147510. lajstromszámú szabadalom • Érmeszámlálómű

Megjelent: 1960. augusztus 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.510. SZÁM 43. a. 15—19. OSZTÁLY — ,LU—110. ALAPSZÁM b—«u».*w ««n ii •• ii wmim iMi ^MiimW Miii miiiiiMiu mi— nam • n im»mmwiiiMMW'Biwii mn*mtKU wa*m*!aw*M--Jwmw arnnKriiii'm m* i •iiiiii»»^uinBi«MMMjimBMii^iijmi^lllinil^llJJUJJ tfBi Érmeszámlálómű VEB Luckenwalder Metallwarenfabrik, Luckenwalde (NDK) Feltaláló: Ziersch Gusztáv fejlesztőmérnök, Luckenwalde (NDK) A bejelentés napja: 1959. július 15. Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1958. júl. 15. Nem lehet minden árut egyetlen érme által ki­fejezett árért (pl. 0,5; 1 vagy 2 márkáért) eladni, ezért automatikus eladóberendezéseknél olyan el­adási árakat kell megállapítani, amelyek különbö­ző értékű és különböző számú érmékből rakhatók össze, pl. 1,8 márkás eladási ár 1 x 1 márkából, 1 x 0,5 márkából, 2 x 0,1 márkából és 2 x 0,05 márkából vagy 3 x 0,5 márkából, 3 x 0,1 márká­ból stb. tetszés szerinti változatokban és az érmék tetszés szerinti sorrendben való bedobásával. Ilyen fajtájú elektromechanikus számlálóművek­nél a mindenkor bedobott érme egy elektromos impulzust ad a számlálóműnek és az ezáltal szám­lálja az érme értékét. Az ismert kivitelek úgy van­nak tervezve, hogy a számláló elem a számlálás befejezése után visszamegy a kiindulási helyzetbe. Ezáltal, — idő szempontjából nézve— az odame­nebhez ugyanannyi időre van szükség, mint a ki­indulóhelyzetbe való visszafutás útjához. Ennél az elrendezésnél továbbá az irányváltás céljából a számlálóelemet szükségszerűen ki kell reteszelni vagy ki kell kapcsolni. A találmány célja olyan számlálómű létesítése, amelynél a számlálóelem csak egy irányban mo­zog. A találmány szerinti szerkezet egy kerék, mely­nek kerületén különböző síkokba beforgatható kapcsolókarok vannak, amely karok a megfelelő érméknek egy mágnessel működtetett kar feletti bedobásával az érmeértéknek megfelelő síkba ál­líthatók. Az érmebedobással kioldott és egy lépő­mágnessel egy forgásirányban elmozgatott, az áru eladási árának megfelelően beállított végkapcso­lóval felszerelt számlálókerékkel összeerősített ke­réknek kerületénél különböző síkokban a külön­böző érmeértékeknek megfelelő helyeken érintke­zők vannak elhelyezve, amely érintkezők a min­denkor beállított kapcsolókarok közül az első ál­tal kioldva a forgómozgást leállítják; és ez min­den érmebedobás után ismétlődik egészen a meg­határozott eladási ár eléréséig, amikor a számlá­lókerék végkapcsolója egy végérintkező elé kerül és az eladóautomata rekesze szabaddá válik. Egy az árukivételnél kioldott érintkező egy kap­csolómágnes-tekercset árammal lát el, miáltal a kireteszelt, rugó által feszített számlálókerék ki­indulóhelyzetébe kerül és ez a tekercs az árukivé­teli folyamat befejeztével ismét árammentes lesz, úgy hogy a vissztartórugó hatása alatt álló, kire­teszelt számlálókerék a számlálóelemként műkö­dő kerékkel lesz összekapcsolva. A számlálókerék­nek, amely egy ablakon keresztül kívülről látható érmeérték skálával van ellátva, több végkapcsolója lehet, úgy hogy ez a szerkezet egyidejűleg több meghatározott áruértékhez is alkalmazható. A minden egyes érmeegységhez, külön kialakí­tott bedobási hely egy helytálló és egy elfordítható érintkezőrészből áll késszerű érintkezőhelyekkel, amelynél a bedobott érme, amely mindkét érint­kezőhelyet áthidalja, egy öntartó relét, hoz mű­ködésbe, amely relé az elfordítható érintkezőrészt az érme szabadon engedésére kifelé elfordítja, amikor az elfordítható érintkezőrész egyik végé­hez csuklósan hozzákötött és egy forgáspont kö­rül elfordítható zéróelem a következő érme alá helyeződik. A rajzok a találmány egy példaképpeni kivi­teli alakját szemléltetik. Az 1. ábra az érmebedobóhely. A 2. ábra az érmeszámlálómű. A 3. ábra a számlálóelem részleteit -mutatja. A kiviteli példában szemléltetett számlálómű három érmeegységhez van kialakítva, pl. a 0,1, a 0,5 és az 1 márkához. Az eladóautoimiata árujának szabadon engedéséhez megállapított ár 1,1 márka. Ennek megfelelően a számlálóművet úgy lehet kialakítani, hogy az minden 30°-os elfordulás után nyugalmi helyzetbe kerül. Minden egyes említett érmeegységhez egy az 1. ábrán szemléltetett érmebedobóhely van kialakít­va. A bedobott 18 érme a 20 és 22 érintkező tartó­részek késélességű 21 érintkezőhelyén fekszik, mi­által egy olyan áramkör záródik, amely egy veze­tékkel a 23 öntartórelét és a 12 mágnest táplálja, egy párhuzamos vezeték pedig vagy az 1, vagy a 2 mágneshez vezet. A 0,1 márkás érmeegység érme-

Next

/
Thumbnails
Contents