147805. lajstromszámú szabadalom • Gyorsmérleg

Megjelent 1960. november 30-án ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.805. SZÁM 42. f. OSZTÁLY — LA—438. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÄLMÄNY Gyorsmérleg Laboratóriumi Felszerelések Gyára, Budapest Feltalálók: Tarány Géza üzemvezető és Nagy Ferenc műszerész, Budapesten A bejelentés napja: 1958. december 16. A laboratóriumi és más ilyen pontosságú, üveg­szekrényekben elhelyezett kétkaros és kéttányé­ros mérlegeknek szakmabeliek előtt közismert hátrányai többek között pl. a légáramlások és porlerakódások káros hatása. Ezek miatt újabb időkben igyekeznek a mérlegeket minél zártab­ban burkolni, és csak a mérendő anyag felhelye­zésére való serpenyőt hagyni szabadon. Az ún. egyenlőkarúsági hibaforrás kiküszöbölésére elter­jedőben vannak az egyenlőtlenkarú mérlegek. Az ilyen zárt burkolatú laboratóriumi mérlegek azonban komplikált és drága szerkezetűek, mert amiatt, hogy a mérleg súlyoldali szerkezete nem hozzáférhető, kívülről kezelhető, kényes és nagy pontosságú súlyfelrakó szerkezetet kell alkal­mazni. Az ilyen mérlegeknél különleges alakú és méretű súlyokat használnak, amelyeket az illető mérlegtípusnak megfelelően és a felrakó szerke­zettel összetartozó kivitelűre készítenek, úgyhogy ezek további drágító tényezők, amelyek a labo­ratóriumokon kívüli szélesebbkörű használatra elterjedésüket gátolják. A találmány a fenti hátrányoktól mentes és a vegyipari, üzemi, intézeti laboratóriumok, gyógy­szertárak régi kívánságának megfelelő és széle­sebbkörű használatra alkalmas, optikai skálás, teljes terheléssel működő, egyenlőtlenkarú gyors­mérleget valósít meg. A rajz a találmány példaképpeni kiviteli alak­ját mutatja. A rajz a mérleget burkolata nélkül, oldalnézet­ben, vázlatosan ábrázolja. A mérlegnek két tányérja van, melyek ugyan­azon élre vannak függesztve. A súlytartó —1— tányér az él alatt, a serpenyőként kialakított —2— tehertányér pedig az él felett van elhe­lyezve és a mérendő anyag befogadására alkal­mas. A —2— tehertányér célszerűen fészekszerű tartójából kivehető, a mérendő anyagoknak meg­felelő, porok, folyadékok számára is alkalmas kúpos edény, melynek kiöntő csúcsa is lehet. Az egyenlőtlen —3— mérlegkar végén van elren­dezve a —4— skálabeosztás. A mérlegkar az —5— arretáló szerkezet révén a tartó mérleg­élről leemelhető, ami az él kiemelését és követ­kezésképp a mérlegelés biztonságát szolgálja. A gyorsmérleg jellegét a —3— karra szerelt —6— légcsillapító szerkezet biztosítja. Az optikai mikro­skála felnagyítását a —7— optikai berendezés végzi, amelyhez a fényt izzólámpa (pl. 6 v, 3 w-os) adja. A mérlegnek az ábráról látható és ismert működésű többi részeinek felsorolását mellőzzük. Amint az ábrából látható, az egyenlőtlenkarú mérleg két élen dolgozik. Az egyik él ugyanazt a szerepet tölti be, mint a többi mérlegeknél, ezzel van felfüggesztve a —3— kar a középső ágyra. A szélső él — melyből csak egy van — kettős szerepet tölt be, az alábbiak szerint: Az él alatti elhelyezéssel felfüggesztett —1— súly­tányérban helyezhető el a mérleg terhelési ha­tára által megengedett súlymennyisés. Ugyanezen él felett van elhelyezve a —2— serpenyő, mely­nek fészekszerű tartóváza a mérősúlyokat is hor­dozó közös felfüggesztő rúd révén fekszik fel az ék élére és az alsó súlyok stabil egyensúlyi hely­zetet biztosítanak a —2— serpenyő számára. A mérleg előnyösen ún. helyettesítési eljárással használható. Az alsó —1— tányérra pl. 50 g-os méréshatárú mérleg esetén 49 g súlyt helyezve, ha a —3— serpenyő üres, ekkor a —4— mikro­skálának nullát kell mutatnia, majd az 50. g-ot ugyancsak a mikroskála mutatja. Amennyiben tehát egy grammnál kevesebb súlyt akarunk mérni, akkor ehhez kiegyenlítő súlyt nem kell használni, mert a —4— skáláról azonnal leolvas­ható az eredmény. Ha 1—50 g között akarunk mérni, akkor az alsó tányérról annyi súlyt ve­szünk le, amennyit mérni kívánunk, ezután a —3— serpenyőbe annyi anyagot rakunk, hogy a mérleg ismét beáll nullára, illetve a —4— ská­lán a kívánt helyzetbe. Ha egy bizonyos meny­nyiségű anyagnak a súlyát kívánjuk megállapí-

Next

/
Thumbnails
Contents