147846. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagy oxigéntartalmú mangánoxid előállítására

Megjelent 1960. november 30-án (»KSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.846. SZÁM 12. n OSZTÁLY — VI—285. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás nagy oxigéntartalmú mangánoxid előállítására Villamosipari Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Pesti László oki. vegyészmérnök (55%) és Simon Gyula oki. vegyészmérnök (45%), mindketten Budapest A bejelentés napja: 1959. augusztus 29. Eljárás tárgya vegyi tiszta mangándioxid elő­állítása 75%-nál kisebb Mn02 tartalmú mangán­ércekből, azáltal jellemezve, hogy mangánnitrátos eljárással oxálsav és salétromsav kezeléssel nyert terméket termikus kezeléssel bontjuk meg man­gándioxidra. Az oxálsavat magában a reaktorban állítjuk elő szénhidrátoknak salétromsavval való reakciójával. Ismeretes, hogy különösen a Leclanché-rend­szerű galvánelemek hatóanyagában mily fontos a szerepe az elektrokémiai depolarizációt végző barnakőnek. Ennek értékét fenti célra főleg há­rom tulajdonság szabja meg: 1. nagy Mn02 % tartalma; 2. erős aktivitása, amin tulajdonképpen az oxi­gén reakciósebességét értjük a depolarizáció folya­matánál ; 3. nagyfokú tisztaságot, illetve mentessége min­dennemű a folyamatra káros anyagtól. Ismeretes az is, hogy az elemgyárak korszerű — nagyteljesítményű elemek gyártásánál nem elégednek meg a természetes barnakövekkel, ha­nem azok minőségét különféle műtermékekkel, mint műbarnakővel, elektrolitikus úton előállított barnakővel stb.-vel teszik hatékonyabbá. A találmány célja gyengébb minőségű mangán­ércekből vegyi úton olyan mangándioxid előállí­tása, mely a természetes ércekhez adaléknak al­kalmazva a fenti három szempontnak megfele­lően a mangándioxid-tartalmat növeli, az aktivi­tást javítja és káros szennyező anyagokat nem tartalmaz. Ily anyag előállítására salétromsavas eljárással nyert mangánnitrátból indultunk ki, melyet vi­szont gyenge, magyarországi mangánércből készí­tettünk. A (mangánnitrátot azután termikus keze­léssel bontottuk meg és alakítottuk át mangán­dioxiddá. Ezzel az eljárással közel 90%! Mn02 tartalmú anyagot kaptunk, rendkívül erős aktivi­tással. A mangánércek salétromsavas oldása nehézség­gel jár, ugyanis a mangánércekből általában csak az alacsonyabb oxidtartalmú részek oldódnak, míg a magasabb oxidtartalmúak oldhatatlanul marad­nak vissza. így az eljárás nagyon kevéssé gazda­ságos. Előnyösen használható azonban fel az oldás megkönnyítésére az oxálsav, mely az alábbi reak­ció szerint hat: COOII COOH + Mn ° 2 + 2 HN ° 3 ^ Mn ( N °3)2 + + 2 C02 Ü2 H 2 0 Ez az eljárás igen jónak mutatkozott, mégis el kell vetni az oxálsav alkalmazásának gondolatát azért, mert az eljárás költséges. Azt találtuk, hogy hasonló eredményre jutunk akkor, ha az oxál­savat magában a reaktorban állítjuk elő úgy, hogy egy vagy több szénhidráttartalmú növényi anyagot, mint pl. nyers vagy főzött burgonyát, keményítőt, lisztet, cukrot, melaszt stb. alkal­mazunk, mely anyagok salétromsav hatására oxál­savvá alakulnak át és az oxálsav salétromsavval már teljesen feloldja a mangánércet. Alábbiakban egy példán mutatjuk be eljárá­sunkat: 1. 100 g ércporhoz kb. 200 ml oly 65%-os sa­létromsavat adunk, melyet előzőleg 1 :4 arány­ban hígítottunk; 2. az 1. alatti ércmennyiségnek megfelelően 20 g liszthez 140 ml 65%-os salétromsavat és 50 ml vizet adunk. A lisztet előbb hidegen, majd enyhe melegítéssel elroncsoljuk, míg nitrózus gázok szabadulnak fel. A folyamat később igen hevesen folyik le. Ezután a 2. számú reakciós terméket lassan beleöntjük az 1. számú érc + salétromsavból álló keverékbe —• kis részletekben, hogy ne legyen habzási veszteségünk. Amikor a reakció heves­sége enyhült, még kb. 4 órán át vízfürdőn me­legítjük az elegyet. A reakció befejezése után szürkésbarna oldhatatlan rész marad vissza, mely magában foglalja az agyagszerű, szilikátos szeny­nyező részeket. Ezeknek az elemgyártásra nézve

Next

/
Thumbnails
Contents