147688. lajstromszámú szabadalom • Eljárás telített vízgőz sótartalmának csökkentésére, hőerőművek gőztermelő berendezéseinél

147.688 y„ "=' a toronyba belépő, _L_ — r y = a toronyból kilépő Yn gőz sótartalma.) arányában lecsökkentse, akkor a toronynak N el­méleti tányérral kell egyeértékűnek lenni, log r-log [1—Q (1—r)i N = log Q KG, A képletben szereplő Q = ahol K a meg­oszlási hányados, G a toronyba bevezetett gőz, V pedig a mosó víz mennyisége t/ó-ban kifejezve. Példa: Adva van egy kazán, melynek gőztermelése G = 100 t/ó. A kazánvíz Si02 tartalma y n = 5 mg/l, a kazángőz Si02-tartalma y« = 0.05 mg/l, tehát K = 0.05/5 = 0.01. Ha azt kívánjuk hogy a gőz SÍO2 tartalma a mosó berendezés után y = 0.002 mg/l, vagyis r = 0.002/0.05 = 0.04 legyen, és az abszorbciós to­rony felső részén V = 3 t/ó vizet vezetünk be, akkor N = log 0.04-log [1—0.33 (1—0.04)] log 0.33 = 2.56. vagyis abszorbciós tornyunk 2.56 elméleti tányér­ral kell, hogy egyenértékű legyen, ami a tapasz­talat szerint kb. 2 m magas töltettel biztosítható. Szabadalmi igénypont: Eljárás erőművi gőztermelő berendezések telített gőze sótartalmának csökkentésére, melyre jellemző, hogy a telített gőzt egy, vagy több egymással párhuzamosan kapcsolt abszorbciós toronyban ellenáramú mosásnak vetjük alá, és mosó folya­dékként olyan vizet használunk, melynek hőmér­séklete megegyezik a telített gőz hőfokával és só­tartalma kisebb a gőztermelő berendezés vizének sótartalmánál. A kiadásért felei a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 602577. Terv Nyomda. Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents