147407. lajstromszámú szabadalom • Találatjelző berendezés víváshoz

o Megjelent: 1960. október 1. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.407. SZÁM 77. a. 1—11. OSZTÁLY — PE-352. ALAPSZÁM Találatjelző berendezés víváshoz Préda Zoltán oki. gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1959. február 23. Az ismert villamos találatjelző berendezések hátránya, hogy a szükséges vezetékek a vívók mozgását befolyásolják, valamint a vezeték mint hibaforrás is szerepel. A találmány a találatjelző berendezés ezen hát­rányát kiküszöböli és azonkívül feleslegessé teszi a huzalos megoldás mechanikai alkatrészeit, A találmány lényege egy tranzisztoros nagyfrek­venciás oszcillátor alkalmazása, melynek áramköre tőr esetében közvetlen a tőr kapcsolójához van kivezetve. Ez egyúttal antennaként szolgál. Kard esetében az oszcillátor a vívó védőöltözetének azon helyeire van kötve, ahol a találat érvényes, éa amelyek fémes beszövésű szövetből készültek. Ez esetben a találatot az ellenfél kardjának az érin­tése oly módon jelzi, hogy az oszcilláció meg­szűnik. Az érintés tényét a bírák asztalán elhe­lyezett, a vívóknál levő oszcillátorok frekven­ciáira hangolt két vevőkészülék, mely lehet erre a célra átalakított közönséges rádió-vevőkészülék is, jelzi, lámpák kigyulladásával, illetve kidlvásá­val. Szükség esetén önmagában ismert, önműködő számlálómű alkalmazásával megszámolható a talá­latok száma is. Az 1. ábra a találmány szerinti készülék váz­latos elrendezését szemlélteti tőr esetében. Az —1— oszcillátor össze van kötve az egyik vívó —3— tőrével, a —2— oszcillátor pedig a má­sik vívó —4 tőrével Az, —1— oszcillátor frekven­ciájára behangolt —5— vevő a —7— lámpát és esetleges számlálóművet tartalmazó készüléken keresztül jelzi, hogy az első vívó mikor kapott találatot. Ugyanígy működik a —2— oszcillátorra hangolt —6— vevő- és a vele kapcsolatban levő —8— jelzőkészülék, mely a másik vívót ért találatokat jelzi. Természetesen a két vevő egy megfelelő konstrukciójú kétcsatornás vevővel helyettesíthető, mely helyfoglalás szempontjából is előnyös. Tekintettel a viszonylag rövid üzemidőre, az oszcillátor törpe gombakkumulátorokkal működ­tethető és gyufadoboz nagyságban is elkészíthető. Legegyszerűbb megoldása tűs tranzisztorral való­sítható »meg, melynek előnye az oszcillátor vissza­csatolásának könnyű szabályozhatósága. Ennek elvi vázlata a 2. ábrán látható. A —TR— tűs tranzisztor (pl. a szovjet gyártmányú C 1 sorozat valamely tagja) báziskörében található —L— önindukcióból és —C— változtatható kapa­citásból álló hangolt rezgőkör. A kollektor az —R— ellenálláson keresztül kapja a negatív kol­lektor feszültséget a —T— telepből. Ugyanekkor az emitter az —Rí— változtatható miniatűr ellen­álláson keresztül kapja az előfészültségét. A—Rj— ellenállással állítható be a visszacsatolás mértéke. —K— jelzi a tőr kapcsolóját. Az oszcillátor azonban bármely tranzisztorral megépíthető, a szokásos kapcsolásokban. Az oszcillátor kis teljesítménye (néhány milli­watt) biztosítja azt, hogy más rádiókészülékeket a termen kívül nem zavar. Kardvívásnál történő alkalmazásnál a rezgőkör melegpontját a vívó különlegesen kiképzett, pl. fémhálóval beszőtt, öltözetéhez kell kapcsolni. (2. ábrán szaggatottan bejelölve.) A visszacsatolás úgy állítandó be, hogy a karddal történő megérin­tés esetén a megnövekedett terhelés következtéd­ben a rezgés megszűnjék, amit a bíráknál levő készülék azonnal jelez. Az alkalmazott feszültség a vívók részére se neim káros, se nem veszélyes, mert maximum 4,5 Voltot kell elérnie, ami egy zseblámpaelem feszültségé­nek felel meg. Szabadalmi igénypont: Találatjelző berendezés víváshoz, azzal jelle­mezve, hogy mindkét tőrben, pl. markolatában tranzisztoros nagyfrekvenciás oszcillátor és a tőr hegyében kapcsoló van, vagy az oszcillátor a vívó fémszállal beszőtt felületű öltözetéhez van kap­csolva, jellemezve továbbá vevőkészülékkel, mely­nek a felfogott nagyfrekvenciát felerősítő és egyen­irányító szervei, elektroncsöves reléje, jelző­lámpái és esetleg számlálóműve van. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 601839. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents