147378. lajstromszámú szabadalom • Kikapcsolószerkezet kilincszáróművekhez, különösen kerékpárhajtóagyak számára

Megjelent: 1960. augusztus 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.378. SZÄM 63. k. 13—21. OSZTÁLY — FJ—142. ALAPSZÁM „Kikapcsolószerkezet kilincszáróművekhez, különösen kerékpárhajtóagyak számára" Fichtel & Sachs A. G., cég, Schweinfurt am Main- ban Feltaláló: Paul Dottor, főmérnök, Schweinfurt am Main-ban A bejelentés napja: 1959. május 11 . Német Szövetségi Köztársaságbcli elsőbbsége: 1958. június 6. A találmány olyan kikapcsoló szerkezetre vo­natkozik, amely a kilincszárómű kilincseire hat és különösen kétzárómiíves háromjáratú kerékpár­hajtóagyak Mnckerékoldali hajtózárőműveinél al­kalmazható. Némely esetben szükségessé válik, hogy a rugó­nyomás alatt beilleszkedő zárókilinesekat a meg­hajtó és meghajtott zsárótestek fordulatiszárnának viszonyától függetlenül kikapcsoljuk. így pl. a kétzáróirnű ves három j áratú kerékpárhaj tóagyak esetében hegymenetre kapcsolva az agyhüvely lassabban fut, mint a külső hajtású lánckerék, a menesztő' és a zárókíilincshordozóként kialakított nagy bolygókerék, nevezetesen a bolygókerékhor­dozó fordulatszámával lasabban, imimellett az erő­átvitel a bolygóíkerékhordozóról tXZi: CL gylhüvelyre a másik záróiművön át a túloldalon történik. A lánckerékoldali 'meghajtás záróműve azonban az agyhüvelynék a láncikerékhez viszonyított e kisebb fordulatszámát nem engedné meg, ha ebben a járatásban valami módon nem lenne kikapcsol­ható. Ismeretesek már különböző szerkezetek, me­lyeknek célja, hogy normáknienetről hegymenetre történő menetváltáskor a Mnckerékoldali hajtózá­róművet önműködően kikapcsolják. Igya konstruk­ciók egyike esetében a zárakilincsek kétkarúak és menet-váltáskor e kilincsek a hátoldalukra gya­korolt nyomással a támasztófogazásiból kiemelhe­tők. Más ismert elrendezésekben tengelyirányú eltolással a kilincshordozó vagy csak maga a ki­lincs kerül olyan helyzetbe, hogy a kapcsolat meg­szűnik. Ismeretesek végül már olyan kilincszáró­művekhez való kilimesszierkezetek is, melyekben a kilincsek kimozdítása egy meghatározott mér­tékben elfordított, görbe vezetőfelületeikkel ellá­tott vezérlőtárcsával történik. Mindezen ismert kikapcsolószerkezetek szerkesztése és gyártása je­lentős ráfordítást igényel. A találmány szerinti kikapcsolószerkezet ezzel szemben egyszerű fel­építésű és olcsón gyártható. A találmány szerinti kikapcsolószerkezet ese­tében a nagy bolygókerók lánckerékoldali agyán egy bádogból sajtolt és húzott vezérlőtárcsa ágya­zódik és azon tengelyirányban eltolható. E tár­csát normálmenetről hegymenetre való átváltás­kor, azaz egy menesztőnelk a lánckerék felé való tengelyirányú eltolásakor a menesztő 'magával vi­szi és ekkor a tárcsa egy kúpos felületével, amely gyűrű alakú kúpos gallérként alakítható ki, a ki­lincsek megfelelő meghosszabbítása fölé nyúl és a kilincseket beakasztott helyzetűikből kimozdítja. Hegymenetről normálmenetre való visszakapcso­láskor egy nyomórugó gondoskodik arról, hogy a vezérlőtárcsa a menasztővel együtt ismét az; agy­közép felé mozogjon, miikor is a kilincsek a ve­zérlőtárcsa kúpos gallérja alól kiszabadulnak és rugóik nyomása alatt ismét az agyhüvely, ille­tőleg az ahhoz mereven csatlakozó csapágyesésze fogazásába akadnak. A rajz a kilincszáróművekhez; való, a találmány szerinti kikapcsolószerkezet egy kiviteli példáját mutatja be egy háromjáratú kerékpáragyra való alkalmazásban. Az 1. ábra egy háromjáratú kerék­páráttételi agy hosszmetszetben normálmenetre kapcsolva. A 2. ábra ezen agy hosszmetszete' hegy­menetre kapcsolva. A 3. ábra metszet az 1. ábra III—III vonala mentén. A 4. ábra metszet a 2. ábra IV—IV vonala mentén. Az 5. ábra a vezérlő­tárcsa nézete. Az (1) nagy bolygókerék (1. ábra) egyben (2) záróikilincshordózóként (3. ábra) is ki van képezve és forgó mozgását normáim enetre kapcsolva a be­illeszkedő (3) záróikilincsaken át a (4) csapágyper­selyre viszi át, amely mereven van becsavarva az (5) agyhüvelybe. Az .(1) nagy ibolygókeréken a (6) vezérlőtárcsa tengelyirányban eltolható és pe­dig. (7) nyúlványai révén, 'melyek az; (1) nagy boly­gókerék (8) hosszhasítékaiba hatolnak. A ;(7) nyúl­ványok áthaladnak a (8) hasítéfcolk, teljes mélysé­gén és beérnek a tengelyir-ányban eltolható (10) menesztő pályájának belsejébe is. A (6) vezérlő­tárcsának a (7) nyúlványokon kívül még gyűrűé és kúpos (9) gallérja, ill. visszahajlított nyúlványa

Next

/
Thumbnails
Contents