszigetelő idomtestek előnyös anyagkom­ponenseként alkalmazható, minthogy ezen idom­testeknél a porózus szerkezetet ismeretes módon a csekély térfogatsúllyal együttjáró hőszigetelő­képesség annyira lényeges előfeltételének tekin­tik, hogy azt eddig az esetek többségében mes­terséges úton, elégő adalékok (pl, fűrészpor) vagy pórusképző anyagok (pl. habosítók) segítségével is megvalósították. Kísérleti úton a találmány számára jellemző módon tényleg megállapítható volt, hogy duzzasz­tott perlit, melyet kötőanyagként agyaggal és megfelelő vízmennyiséggel, továbbá bizonyos szempontokból célszerűnek mutatkozó adalékok­kal idomtestek formázására alkalmas nyers kerá­miai masszává dolgoznak fel, a nyers idomtestek szárítása és kiégetése után olyan kész idomtestek előállítását teszi lehetővé, amelyek az eddig is­mert legjobb hőszigetelő idomtestekkel nemcsak egyenértékűek, hanem ezeket több tekintetben messze felül is múlják. A találmány szerinti új készítmények kedvező tulajdonságai elsősorban a perlitadagolástól füg­genek, amely a száraz kerámiai keverék 15—70 súlyszázlékáig terjedő tág körzetet ölel fel. Ezek a határok tapasztalat szerint azáltal adódtak, hogy 15 súlyszázalék alatt a perlitadagolással közönsé­ges perlitmentes idomtestekkel szemben hőszige­telőképességben és térfogatsúlyban elérhető nye­reség gyakorlatilag jelentéktelenné válik, míg a kereken 70%-os határérték átlépésével egyfelől a viszonylag már csekélyebb mennyiségű agyag kötőképessége, másfelől a kész gyártmánynak részben ettől is függő nyomószilárdsága a még megengedhető mérték alá süllyed. Emellett a .kiégetett idomtesteknek növekvő perlitadagolás­sal csökkenő lágyulási hőmérséklete, ill. az ehhez képest némileg alacsonyabban választandó hasz­nálhatósági hőmérséklethatára is jelentős szere­pet játszik, amennyiben a készítmények ez utóbbi hőmérsékletfogalom szempontjából két csoport­ba oszthatók be, amelyek egymástól 800—950 C° hőmérsékletértékkel vannak elkülönítve. Talál­mány szerinti hőszigetelő testek, melyek 30—70 súlyszázaléknyi perlittartalmük következtében 800—950 C°-ig használhatók, az ún. hőálló cso­portba tartoznak, míg a kereken 900 C° hőmér­séklettől átlagosan 1400 C° hőmérsékletig terjedő használhatósági körzet a csak 15—30 súlyszáza­léknyi perlittartalommal rendelkező szigetelő tes­teket foglalja össze, melyeket fokozottabb hőálló­képességük folyton tűzálló szigetelő testeknek is nevezünk. 800—950 C° hőmérsékletig használható (hőálló) szigetelő testek pl. 30—40 súlyszázaléknyi perlit­tartalomnál 350—250 kg/m3 értékű térfogatsúly­lyal és 18—15 kg/cm2 értékű nyomószilárdsággal, továbbá — 0 C°-on mérve — kereken 0,052 kcal/mó° hővezetést tényezővel vannak kitüntet­ve, amely értékek a magasabb perlittartalmú kör­zetben, -pl. 60 súlyszázaléknyi perlittartalomnál a fenti sorrendben 100—120 kg/m3 , 10—12 kg/cm 2 , ill. 0,03 kcal/mó° értékekre süllyednek és ezáltal a nyomószilárdság kivételével a fenti magasabb perlittartalomnál adódó értékeknél még kedve­zőbbekké válnak, közönséges perlitmentes szige­telő testek analóg számértékeivel összehasonlítva pedig mindkét esetben jelentősen, sőt többszörö­sen is jobbak. Tűzálló találmány szerinti szigetelő testek, tűzálló perlitmentes szigetelő testekkel összehasonlítva, csekélyebb perlittartalmük követ­keztében, a fenti jelzőszámokban ugyan már nem mutatnak fel olyan nagy különbségeket, mint ahogyan ezek a perlittartalmú és perlitmentes hő­álló készítmények jelzőszámai közt adódnak, fő­leg azonban a hőszigetelőképesség és különösen a térfogatsúly szempontjából még ez esetben is

Next

/
Thumbnails
Contents