147827. lajstromszámú szabadalom • Jacquard-mechanizmussal vezérelt szőnyegcsomózó gép

Megjelent 1960. november 30-án ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS . 147.827. SZÁM 86. d: 25. d. OSZTÁLY — PE—359. ALAPSZÁM Jacquard-mechanizmussal vezérelt szőnyegcsomózó gép Feltaláló: Perl Sándor textilmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1959. március 24. A találmány Jacquard-mechanizmussal vezérelt szőnyegcsomózó gépre vonatkozik, mely hasonló rendeltetésű ismert gépeknél lényegesen egysze­rűbb szerkezetű és működésű. A találmány szerinti szőnyegcsomózó gép ily­fajta ismert gépektől abban különbözik, hogy a tetszőleges számú és színű csomózó fonalat sín­ben mozgatható, egymás fölött elrendezett fonal­vezetők táplálják be, melyeknek nyúlványai a sínből kiállnak és mely fonalvezetőket a Jacquard­hasábon felfekvő lyukkártya oly értelemben be­folyásolja, hogy csupán a kártyalyukkal szemben­fekvő fonalvezető marad a helyén, míg a többit a kártyahasáb a sínből kitolja ós hogy a vezető­sínben helyzetében maradt fonalvezetőt, célsze­rűen fogaskerékből és fogazott rúdból álló emelő­szerkezet hozza a csomózási szintbe, melyben minden fonalvezetőhöz egy-egy csipesz tartozik. A fonalvezetők száma a láncpárok számának felel meg. A gép teljes szélességében rendszerint kb. 300 darab van. A találmány egyéb ismérvei az alábbi leírásból és az ahhoz csatolt igénypontokból tűnnek ki. Az 1. ábra a csomózó fonalakat egy sorba be­állító szerkezet homloknézete. A 2. ábra részletrajz. A 3. ábra egy fonalvezetőn át vett metszet. A 4a—4f. ábrák a csomóképzés különböző fá­zisait szemléltetik. Az 5. ábra a csomózó szerkezet felülnézete. Az 1. ábrán fel nem tüntetett cséveállványról a láncfonalpároknak megfelelő számú különböző színű 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonal fut le. E fonalakat az 1. ábra szerinti szerkezet hozza a csomózási szintbe. 1 m széles szőnyeg szövéséhez szükséges kb. 600 láncfonal 300 láncfonalpárat alkot, mely ugyanannyi csomót igényel. A különböző színű 1—7 fonalak a fel nem. tün­tetett cséveállványról a 8 fonalvezetők 10 csator­náiba kerülnek (3. ábra). Minden fonalvezetőből 9 kiszögelés nyúlik ki. A fonalyezetők a 11 sínben illetve annak vízszintes furataiban egymás fölött foglalnak helyet és vízszintes irányban eltolhatók Az 1. ábra szerinti helyzetben valamennyi 8 fonalvezetőnek 9 nyúlványa kiáll a 11 sínből. A fonalvezetőket a J-Jacquard-hasáb oldalai körül fu­tó, lyukasztott 12 keménypapírkártyák önmagában ismert módon mozgatják. A Jacquard-hasáb is­mert módon a 11 sínpárhoz közelítő és attól távo­lodó egyenesvonalú mozgást és szakaszos körfor­gást végez. Miután az ezen mozgásokat végző szervek ön­magukban ismeretesek, ezek'a rajzon csak vázlato­san vannak feltüntetve és ismertetésüktől elte­kintek. Csak annyit kell megemlítenem., hogy ott ahol a 12 keménypapírkártyán lyuk van, az ezen lyukkal szembenfekvő 8 fonaivezető helyén fog maradni, míg a 12 kártya át nem lyukasztott részével szembenfekvő 8 fonalvezetők a 11 sínből kitolatnak (2. ábra). A feltüntetett példában a hét fonaivezető közül csupán egy, felülről a második, maradt a helyén. A 12 keménypapírkártyán tehát ott verünk lyu­kat, ahol azt akarjuk, hogy a kívánt színű fonal jöjjön a gép teljes szélességében a rajzon 15 hivat­kozási jellel megjelölt szintbe, ahol a később is­mertetendő, a gépi csomózást megindító csipe­szek vannak elrendezve. A 11 sínből ki nem tóit 8 fonalvezetőket a 13 fogaskerékből és 14 fogas­rúdból álló hajtómű hozza a csomózási szintbe. A 11 sínből kitolt 8 fonalvezetőket, a művelet befejezése után, egy a rajzon fel nem tüntetett lemez hozza vissza az eredeti helyzetbe. Az 5. ábrán példaképpen feltüntetett mecha­nikai csomózószerkezet ismertetése előtt a 4a—4L ábrák nyomán röviden leírom a csomóképzés egyes fázisait oly célból, hogy a mechanikai csomózó szerkezet ismertetése során az egyes ábrákon fel­tüntetett csomózási fázisokra hivatkozhassam. Csomó létesítése céljából a csomózó szerkezet 14 csipesze megfogja az 1 fonal végét (4a. ábra) A csomók létesítéséhez szükséges mozgásokat a következő szervek eszközlik: két egymásfelé né ző kengyel, mely kengyeleket fogaskerék és fo gasrúdhajtás a fonalvég kihúzási irányában és azzal ellentétes irányban ide-oda mozgatja, továb­bá az egyik kengyel harántirányban elrendezett rúd, melyen a csipeszek végei vannak megerősítve és mely tengelyirányú mozgást végez, továbbá a másik kengyel hosszirányában elhelyezett, egy­máshoz képest elmozgatható rúdpár, mely rudak fogópárokat hordanak.

Next

/
Thumbnails
Contents