147474. lajstromszámú szabadalom • Eljárás diamino-klór-triazin előállítására

Megjelent: 1960. augusztus 31. ORSZÁC.OS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.474. SZÁM 12. p. 6—10. OSZTÁLY — FA—417. ALAPSZÁM Eljárás diamino-klór-triazin előállítására VEB Farbenfabrik Wolfen cég, Wolfen, NDK Feltaláló: dr. Schwalenberg Albert vegyész, Halle A bejelentés napja: 1959. augusztus 17. NDK-beli elsőbbség: 1959. febr. lí. Ismeretes, hogy a következő általános képiéül Diamino-klór-triazínokat: Cl N R J\ K? N N ,R.i N / -RÍ ahol Rí aralkil­alkil-, aikenil-, vagy pedig R; N R2 , R'j és R4 hidrogén vagy ci'kloalkil maradékok és R2 vagy R3 és R4 a szabad vegyérték által köz­vetlenül vagy egy további heteroatom közvetítésé­vel összekapcsolt alkilénmaradékokat jelentenek, ammóniának, primer vagy szekunder aminoknak, metilalkoholos, ill. hideg éteres oldatokban (Bau­stein XXVI. kötet, 226) vagy vizes- acetonos oldat­ban (329277 sz. svájci szabadalom) ciaoiurkloridra való behatásával állíthatunk elő. Az ismeretes eljárások azonban az iparban nem használhatók, mivel az alkalmazott oldószerek il­lékonyak és gyúlékonyak és ennek következtében ro'bbatnásbizrtos helyiségekre lenne szükség. Ezeket a hátrányokat a találmány kiküszöböli. Azt találtuk, ihogy szerves oldószerek használata nélkül is kapunk di ami no-klór triazinokaí, ha primer vagy szekunder alifás aminokat cianurklo­rid vizes szuszpenziójára alkalikus hatású vegyszer jelenlétében hatni engedünk. A találmány szerinti eljárással előállított diami­•no-klór-íriazínofc azonos felhasználási célokra al­kalmasak, mint az ismeretes eljárásokkal előállí­tottak. Példa: 1 literes lombikban 37 g cianurkloridot (100%­os) 400 g 0—3 C°-ra hűtött vízbe szuszpendálunk és 42 o g 43%-0'S etilamini és 21,2 g nátriumkar­bonátnák (100%-os) 200 g vízben való oldatát egy­idejűleg, 0—3 C°-on, keverés köziben hozzácsepeg­tetünk. A reaikcióelegyet 1 óra hosszat tovább keverjük, majd lassan 35—40 C°-ra melegítjük és ezen a hő­mérsékleten újabb egy óra hosszat keverjük. A reaikcióelegyet (pH = 7) ezután 20 C°-ra lehűtjük, szűrjük és háromszor 50—50 g vízzel -mossuk. A leszűrt anyagot 100 C°-o:o szárítjuk. 39,0 g- 2-klór­-4 • 6-bis (etilarninó)- 1-3-5 . -triazinit kapunk, ami az elméletileg számított termelés 97%-a; az anyag fehér por, olvadáspontja 223 C°. Szabadalmi igénypont: Eljárás a következő általános képletű diamino­-klór-triazin primer vagy szekunder aminoknak cianurkloridra töirténő behatásával való előállítá­sára: Cl N íi IN Rí -R.3 R, / N N N \ R4 aihol Rj, R2, R3 és R4 hidrogén, alkil-, aikenil-, aralfcil vagy cikloalkilmaradékok vagy pedig Rí és R2, vagy R3 és R4 a szabad vegyérték révén közvetlenül, vagy egy további heteroatom közve­títésével összekapcsolt alkilentmaradékok, amelyre jellemző, hogy az átalakításit vizes szuszpenzióban, alkalikus hatású vegyszer jelenlétében végezzük. A kiadásért felel a KÖ5"=;azdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 602088. Terv Nyomda, Budapest V,. Balassa -Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents