147790. lajstromszámú szabadalom • Hálózati próbaberendezés transzformátorok rövidzárási próbáihoz

Megjelent 1960. november 30-án ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.790. SZÁM 21. e. 67. OSZTÁLY — GO-846. ALAPSZÁM SZOLGALAT! TALÁLMÁNY Hálózati próbaberendezés transzformátorok rövidzárási próbáihoz Klement Gottwald Villamossági Gyár, Budapest és dr. Eatkovszky Ferenc oki. gépészmérnök, Budapest Feltaláló: Dr, Ratkovszky Ferenc oki. gépészmérnök, Budapest A bsjelentés napja: 1958. augusztus 28. Mint ismeretes, a transzformátorok gyakran sérülnek meg annak következtében, hogy szekun­der oldalukon teljes rövidzárlatba kerülnek. A nagy rövidzárlat! áramok hatására a transzfor­mátorban különböző jelenségek lépnek lel, r/ürü pl. melegedés és rövidzárlati erőhatások. A rövid­zárlati áram okozta melegedést számítással köny­sel, úgyhogy emiatt próba berendezés nem szük­séges. A • rövidzárlati erők hatását azonban már lehetőleg ki kell próbálni, amely célra alkalma­sak a nagy teljesítményű forgógenerátoros próba­állomások, melyek, 1000—2000 MVA rövidzárlati teljesítményig, elég nagy számban terjedtek el az egész világon. Megállapítást nyert azonban, hogy nem elegendő a transzformátorokat csak a rövidzárlati erőhatásokra kipróbálni, mert olyan transzformátorok is gyakran megsérültek üzem­közben, amelyek az erőhatásokra ki voltak pró­bálva és azt kifogástalanul kiáltották. Ennek oka az, hogy a forgógenerátoros rövidzárlati próbák­nál, annak következtében, hogy a próbaberendezés forgórészének kinetikai energiája csak igen rövid időre — nagyobb transzformátoroknál csak né­hány tizedmásodpercre -— tudja fedezni a rövid­zárlati veszteségeket, a próbánál az erőhatás csak igen rövid ideig lép fel. A sérülések viszont leggyakoribb oka az, hogy a több másodpercig tartó zárlatok alatt a nagy rövidzárási erők az egész transzformátort másodpercenként 100 perió­dussal rázzák és ugyanakkor a melegedés miatt hődilatációs jelenségek is fellépnek. Ennek ered­ményeképpen gyakran bekövetkezik az, hogy a tekercselés valamelyik része meglazul, vagy szét­rázódik, illetve a hődilatációs elmozdulásokkal egyidejűleg fellépő nagy erők hatására deformá­lódik, amely deformáció eredeti hideg állapotban esetleg fel sem lépett volna. E jelenségek alap­ján azt kellett megállapítani, hogy transzformá­torok rövidzárlati próbáit forgógenerátoros rövid­zárlati próhaáílomásokon nagyobb teljesítményű transzformátoroknál nem lehet megfelelően elvé­gezni. Az egyedüli mód arra, hogy az előírások­ban megállapított, illetve üzemben előforduló hosszabb idejű (3—6 másodpercig tartó) teljes rövidzárlatokra a transzformátorok kipróbálhatók legyenek, az hogv a transzformátorokat nagy­teljesítményű hálózati próbaállomásokon kell ki­próbálni. A transzformátorok próbája azonban csak akkor teljes értékű, ha olyan hálózatra lehet őket rákapcsolni, melynek rövidzárlati teljesít­ménye a transzformátor rövidzárlati teljesítmé­nyéhez képest gyakorlatilag végtelen nagynak tekinthető, vagyis a kanoesísaziiltsés a + ^ i forma toron a zárlat tartama alatt is a né^legc; értéken maract Ilvon na*?^r tekes'ítin.énv'ű hál ^ azonban általában nem állnak rendelkezésre és ezért a próbák nem voltak elvégezhetők. A jelen találmány tárgya olyan berendezés, amely lehetővé teszi, hogy a gyakorlatban ren­delkezésre álló nagy-, illetve középteljesítményű hálózatokról nagy transzformátorok is, az előírt időknek megfelelően, úgy legyenek kipróbálha­tók, mintha a rövidzárlat végtelen teljesítményű hálózatra kapcsolva történnék. A találmány szerinti berendezés ezt az ered­ményt azáltal hozza létre, hogy a vizsgálandó transzformátor azon tekercselésének áramkörébe, melyet a nagy-, illetve középteljesítményű háló­zat táplál, olyan feszültségáttételt változtató szer­kezet (transzformátor, szeriesz transzformátor, vagy booster) van a találmány szerinti kapcsolá­sokban és kivitelben bekapcsolva, amelyek át­tétele a találmány szerint úgy van meghatározva, hogy a vizsgálandó transzformátor kapcsain üres­járásban névleges feszültségnél 1 R=-===== /i_*.+jAi_ iL '2 K ~ F 4 — K

Next

/
Thumbnails
Contents