147456. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémből, elsősorban vasból készült tárgyak, kiváltképpen tömegcikkek kombinált korróziógátló felületkezelésére

Megjelent: 1960. augusztus 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.456. SZÁM 48. d. OSZTÁLY — A A—411. ALAPSZÁM Eljárás fémből, elsősorban vasból készült tárgyak, kiváltképpen tömegcikkek kombinált korróziógátló felületkezelésére Általános Géptervező Iroda Budapest Feltalálók: Széki Pálma vegyészmérnök, a műsz. tud. kandidátusa, Erdős Elemér vegyészmérnök, Eöllős Zoltámié vegyészmérnök, F. Magda Lívia vegyészmérnök és Mucsi Endre kohómérnök budapesti lakosok A bejelentés napja: 1959. április 30. Az általános gyakorlatban öntöttvasból és acél­ból készült tárgyakat, tömegcikkeket korrózió el­len többféle eljárással védenek. A védőeljárások közül gyakran alkalmazzák a galvanikus Cu-Ni-Cr bevonást, továbbá a kémiai úton létrehozott szer­vetlen, nem fémes bevonatokat. Az utóbbi csoport­ba tartozik pékiául a foszfátozással és a lúgos oxi­dálással nyert védőréteg, amely lakkozás, illetve -olajozás után több-kevesebb védőihatást nyújt. Agresszív környezetben, trópuson, iparvidékeken, vagy sós páratartalmú légkörben a fémtárgyak hathatósabb védelemre szorulnak. Kellő védelem. biztosítására ilyenkor különösen gondos felület­védelmet kell alkalmazni. Galvanikus Cu -(- Ni + + Cr bevonat például csak akikor felel meg a kö­vetelményeknek, ha vastagsága 30 /x, vagy ennél nagyobb. Az: exportra kerülő műszereknek, készü­lékeknek és berendezéseknek azonban számos olyan alkatrésze van, amelyre nem lehet ilyen vastag fémréteget leválasztani, mert a mérettűrés határait túl kellene lépni. Ezenkívül erősen ala­kos, menetes alkatrészeken a csúcshatás következ­tében más a levált fémréteg vastagsága az, éleken, mint a mélyedésekben és ez a profil eltorzulásához vezet. Ezért az ilyen kényesebb alkatrészeket ál­talában sárgarézből készítik és erre galvanizálnak rá 4—8 u nikkel réteget. Ilyenkor, ha a Ni nem. is nyújt kellő védelmet, a sárgaréz önmaga is elég ellenálló. A sárgaréz használata azonban költséges és szilárdsági •tulajdonságai sem mindig megfele­lők. • Hasonló nehézségeikkel jár az üreges tárgyak galvanikus felülkezelése is. A furatokba, mély üregekbe a galvánfürdő'k nem szórnak be kellő mértékben, ezért itt kisebb lesz. a rétegvastagság a:z előírtnál, aminek következtében a furatokban és mélyedésekben a réteg gyengébb védőértékű, mint a sík felületeken, vagy csúcsokon és éleken. Eljárásunk a fenti nehézségeikre1 kíván megfe­lelő megoldást adni. Célkitűzésünk olyan védőré­teg kidolgozása volt, amelynek védőhatása 30 />, Cu — Ni — Cr galvánréteg védőhatásával egyenér­tékű, vagy nagyobb, de ennél lényegesen véko­nyabb. E célkitűzést az alábbi módszerrel valósít­juk meg: A védendő tárgyaikat valamely kémiai úton. elő­állított szervetlen, nein fémes bevonattal látjuk el, azaz oxidáljuk, foszfátozzuk, passzívéijuk, nit­rideeítjük, stb. Az ilyen nemi fémes szervetlen bevonattal ellá­tott tárgyakat, vagy 'galvanikusan, vagy redukáló szert tartalmazó íémsó oldatba mártás útján, áram. nélkül, védő fém-, vagy ötvözetréteggel vonjuk be. Ezeknek a nem elektromos áram hatására elő1 ­állított fém, vagy ötvözet bevonatot szolgáltató fürdőknek közös sajátsága, hogy a bevonni kí­vánt szervetlen, nem. fémes bevonattal ellátott tárgyra a védő fém, vagy ötvözet réteget valami­lyen alkalmas redukáló szer segítségével és az elő­írt körülmények megteremtésével redukálják ki. Az. irodalomban és a gyakorlatban csupán külön a szervetlen nem fémes bevonatok előállítására szolgáló eljárások, és külön galvanizáló, valamint külön a mártó fém ül. ötvözet bevonatot szolgál­tató eljárások ismertek, de ezen eljárásokat együtt soha nem alkalmazták. Eljárásunk lényege két fajta felülkezelés össze­kapcsolása, mely eddig ismeretlen és a korrózió elleni védekezésben az eddigieknél jobb eredmé­nyeket biztosít. A kémiai módszerekkel előállított nem fémes, szervetlen bevonat egyike-másika önmagában is jó korróziógátló tulajdonsággal rendelkezik, ame­lyet a galvanikus fémbevonat még csak fokoz. Ez­által vékonyabb réteggel nagyobb védőhatás ér­hető el. Az árammentes módszerrel fémsó oldat­ból kiredukált, fémbevonat, vagy ötvözet pedig bármilyen alakos darabra egyenletes rétegben vi­hető fel és pórus mentes. Ez jelentős mértékben fokozza a korrózió elleni védőhatást. A kétfajta

Next

/
Thumbnails
Contents