147512. lajstromszámú szabadalom • Készülék estinkciós görbéknek elektroforetikus papírcsíkból fényképészeti úton való közvetlen előállítására

Megjelent: 1960. augusztus 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEIRÄS 147.512. SZÁM 42. h. 17—22. OSZTÁLY — MA—831. ALAPSZÁM Készülék extinkciós görbéknek elektrof or etikus papírcsíkból fénykpészeti úton való közvetlen előállítására Feltalálók: Dr. Magos László orvos és Nádasi Sándor műszerész, mindkettő Budapest A bejelentés napja: 1958. december 2. A vérfehérjék, tehát szérum (plazma) fehérjéik vizsgálatának ma az elektroforetikus eljárás a leg­általánosabban használt módszere. Lényege, hogy szűrőpapírra cseppentve, különböző fehérjefrakció­kat tartalmazó anyag egyes frakciói elektródok között megváltoztatják helyüket és különböző sebességgel (mely a fehérje-molekulák nagyságá­tól és töltésétől függ) az anód felé vándorolnak. Ilyképpen az egyes fehérj »frakciókat egymástól elkülöníthetjük, tehát a szérum (plazma) fehér jer­két szeparálva tartalmazó ún. „elektroforetikun csík" keletkezik és az egyes fehérjefrakciók, hozzá­juk kötődő festékkel megfestve, láthatóvá lesznek. Ha most a szűrőpapírt 2—5 mm-es sávokra bont­juk és a sávokból a festéket kioldjuk, a kioldott festék mennyiségéből megközelítő pontossággal kiszámíthatjuk az egyes sávokban »elhelyezkedett fehérje, tehát az egyes fehérjefrakciók százalékos megoszlását. A módszert jelentősen egyszerűsí­tette a Grassmann, Hannig és Knedel által aján­lott eljárás (lásd Hoppe1—Seylers Zeitsűhrift, 1952. évi 290. kötetének 1. oldalát), mely szerint át­tetsző csíkot használnak és ezt egy fényforrás és fotocella között elvezetve a fotocellával zárt áram­kört képező galvanométer mutatóján 1—2 mm távolságonként leolvassák, hogy — a szérumot nem tartalmazó papírcsíkon áthatoló fényt 100-nak véve — a csík az adott helyen, a fény hány szá­zalékát nyeli el, ill. engedi át. A megííiatározandó koncentráció azonban nem a fény átbocsátás mértékéből (transzmisszió), ha­nem az extihkcióból határozandó meg, amely — egy bizonyos anyagnál, adott oldószer és réteg­vastagság, valamint monokromatikus szűrő esetén — arányos a vizsgálandó anyag koncentrációjával. Az extinkció E és a transzmisszió I közötti össze­függés ismert 'módon a következő: E = 2 — log I. (Lambert—Beer törvény.) Vannak olyan fotocellás készülékek, amelyek számlapján nem a transzmissziót, hanem közvet­lenül az extinkciót lehet leolvasni és ezeknél az isimlert készülékeknél a vizsgálat további menete az, hogy a leolvasott extinkciós értékeket milli­méterpapírra viszik fel, megrajzolják a fehérje­frakciók úgynevezett elektroforetikus diagramját és ezt részekre bontva, planimetriásan vagy gravi­metriásán meghatározzák a szérum (plazma) fehér­jék [százalékos összetételét. Ez az eljárás azonban nagyon időtrabló, mert az extinkciós értékeknek milliméterenkénti le­olvasása és a diagíram elkészítése fáradságos és szemrontó munka, amelyben sok a hibaforrás. Ezért már korábban megkísérelték tükrös galvano­méter vagy katódcső felhasználásával fényérzé­keny papíron rögzíteni az elektroforetikus diag­ramot (lásd Cielszky, Sándi: Kísérletes Orvos­tudomány, 1953. évi 5. kötet, 61. oldal, ill. Ke­mény, Weisz: ugyanezen kötet 68. old.). Ezek a kísérletek azonban nem jártak sikerrel, mert a galvanométer, ill. katódsugár kitérése a fény transzmisszió jávai és nem az extinkcióval ará­nyos, a fényérzékeny papíron kapott görbe tehát csak matematikai eljárással alakítható át a fehér­jék vagy más eleiktroforetikusan vizsgálható anya­gok extinkciós görbéjévé. Ez az átalakítás szin­tén nehézkes és hosszadalmas, hibaforrást jelenítő művelet (lásd Magos, Medgyessy: Kísérletes Orvostudomány, 1954. évi 6. kötet, 367. oldal). A jelen találmány feleslegessé teszi ezt a mate­matikai átalakítást, mert a készülék egyszerű, gépesített eljárással közvetlenül az extinkciós görbe elkészítését teszi lehetővé, tehát oly görbét kapunk, amely a papírcsíkon abszorbeált festék koncentrációját, ill. a koncentrációk megoszlását mutatja. E célból tehát az extinkciós görbe köz­vetlen fényképezése céljából a találmány értel­mében a fényérzékeny papírt oly később ismer­tetendő görbe szerint meghajlítva használjuk ernyőként a fotocellához kapcsolt galvanométer kitérésének fényképészeti regisztrálására, hogy síkba kiterítés után a kapott diagram közvetlenül adja az extinkciós görbét. A rajzok a találmány szerinti készülék példa­képpeni kiviteli alakját mutatják, Az 1. ábra vázlatos oldalnézet, a 2. ábra ugyancsak vázlatos felülnézet és a 3. ábra a fényérzékeny papír tartójának alakját­meghatározó görbe megszerkesztési módját szem­lélteti.

Next

/
Thumbnails
Contents