147628. lajstromszámú szabadalom • Eljárás katalizátor előállítására kénsav gyártásához

2 147.628 kovaföld alaktestek' izzítás utáni vanádiumoxid tartalmát könnyű szerrel mintegy 4,8—5,5%-ra állíthatjuk be. Az impregnált alaktesteket azután szárítjuk és célszerűen több fokozatban kiizítjuk. Az első fokozatban előnyösen mintegy 400 C°-ig megyünk, melyen a hőmérsékletet hosszabb ideig tartjuk, majd azután a hőmérsékletet 600 C"-ra emeljük. Ez a második hőkezelés bizonyos ese­tekben el is hagyható. Példa: A találmány szerinti eljárás kivitelére az alábbi példát adjuk meg: A katalizátor gyártásához olyan kovaföldet használtunk, melynek összetétele a kö­vetkező volt: SiO, 78,2 % A12 0 3 és Fe2 0;r ess: zege 9 % izzítasi veszteség 12,9 7o vízfelvevő képesség 168 g/100 g laza litersúly 194 g/liter szitafinomság: 4900-as szitán átmegy 100%. Ezt a kovaföldet 0,8-szoros mennyiségű vízzel egyenletes masszává gyúrjuk, majd 6 mm átmé­rőjű, 10 .mm hosszú hengerekké sajtoljuk, tálcá­kon 105 C°-on szárítjuk, majd kemencében 2 óra •folyamán 400 C°-ra hevítjük és ezen a hőmér­sékleten 3. óráig" tartjuk. Ezután a hőmérsékletet 1,5 óra alatt 600 C°-ra emeljük és ezen 1,5 óráig tartjuk. A kihűlt alaktesteket 25%-os kénsavval 24 óráig 80 C°-on kezeljük. E kezelést friss sav­val háromszor megismételjük. Az alaktesteket ezután vízzel savmentesre mossuk, majd 400 C°-ig lassú ütemben kiizzítjuk, ezen a hőmérsékleten 1 óráig tartjuk, majd a hőmérsékletet 600 C°-ra emeljük és ezen a hőmérsékleten ismét 1 óráig tartjuk. Az ily módon készített alaktesteket 9% V2O5 tartalmú kálium hidrovanadát oldattal imp­regnáljuk, a felesleges: oldatot lecsurgatjuk, majd az impregnált alaktesteket 1 óra folyamán 400 C°-ra hevítjük, V2 óráig ezen a hőmérsékleten tartjuk, majd a hőmérsékletet 600 C°-ra emeljük. Az impregnáláshoz használt vanadium oldatot akként állítjuk elő, hogy a timföldgyártásnál kapott fehériszapot alkálilúggal kezeljük, a kapott alkáli vanadát oldatból ammóniumkloriddal ammónium metavanadátot csapunk ki, azt alkálilúgban oldjuk, majd az ammóniát forralással kiűzzük. Az ammó­nium metavanadát és kálilúg mennyiségeit úgy választottuk meg, hogy a V2O5 és KOH aránya 1 : 2,23 volt. Az impregnálást úgy végeztük, hogy a hideg alaktesteket a fenti oldatban 10 percig bemerítettük, majd a felesleges: oldatot lecsur­gattuk. Az így kapott katalizátor konverzió hatásfoka 96%, V2O5 tartalma 5%,, porlási veszteség 1%-náI kisebb, vízértéke 70%, litersúiya 0,50 kg/liter. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás katalizátor előállítására kénsav gyár­tásához, melynél kovaföldből vízzel alaktesteket készítünk, azokat szárítjuk, izzítjuk, savas keze­léssel aktiváljuk, majd vanádiumvegyület oldatá­val iktatjuk, szárítjuk és izzítjuk, melyre jellemző, hogy az alaktestek készítéséhez olyan kovaföldet használunk, melynek SÍO2 tartalma 75%-nál na­gyobb, AI2O3 és Fe2 C>3 tartalmának összege 10%­hál kisebb, mimeliett F2O3 tartalma 1%-nál ki­sebb és melynek litersúlya kisebb, mint 200 g, vízfelvevő képessége pedig nagyobb, mint ISO g/ /100 g és á kovaföldbői vízzel készített alaktastek szárítását, majd hőkezelését oly ütemben végez­zük, hogy a líapott tennék vízfelvevő képessége 70%-nál' nagyobb legyen. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, melyre jellemző, hogy az alaktest izzításos hőkeze­lését több fokozatban végezzük, az első fokozat­ban célszerűen mintegy 400 C°-ra, a második fokozatban mintegy 600 C°-ra hevítjük, mimeUett az első fokozatban a .maximális hőmérsékletet 1,5—2 óra alatt érjük el, majd ezen a hőmér­sékleten legalább 2 óráig tartjuk. 3. Az 1. vagy 2. igénypontok kiviteli módja, melyre jellemző, testek készítéséhez, a kovaföldet mennyiségű vízzel gyúrjuk össze. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti el­járás kiviteli módja, melyre jellemző, hogy a szá­rított és izzított kovaföld alaktesteket hígított, cél­szerűen 20—30%-QS kénsavval melegen, előnyösen 80—90 C°-on, célszerűen többször kezelve az old­ható A.I2O3 és Fe20.3 tartalmát kioldjuk, vízzel mossuk, majd több fokozatban, előnyösen mintegy 400, azután mintegy 600 C°-on kiizzítjuk, amikor az első fokozatban a maximális hőmérsékletet leg­alább 1 óra alatt érjük el. 5. Az 1—4. igénypontok bármelyike szerinti el­járás kiviteli módja, melyre jellemző, hogy az izzított és savval kezelt kovaföld alaktesteket olyan vanadium oldattal itatjuk, melyet a timföldgyár­tásnál melléktermékként kapott polivamadátot tar­talmazó fehériszapból alkálilúggal való kioldással, a kapott alkálivanadát oldatból amramónium­kloriddal való kicsapással, a kicsapott ammónium metavanadátnak kálilúgban történő oldásával, majd az ammónia kiűzésével kaptunk és az így iktatott alaktesteket megszárítjuk. szerinti eljárás hogy a forma-0,5—0,75-szeres A. kiadásért felel, a Közgazdasági és Jogi Köp /-kiadó líríizgaiöja 602261. Terv Nyomda. Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents