147411. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fehér aktív töltőanyag előállítására

Megjelent: 1960. augusztus 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.411. SZÁM 12. m. 5—9. OSZTÁLY — Pl —134. ALAPSZÁM Eljárás fehér aktív töltőanyag előállítására Feltalálók: Pintér Tihamér oki. vegyészmérnök, almásfüzitői, Karlinszky László oki vegyész, budapesti lakos és dr. Szőr Péter oki. fizikus, budapesti lakos A bejelentés napja: 1959. február 3. A gumiiparban használatos fehér töltőanyagok között az elterjedten használatos kovasavból álló­kon kívül ismeretesek alumíniumoxidból és alumí­niumhidroxidból álló, ill. azokat tartalmazó töltő­anyagok, mint pl. többek között az alununium­trikloirid túlhevített vízgőzzel való kezelése útján keletkező alumíniumoxid és az alumíniumszulfát­ból szódával vagy nátriumaluminátlúgból savazás­sal lecsapott alumíniumhidroxíd-igélek. Ezen arya­gok azonban vagy igein drágák, és mint az utób­biak, nem elég aktívak és előállításuk nagy sav­ul, lúgyesizteséggel jár, valamint olyan szennyező­ket is tartalmazihatnaik, mint pl. a mangán vagy réz, 'melyek nagyon 'károsak, mert a kaucsuk öre­gedésének folyamatát katalizálják. Az ismert megoldásoktól eltérően olyan eljárást dolgoztunk ki egy fehér aktív töltőanyag előállí­tására, amely sav- és lúgveszteséggel nem jár, a termék gyakorlatilag mentes a káros szennyezé­sektől, szemcsenagysága 0,2 /x alatt van és tulaj­donságai kielégítik a gumiiparnak az erősítő töltő­anyagokkal szemben támasztott követelményeit. Ismeretes, hogy a Bayer-féle timföldgyártás so­rán a bauxitból lúgos feltárással vonják ki az alumíniumoxid ásványokat. Az akkor nyert alu.mi­nátlúgból a vörösiszap leválasztása után kikeverik a timföldhidrátot. A kikeveréshez szükséges oltó­anyagot általában az előzőleg nyert timföldhidrát­ból veszik, vagy speciális módszerekkel külön ké­szítik, például úgy, hogy az aluminátlúgot pihen­tetés utáni kikeveréssel bontják meg, vagy magas Na2Ű koncentrációjú és alacsony mólviszonyú alu­minátlúgot hígítással hidrolizáltatnak. Az így kikevert alumíniumhidroxidok nagy szemcsenagyságuk következtében aktív töltőanyag­ként nem használhatók, kaucsukba keverve erősítő hatást nem mutatnak. A fenti kikeverési módsze­rek közül a legkisebb szemcsenagyságú terméket az alacsony mólviszonyú aluminátlúgból nyert oltóanyag segítségével kaphatjuk. Amint azonban az a gélképzési és adszorpciós mérésekből, vala­mint a vulkanizátumok fizikai vizsgálatából ki­tűnik, ezen termék tulajdonságai is a használatos inaktív töltőanyagok színvonalán mozognak. - ./ Azt találtuk, hogyha azt az alumíniumhidroxi­dot, melyet az alacsony mólviszonyú aluminátlúg­ból készült oltóanyag segítségével nyertünk, 300 C°-tó:l kezdődően növekvő hőmérsékletnél ki­izzítjuk, úgyhogy résziben elvessze kötött víztar­talmát és egyidejűleg célszerűen megválasztott izzí­tási módszerrel a szemosemérstet legalább 0,2 íl alá csökkentjük —, amely az aktív töltőanyagok szempontjából elengedhetetlen feltétel —, akkor az anyag tulajdonságai gumiipari szempontból elő­nyösen megváltoznak. A találmány szerinti eljá­rással kezelt alumíniumhidroxid (II.) néhány jel­lemző tulajdonságát összehasonlítva a kezeletlen anyag (I.) megfelelő értékeivel — az alábbi táblá­zatban láthatjuk. Kezelés előtt Kezelés után I. II. Szemcsenagyság 0,5 n 0,2 p. 60% töltőanyag hatására benzolban oldhatatlanná vált kaucsuk 0,5% 34,9% DPG adszorpció 0,05 n. oldatból 2 % 35 % Kezelás előtt Kezelés után I. II. Azonos összetételű vulka­nizált keverékek fizikai tulajdonságai: (kaucsuk: Buna S 3) szak. szil. kg/mm2 0,25 1,45 max. nyúlás% 300 430 keménység Sh° 56 70 rugalmasság (Schob) 54 60 A találmány szerinti izzítási eljárás: a) egyik megoldása abból áll, hogy az alumí­niumhidroxidot 300—750 C0 -on, előnyösen 550 C°-on izzítjuk úgy, hogy azt. a már előre beállí­tott hőmérsékletű kemencébe behelyezzük, majd 1 órai izzítás után kivéve és hideg vízbe dobva hirtelen lehűtjük, kiülepítjük és megszárítjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents