147636. lajstromszámú szabadalom • Belsőégésű motorral hajtott dugattyús légkompresszor, valamint olajozó hozzá

Megjelent I960, október 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI. HIVATA L SZABADALMI LEÍRÁS 147.636. SZÁM 63. e. 28—31. OSZTÁLY - TO-473. ALAPSZÁM Belsőégésű motorra! hajtott dugattyús légkompresszor, valamint olajozó hozzá Feltalálók: Tóth Sándor autószerelő, Eger és Molnár Imre vasesztergályos, Kunmadaras A bejelentés napja: 1958. október 2. Ismeretesek robbanómotorok járulékos lég­kompresszorai, melyek járművek pneumatikfel­töltését, úgyszintén légfékezésért gépesítik. Az eddigiek külön erőművi áttevést vagy villamos be­rendezést igényelnek, jelentős beszerzési költséget és beszerelési nehézséget okoznak, nagy helyet foglalnak el és gondos kezelésre szorulnak. Ismeretes továbbá, hogy magát a motor hen­gerében rendes üzem folyamán komprimált leve­gőt vezetik el nyomólégül. E kivitel többhengeres motorokra korlátozódik, amellett az így kapott levegőtől elválaszthatatlan égéstermékek, valamint egyéb hordalékok elszennyezik, sőt oldó-, vegyi-és hőhatásukkal tönkretehetik a tömlőgumit. Ugyanily hátrányokban szenved az a megoldás is, melynél a légiszolgáltató hengert kiiktatják a ren­des ütemsorozatból. Ilyenkor ezenfelül még az illető hengerbe adagolódé tüzelőszer el is kalló­dik. A találmány egyszerű és olcsó szerkezettel kü­szöböli ki mindezen hátrányokat. Ütemes rend-Gzerű robbanómotorokhoz igazodik és jellegzetes­sége, hogy motor-robbanótér és légkompresszor­ként ill. dugattyús szivattyúként kiképezett hen­geres munkagép között pneumatikus erőközlést létesítünk úgy, hogy e munkagépet lényegileg egyenesen 'maga a motorbéli megcsapolt robbanó­energia hajtja. Sorozatos kísérletek tanúsága sze­rint, a gyakorlati szükségletek bőven kielégítő átmérő-viszonyok és egyéb kompresszorméretek mellett is, a motorteljesítmény csupán észlelésre sem méltó mérvben, de mindenesetre jelentősen kevésbé' szenved, mint a régebbi megoldásoknál. A motor-robbanótér és a mindenkori munkagép közötti erőközlő összeköttetést lehető közvetlenre szabjuk, hogy az erőközlés során ne legyen na­gyobb holtterünk, mint amekkora ütődés- vagy rezgésmentesség'hez kell. A mondott szabály még csöves összekötést is megengedne, mikor is sza­badon helyezhetjük el és erősíthetjük le a munka­gépet, sőit legmesszebbmenőén tiszta nyomólevegő kedvéért a munkagép égéstermékekkel pásztázott részét elkülöníthetnők a nyomólevegővel pásztá­zóitól úgy, hogy pl. két, egymással koaxiális hen­gerünk és dugattyúnk legyen. Ilyenkor a kizáró­lag égéstermékes rész — különösen többhangerü motornál — mindkétfelől beömlővégű és termé­szetesen kiömlőjű is lehet, úgy összehangolt ütem­beosztással, hogy visszacsapó szelepekre nincs szük­ség a vezetékben. Mégis a találmány, a gyakor­lati követelményeket leggazdaságosabban kielé­gítő megoldásul, elsősorban egyhengeres, egy­dugattyús munkagépre irányul, melynél egyfelől a motor-robibanőtérbeli égéstermékekkel, másfelől pedig a tulajdonképpeni munkahengerben, ill. -hengerrészben üzemelendő közeggel érintett kö­zös dugattyú különíti el e kétfelőli közegeket az egymásközti közlekedéstől. A leírás során kitűnik, hogy e kivitelnél mellőzhetjük a dugattyúradakat, ill. általában a dugattyúhoz kapcsolódó rudakat. Már itt előrebocsátjuk, hogy a gazdaságosság vezeti a találmányt abban is, hogy a munkagép­nek álló ill. a hozzátartozó •motorhengerével azo­nos, vagy emezével párhuzamos; mértani tengelye legyen. Evvel annyira megkönnyítjük az; egész elrendezést, hogy az előforduló legváltozatosabb típusú meglevő motorokat is minden további nél­kül elláthatjuk az új munkagéppel. Közreható kiegészítésként szervesen idetartozik a találmány szerinti olajozó, ill. adagoló, amely mégis bizonyos önállósággal jelentkezik ós a ki­indulását adó munkagépénél jóval tágabb ipari körben szintén alkalmazható. Jellegzetessége, hogy belső túlnyomást állóvá zárható edénye kifolyó­ját befelé visszacsapó szelep zárja. A leírásból ki­tetszik, hogy folytatólagosan önműködő, káros külső hatásokkal szemben érzéketlen, takarékos és üzembiztos olajozót, ill. adagolót kapunk, mely­ből a meghatározott kiömlő időszakon kívül egyet­len csepp sem szivároghat el szándékolatlanul. A rajzok vázlatosan tüntetik fel a találmány kivitel példáit. Az 1. ábra vízhűtéses légkompresszor függélyes metszete, olajozóval egyetemben. A 2. ábra léghűtéses légkompresszornak az előbbi­nél kisebb léptékű és részben felmetszett oldal­nézete. Az 1. ábra szerint —1— a motorhenger fedele, —2— a munkagép hengere, —3— ennek vízköpe­nye —4— beömlővel és —5— túlfolyóval. A mind-

Next

/
Thumbnails
Contents