147786. lajstromszámú szabadalom • Ipari mosógép

Megjelent 1960. november 30-án ORSZÁGOS TAULMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.786. SZÁM 8. d. 1—11. OSZTÁLY — FE-443. ALAPSZÁM Ipari mosógép Ferenci Sándor gépészmérnök és Szabó Sándor technológus, Budapest A bejelentés napja: 1959. március 31. Ismeretesek és elterjedten használatosak, főleg ipari célokra, azok a mosógépek, amelyeknél a tisztítandó ruhát vízszintes tengelyű, forgódobba helyezik és a dobot nem egészen félmagasságig mosófolyadékkal töltik meg. Az ipari célokat szolgáló dob legalább 7 kg ruha befogadására alkalmas és belsejében bordák vannak, amelyek a ruhát á dob forgása közben emelik, majd pedig bizonyos magasság elérése után a ruha a bor­dáról leesik és a mosófolyadékba kerül. A dobo­kat legtöbbször igen lassan és nem egyirányban, hanem felváltva oda és vissza szokták forgatni, hogy ezzel elkerüljék a ruha szakadását és ko­pását, továbbá a ruha összecsavarodását és ezzel a mosóhatás megszűnését. A mosás jósága és a ruha kímélése szempont­jából igen nagy fontossága van annak, hogy a bordák a ruhát milyen magasra emelik, az tehát milyen magasról esik vissza a mosófolyadékba. Az ezzel kapcsolatos erőhatásokat a rajz 2. ábrája szemlélteti, mely szerint a —4— bordán levő —5— ruhára egyrészt a —6— súlyerő, másrészt a —7— centrifugális erő hat és a ruha, valamint a borda közötti súrlódás hatása úgy fogható fel, mint a centrifugális erőt növelő —8— további erő. A ruha akkor esik le a bordáról, amikor a súlyerő —6a— összetevője nagyobb, mint a —7— és —8— erők összege. Az ismert gépeknél a fordulatszámot kénytele­nek voltak igen kis értéken tartani, az ipari mosógépek dobjának fordulatszáma legtöbbször kb. 26—30/perc és ez azt eredményezi, hogy a ruha kis út megtétele után elválik a bordától és igen meredek pályán esik le, úgy amint az 1. ábra —2— görbéje mutatja. Az ismert mosó­gépeknél tehát a dob bordái által emelt ruhák feltételezett —1— súlyvonala mentén haladó ruha csak a kicsi « szöggel emelkedik túl a vízszin­tesen és azután visszaesik. Ezzel szemben a jelen találmány értelmében a fordulatszám növelésé­vel a centrifugális —7— erőt annyira megnövel­jük, hogy a ruha jóval nagyobb ß szöggel emel­kedik túl a vízszintesen és azután a —3— görbe szerint esik le. A fordulatszám növelésének egy­részt az a hatása, hogy a centrifugális erő na­gyobb, másrészt minél magasabbra emelkedik a ruha, annál nagyobb a súlyerő sugárirányú össze­tevője. A mértani és matematikai szabályok alap­ján ki lehet számítani azt a magasságot, ill. ß szö­get, amelynél a ruhatömeg a bordát elhagyja. A ruha magasabbra emelésének egyik előnye az, hogy a ruha átesik a másik oldalra, tehát a dob emelkedő oldaláról átkerül a dob süllyedő oldalára és ezen a pályán hatásosan érintkezve a mosófolyadékkal jól megtisztul. Másik előnye, hogy a —3— görbe mentén átesett ruha a mosó­folyadékba érve szétterül és csak azután jut va­lamelyik borda hatása alá, tehát nem csavarodik össze, viszont a —2— görbe szerint mozgó ruha leesés után azonnal a következő bordára jut és az egymás után következő bordák sodró hatást fejtenek ki. Más szóval kifejezve, a —2— görbe szerint a ruhatömeg kis helyre szorulva végzi a mozgását és ez az összecsavarodás egyik főoka, míg a ferde hajítás szabályai szerinti —3— pálya lehetővé teszi azt, hogy a ruha szétoszoljék a dobban és kedvezően végezze mozgását akkor is, ha a dob belső teréhez viszonyítva sok ruhát helyeztünk el a dobban. Igen fontos körülmény még az is, hogy mivel a ruha az erőhatások által meghatározott egyen­let szerinti nagysugarú —3— ívpálya mentén ha­lad, nem csavarodik össze, hanem megmarad laza állapotában a nagy fordulatszám és az állandó forgásirány ellenére. Ez annyival is inkább elő­nyös, mert az állandó irányváltoztatás az ismert gépeknél bonyolult szerkezetet és állandó karban­tartást igényel, emellett a forgásirány megváltoz­tatása időveszteséget is jelent. A találmány szerint minden egyes gyakorlati esetben kiszámíthatjuk azt a fordulatszámot, amely a legkedvezőbb, tehát amely elég nagy ahhoz, hogy a ruha magasra emelkedve a dob másik oldalára átessen, de amely mégis nem oly nagy, hogy a ruhát a centrifugális erő követ­keztében a borda teljes körben szállítsa. A tapasz­talati képlet a következő: 0,0011 n2 r = sin ß ahol n a keresett percenkénti fordulatszám, r a bordák által körpályán mozgatott ruhatömegek

Next

/
Thumbnails
Contents