147480. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés edények külső felületének géppel történő zománcozására

*" Megjelent: 1960. augusztus 31. OKSZÄCÜS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.480. SZÁM 48. c. OSZTÁLY - GE-304. ALAPSZÁM »,M^.iiiM»»ini_.iiiiii.-;iiijii.iii»ig~-TM;-.| B | .'!;-I üa"g!üg"??? , a" '.' ''•'••••'''•••!""""-""'.. »MBíai'mr^f^^'Tr^^r^^^s^^i^ss^^rr^^ís^'^^' Eljárás és berendezés edények külső felületének géppel történő zománcozására Feltalálók: Gyebnár Ferenc üzemvezető, Szcbényi Tibor vezető tervező mindkettő Budapesíen. A bejelentés napja: 1959. március 25. A edények külső felületének zománcozása úgy történik, hogy a zománcozandó edényt zománc­iszappal töltött tartályba nyomják fenékkel lefe­lé addigi míg a zománciszap a peremig nem ér. Ezután kiemelik és speciális mozdulatokkal le­dolgozzák, lerázzák a felesleges zománciszapot úgy. hogy cseppmentes egyenletes fedőréteget kapjanak. Ezután szájával lefordítják, majd a pe­remre visszafolyó felesleges zománciszapot még t!;y művelettel eltávolítják. Ez a munka erős fizikumot, nagy gyakorlatot és ügyességet kíván. Gépesítésére tett erőfeszíté­sek nyomán már több különböző berendezést ter­veztek és készítettek, melyek azonban csak kísér­leti gépek maradtak és még ma is világviszonylat­ban emberi erővel végzik a külső zománcozási munkát. Ezek a gépek általában a kézi technoló­gia géni elvégzésének igényével készültek. A kézi zománcozástechnoiógia bonyolult, sokféle mozdu­latból összetett művelet, melynek gépi elvégzése komplikált mechanizmusokat kíván. Emellett a gépi mozdulatok keménysége' folytán, legtöbbször nem kielégítően egyenletes zománc­réteget eredményezett. Különböző méretre és fa­zonra való átállításuk nagyo nehézkesen, vagy egyáltalán nem volt megoldható. Márpedig a gé­pesítésnél elsődleges szempont, hogy a sokféle edényméretre és fazonra egyformán afkalmas eszköz legyen, mely könnyen átállítható. A gépe­sítés sikerének alapfeltétele a gépesítésre alkalmas­egyszerű technológia. A találmány célja egy oly zománcozástechnoiógia kidolgozása és berendezés létrehozása, mely a bonyolult kézi technológiával szemben úgyszólván mozdulatok nélkül, a zo­máncanyag konzisztenciája adta lehetőségek ki­használásával, lefolyatásos eljárással, félautomati­kusan végzi el az edény zománcozását. Emellett teljesítménye nagy és folyamatos gyártásba jól beilleszthető. Találmány szerint a zománcozás úgy történik, hogy a zománcozandó edényt egy szállítószalagra helyezzük fenékkei lefelé, majd egy zománciszap­pal töltött tartályba mártjuk a perem magasságá­ig. A. tartályból kiemeljük, oldalirányba döntjük olyan helyzetbe, hogy a zománciszap valamennyi felületről jól le tudjon folyni. Az edényt lefolya­tást célzó mozdulatok nélkül így hagyjuk addig, míg a felületen maradt zománciszap be nem áll. Ezután a legalsó pontján maradt zománecseppe­ket letöröljük és fenékkel felfelé függőleges hely­zetbe hozzuk, ahol pár enyhe oldalirányú lenge­téssel megmozgatjuk, hogy a cseppek helyén ma­radt vastagodási nyomokat ezzel eloszlassuk. A mellékelt rajz a találmány szerinti zománco­zó berendezés kiviteli alakját szemlélteti. Az 1. ábra elvi vázlat elölnézetben, illetve met­szetben. A 2. ábra felülnézet. A 3. ábra oldalnézetben, illetve metszetben. A zománcozandó edényt az 1 hajtómű által moz­gásban tartott és 5 kötéllel vontatott 6 szállító­elemeken függő 14 edényfogó szerszámokba he­lyezzük. A végtelen szállítópályán mozgó edény haladás közben elérkezik a vele megegyező kerü­leti sebességgel forgó 2 közlő, illetve fordítóten­gelyre szerelt 3 zománcanyag tartály fölé, mely­ben a 6. szállítóelemek osztásának megfelelően 15 merítőtartályok vannak elhelyezve. Mikor a szál­lítóelem, az edénnyel a zománctartály fölé érkezik, a 3 tartály alatt elhelyezett 17 rögzített ferde pá­lyán gördülő 18 görgős emelőrúd a 15 meri tő tar­tályt folyamatosan emelni kezdi. A merítőtartály­ban levő zománciszapot egészen az edény pere­mének magasságáig emeli, 'miközben a felesleges kiszorított zománciszap a tartályba visszahull. Ez­zel megtörtént az edény külső felületének zománc­iszappal való bevonása. A merítőtartály ezután az anyagtartályba merül és ismét megtelik zománc­iszappal. A merítőtartály lemerüléséaek utolsó szakaszában — még mielőtt az edényfenék a zo­mánciszapból kiemelkednék — a 10 vezetősín meg­kezdi a edényt oldalirányú 40—50°-os ferde hely­zetbe emelni. Az edényt ebben a helyzetben ad­dig tartja, míg a felesleges zománciszap a felüle­tekről le nem folyik, a felületén maradt réteg pe­dig be nem áll. A lefolyást a zománciszap konzisz­tenciájának megfelelő beállításával lehet szabá­lyozni. A lefolyatási idő 1 percre tehető. Ezután az edény legalsó pontján a lefolyás után maradt cseppeket a pálya megfelelő helyén elhe-

Next

/
Thumbnails
Contents