147663. lajstromszámú szabadalom • Több méréshatárú, közvetlen mutató ellenállásmérő műszer

Megjelent 1960. október 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.663, SZÁM 21. e. 29-36. OSZTÁLY — CI-289. ALAPSZÁM Több méréshatárú, közvetlen mutató ellenállásmérő műszer Csiszár Gergely technikus, Klatsmányi Árpád oki. gépészmérnök, Szmeskó János oki. elektromérnök, mindhárman Budapest A bejelentés napja: 1959. február 17. Általánosan használatosak olyan kiegyenlítetlen hídkapcsolási elv alapján működő ellenállásmérő műszerek, melyek aránylag szűk tartományban közvetlen ellenállásmérésre használhatók. A mé­rési tartomány kiterjesztése céljából a műszert átkapcsolhatóra is készítik. Ezenfelül a tápáram­forrás (rendszerint száraz elem) befolyását a mé­rés pontosságára rendszerint olyan módon csök­kentik, hogy a kapcsolásba egy vagy több változ­tatható ellenállás-elemet építenek be, amelynek segítségével a telepfeszültség ingadozása egy kü­lön korrekciós kapcsolásban korrigálható. A mé­réshatárok, valamint a korrekció beállítására rendszerint többállású átkapcsolót alkalmaznak. Az átkapcsoló kezelése hordozható és kézben­tartott műszernél a kezelő személy mindkét ke­zét lefoglalja, s így a műszer használatát nehéz­kessé teszi. Ennek a megoldásnak ezenfelül meg­van az a hátránya is, hogy a tápláló telep a méréshatár-kapcsoló beállításának teljes időtar­tama alatt terhelve van, illetőleg, ha ezt a több­letigénybevételt meg akarjuk szüntetni, egy to­vábbi kapcsoló vagy nyomógomb beiktatására van szükség. A találmány olyan szerkezeti és áramköri meg­oldást javasol, mely egyrészt a műszer több mé­réshatáron való használatát, másrészt annak kor­rekciós állásba való kapcsolását lehetővé teszi — anélkül, hogy a kezelő személy a kezeléshez mindkét kezét igénybe venné — oly módon, hogy az egyes méréshatárok bekapcsolására egy-egy, a kezelő személy által egyik ujjával elérhető cél­szerűen elrendezett nyomógomb szolgál, a kor­rekciós állás bekapcsolására pedig két vagy több nyomógomb egyidejű lenyomása szükséges. Bár­melyik nyomógomb lenyomása révén a gomb le­nyomási időtartamára egyúttal a tápláló telep is bekapcsolódik és így a tápláló telep igénybe­vétele csak a tényleges mérési idő tartamára esik. Az egyes nyomógombokon egymással párhuza­mosan kötött, a telep áramkörébe iktatott és an­nak bekapcsolását szolgáló záróérintkezők talál­hatók (1. ábra). Ezenfelül minden egyes nyomó­gombon — sorba és párhuzamosan kötött kom­binációban — olyan váltóérintkezők találhatók, melyeknél meghatározott két vagy több nyomó­gomb váltóérintkezőjének zárókontaktusai sorba vannak kötve és a mérő áramkörbe, a mérendő ellenállás helyébe a hitelesítéshez szükséges ellenállás-elemet iktatják, míg a váltóérintkezők bontó érintkezőinek soros, illetve párhuzamos kapcsolásából képezett kombináció egy-egy gomb lenyomásakor a mérendő ellenállást iktatja az áramkörbe. Ezenfelül minden nyomógombon ta­lálható legalább egy bontó- vagy záróérintkező, mely a méréshatár beállítása céljából a műszer egyik hídágának ellenállását módosítja. E három érintkező csoport egyes elemei a nyomógombok számától függően egyes esetekben összevonhatók. Megjegyzendő, hogy a hitelesítő állásban célszerű a bekapcsoláshoz nem szükséges nyomógombok hatátosságát belső villamos vagy mechanikus reteszeléssel akadályozni. A találmány szerint javasolt megoldás alkalma­zása különösen nem villamosmennyiségek (pl. hőmérséklet stb.) mérésére szolgáló és ellenállás­változás elvén működő mérőműszereknél cél­szerű, amelyeknél a skálák célszerűen közvetlenül a mérni kívánt fizikai • mennyiségekre '*annak kalibrálva, mert ezeket a műszereket rendszerint nem villamos szakképzettségű személy kezeli, ahol a műszer egyszerű és tévedésmentes keze­lése a javaslat szerinti megoldással biztosítható. A találmány egy célszerű megoldásánál az egyes nyomógombok különböző szín jelzésekkel vannak ellátva, oly módon, hogy a nyomógombok színjelzései megegyeznek a megfelelő műszer­skála • színjelzéseivel. Egy másik célszerű meg­oldásnál a megfelelő nyomógombok és skálák azonos geometriai jelekkel vagy betű-, illetve számjelekkel láthatók el. A találmány példaképpeni kiviteli alakját elvi kapcsolásban az 1. ábra, szerkezeti elrendezésben pedig a 2. ábra mutatja. A példaképpeni megoldásnál három rnérésha­tárú műszert mutatunk be, melynél egy-egy nyomógomb megnyomása egy-egy méréshatár be-

Next

/
Thumbnails
Contents