147860. lajstromszámú szabadalom • Háromtermékes centrifugális flotáló készülék

ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Megjelent 1960. november 30-án 147.860. SZÁM 1. a. 1—14. OSZTÁLY — BA—1385. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Háromtermékes centrifugális flotáló készülék Bányászati Kutatóintézet, Budapest Feltalálók: Horváth László és Kun Endre oki. bányamérnökök, Budapest A bejelentés napja: 1959. szeptember 24. A találmány iszapszeneknek és néhány ásvány­iszapfajtának flotálására való készülékek körébe tartozik, melyeknél az ásványszemek fajtázása (szétválasztása) a felületi tulajdonságok különbö­zőségén alapszik. Az eddig használt flotáló cellák­ban ún. impellerrel, azaz forgó lapátrendszerrel keverték össze a zagyot, mely az ásványi szeme­ket tartalmazza, a hozzáadott reagenssel és a be­szívott levegővel. Mindez nagy energiafogyasztás­sal és a keverőlapátoknak a zagy anyaga okozta nagymérvű kopásával járt. Ezenkívül a léghubo­rékok diszpergálódásának mértéke sem volt ki­elégítő. A találmány célja egyrészt az eddigi zagykeve­rő forgó alkatrészek kiküszöbölésével az energia­% fogyasztás csökkentése, másrészt a készülék bi­zonyos alkatrészeinek megfelelő kialakítása út­ján az ún. flotálási hatásfoknak, ill. a "főtérinek kihozatálának megnövelése, végül három termék szétválasztása egyetlen készülékben. A találmány szerinti készülék evégből a nyo­más alatt bevezetett flotációs keveréket befogadó keverőedényből, ennek a függőlegestől eltérő irá­nyú oldalfal-részében elrendezett szitafelületből, a keverőedény felső végéhez csatlakozó habtöl­csérből, végül olyan expanziós edényből áll, amelynek alsó részében van az említett szitafelü­let. A hab tölcsér és az expanziós edény tetején a habot magukban véve ismert forgó lapátok sze­dik le, melyek közös forgástengelyre lehetnek erősítve. A habtölcséren felemelkedett dúsított termék a készülék függélyes középvonalában el­rendezett csövön át lefelé távozik. A készüléket végül kiegészíti egy habgyűjtő edény. Az expan­ziós edénynek alul szeleppel szabályozható kiöm­lőnyílása van. A légbuborékokkal összetapadt, legkönnyebben flotálódó szemcsék a központi helyzetű habtölcsé­ren át, az anyag többi része pedig a szitafelüle­ten át távozik a keverőedényből. A szitafelület, mely lehet pl. drótszövet vagy lyukgatott lemez, az anyag keveréséhez a maga részéről a súrlódási ellenállása révén hatásosan hozzájárul, ezenkívül pedig ugyanakkor az örvénylő mozgást csillapít­ja, hogy az expanziós edénybe kerülő anyag a szétválasztáshoz szükséges lassú áramlásba men­jen át. Ugyanezt az utóbbi hatást segíti elő az expanziós edény nagy bősége is. A flotációs keverék betáplálása akár szivattyú­val — előnyösen körforgó szivattyúval — akár pedig hidrosztatikus nyomással történhetik, ahol az utóbbira lehetőség van. Az új készülék nagy előnye még rendkívüli szerkezeti egyszerűsége és így olcsósága. A rajz a találmány szerinti flotáló készülék egyik kiviteli alakját példaképpen, vázlatosan tünteti fel. Az 1. ábra függélyes középmetszet. A 2. ábra felülnézet. A flotálandó zagy, a hozzáadott reagens és a levegő keverékét az 1 vezeték nyomás alatt jut­tatja a ciklon-elven működő 2 keverőedénybe, mely alul hengeres alakú, majd felfelé kúposán szűkül. Ebbe a kúpos részbe építjük be a 3 szita­felületet, melynek felső végéhez a felfelé kúpo­sán bővülő és hengeresen végződő 4 habtölcsér csatlakozik. A készülék függélyes középvonalában a felül kúposán kezdődő majd lefelé hengeresen folyta­tódó 5 kivezetőcső foglal helyet. A készülék fel­ső részét a 6 habgyűjtő edény alkotja. A 4 hab­tölcsér tetején a felemelkedett anyagot a maguk­ban véve ismert forgó 7 lapátok szedik le és irá­nyítják az 5 kivezetőcsőbe, míg a 3 szitabetéten át a 2 keverőedénynél lényegesen bővebb 8 ex­panziós edénybe jutott anyag felemelkedő, habos részét a forgó 9 lapátok szedik le és irányítják a 6 habgyűjtő edénybe. A 7, 9 lapátok közös ten­gelyre vannak erősítve. A keletkező háromféle termék közül a legdúsabb flotált termék az 5 ki­vezetőcsövön át, a kevésbé dús flotált termék a 6 habgyűjtő edény alsó nyílásán át, a zagymara­dék pedig a 8 expanziós edény alsó 10 szelepén át távozik.

Next

/
Thumbnails
Contents