147309. lajstromszámú szabadalom • Készülék Hall effektust kihasználó elektromos kiegyenlítőkhöz, mérőhidakhoz és szabályozókhoz

Megjelent: 1960. július 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.309. SZÁM 21. e. 29—36. OSZTÁLY — ZA—198. ALAPSZÁM Készülék Hall effektust kihasználó elektromos kiegyenlítőkhöz, mérőhidakhoz és szabályozókhoz Závody prumyslové automatisace, národni podnik Praha, Praha (Csehszlovákia) Feltaláló: Dr. Hiebsch Walter mérnök, Decin A bejelentés napja: 1959. január 2. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1958. január 2. Az elektromos kiegyenlítőkhöz, mérőhidakhoz és szabályozókhoz különböző kivitelű készülékek ismeretesek. Teljesítetlen kiegyenlítési feltételek­nél illetve kiegyensúlyozatlan mérőhidaknál a ki­egyenlítő áram erősödik és a kiegyenlítő készülék átállításához oly módon van. használva, hogy a kiegyenlítő áram eltűnik, miáltal a kiegyenlítő készülék vagy a mérőhíd automatikusan kiegyen­lítődik. Szabályozó kapcsolásoknál adott esetben a szabályozó körben egy helyes értelemben fel­erősített kiegyenlítő áramot használnak az energia­hozzáfolyás közvetlen vagy közvetett befolyáso­lására, miáltal a kiegyenlítő áram eltűnése után a kiegyenlítő vagy mérőhíd ismét kiegyensúlyo­zatlan állapotba kerül. Mivel ebben az esetben egyenáramú mérőfeszültségekről van szó, ahol meglehetősen komoly nehézségekkel jár a meg­bízható erősítés biztosítása, ezért ezt a kiegyen­lítő áramot először átmodulálják és azután erő­sítik. Az erősítő kilépési helyén a kímenőáram polaritására azután a fázisviszonyok a döntőek. Az erősítő után egy fázisdiszkriminátor következik. Az e célra alkalmazott elektroncsövekre vagy kör­modulátorokra jellemző, hogy hatásfokuk és érzé­kenységük kicsi. A medhanikus diszkriminátorok élettartama korlátozott. A találmány szerinti készüléknél (1. ábra) a kompenzátor vagy a mérőhíd I kiegyenlítő árama a Hall generátorhoz van vezetve, melynek mág­neses mezeje a 2 oszcillátor segítségével 2 jt frekvenciával van gerjesztve. A kimenőfeszültség e2 = K i -1 • H • sin a> t. Ez a 3 erősítő segítségével van felerősítve és a 4 generátorhoz vezetve, amely mint az 1 generátor mágnesesen azonos frekven­ciával van gerjesztve, úgyhogy az 63 kimenő­feszültség már egyenáramú feszültségként jelent­kezik, ahol. a poralitás a 3 erősítő kilépésénél levő váltóáram fázisviszonyaitól függ. Ez az 1 gene^ rátör az egyenáram modulátoraként, a 4 gene­rátor pedig fázísdiszkriniinátorként szerepel. A 2. ábra szerinti kivitel egy másik változat, amelynél a 6 generátor mágnesos: mezeje az 1 ki­egyenlítőáram segítségével van gerjesztve, ezzel szemben a 7 oszcillátor annak az amy agszal ágnak szállítja az áramot, amelyben a Hall jelenség létrejön.. A 8 generátor is úgy kapcsolható' a 2 . ábra szerint a íázísdiszkrimiiiátorhoz, hogy a diszkrimináláshoz szükséges váltóáram mágneses gerjesztésre is szolgál, ezzel szemben az anyag­szalaghoz való vezérlőáram a 7 oszcillátorból van kivéve. A 3. ábra szerinti kapcsolásnál egyszerűsítés érhető1 él, ahol mindkét Hali generátor egy ger­jesztővel van összekötve. A hatásfok további tö­kéletesítése (kisebb veszteség) érhető el a 9 mág­neses kör magnetostrikciós ferrorezonanciájának kihasználásával. Ez egy tranzisztor-oszcillátor al­kalmazásával az egész készülék megkisebbedését eredményezi. A készüléket szabályozóként lehet használni, ha az e3 kimenőfeszültség a -e^ kiegyenlítési feszült­séget nem befolyásolja, hanem az ex mérési nagy­ságot, például a szabályozott körhöz való energia­hozzávezetés változása által. Ennél az eljárásnál a -e/f kiegyenlítési feszültség a megfelelő, kívánt értékre van beállítva. Ekkor az e.3 kimenőfeszült­ség arányos a szabályozási eltéréssel és ez az eljárás arányos szabályozásként jelenik meg, amelynél az e^ kimenőfeszültség vagy közvetle­nül, vagy alkalmas összekötő-tagokon, mint erő­átviteli tranzisztorokon, átvezetőkön, szervoszábá­lyozókon, relén, stb. keresztül a 11-hez való ener­giahozzávezetést befolyásolja. Az: arányossági tar­tomány a 3 erősítő változtatásával állítható be. Ha a második (diszkriminációs) Hall generátor vezérlését a 3 erősítőnél az amplitúdó időlefolyá­sának derivációs, illetve integrál értéke által be­folyásoljuk, egy PID szabályozó tulajdonságát ér-

Next

/
Thumbnails
Contents