147304. lajstromszámú szabadalom • Tokozott-sínes elosztóberendezés, csupasz elumínium gyűjtősínnel

Megjelent: 1980. július 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.304 SZÁM 21. c. 20—27. OSZTÁLY — VI—269. ALAPSZÁM Tokozoít-sínes elosztóberendezés, csupasz alumínium gyűjtősínnel Andó Jenő és Bánóczy György oki. gépészmérnö kök, Budapest A bejelentés napja: 1959. január 19. Ipari üzemekben gyakran felmerül annak szük­ségessége, hogy olyan energiaellátási rendszer ke­rüljön alkalmazásra, amely egyrészt mentes a padlókba süllyesztett csövezéses megoldásoktól, másrészt lehetővé teszi a technológia változását követő gép-átrendezések esetén is a gyors cs üzem­biztos energiaellátást. Külföldön több helyen alkalmaznak már e célra tokozott-sínes elosztó berendezést, melynek lényege, hogy a munkagépek felett egy lem.'Ztokozású gyűjtősín halad végig, amelyről bizonyos távol­ságokban csatlakozó szekrényeken keresztül, acél­páncélcsöves szereléssel, vagy más megfelelő mó­don, felülről jut az energia az egyes munkagépek­hez. Az eddig külföldön alkalmazott megoldások réz­gyűjtősín esetén olyan kiszakaszolható csatlakozó szekrényeket alkalmaztak, melyeknek segítségével feszültség alatti leválasztás és egy másik helyen történő lecsatlakozás lehetősége áll fenn. Alumí­nium gyűjtősín alkalmazása esetén — ami kül­földön ugyancsak elterjedt, e feszültség alatti át­rendezéseket az alumíniumra való tekintettel nem lehetett végrehajtani. Itt csatlakozócsonkok kerül­tek alkalmazásra, amelyekkel feszültségmentes állapotban lehet a csatlakozó szekrényt összekötni. Mindkét megoldásnál a csatlakozó szekrények biz­tosítót, vagy esetleg motor védelmére és működ­tetésére szolgáló kapcsolóberendezést is tartalmaz­nak. Az alumínium-sínes alkalmazott megoldás hát­ránya egyrészt a bonyolult csatlakozási mód, más­részt a feszültség alatti csatlakoztatás és a gyors cserélhetőség hiánya. További nehézségeket okoz a csupasz alumínium­sínek korrózió- és vegyi behatások elleni vé­delme is. Hazai vonatkozásban a réz-gyűjtősín általános alkalmazása anyghiány miatt aligha jöhet tekin­tetbe. További problémája a tokozott-sínes elosztó be­rendezéseknek a gyűjtősín felerősítő, ül. rögzítő szerkezetének megfelelő kiképzése. A legtöbb al­kalmazott megoldásnál a gyűjtősín csak egy bi­zonyos áramerősségre alkalmas. Nagyobb, vagy kisebb áramerősség esetén a gyűjtősín tartószerel­vényét is cserélni kell. Vannak megoldások, ame­lyek lehetővé teszik ugyanazon síntartó-szerkezet alkalmazása esetén a különböző áramerősségű síneknek a befogadását, azonban e megoldások zárlatszilárdsága nein kielégítő. A találmány szerinti megoldás a fenti hiányos­ságok kiküszöbölésére — a példaképpen bemuta­tott ábrák szerint — az alábbi módon lehetséges: A gyűjtősíneket az 1. ábra szerinti elrendezés­ben, az ábrán látható síntartó szerelvényekkel erősítjük meg a sínszekrényben; a sínvégek össze­kötésére a 2. ábra szerinti kengyeles hevederkötés szolgál. A leágazó szerelvényeket a védőszekrény nélkül a 3. ábra mutatja. A 4. ábra két össze­szerelt, egyenes sínszekrényt szemléltet a sínköté­sekkel, szerelő- és leágazó nyílásokkal. A leágazó­szekrény felerősítését a sínszekrényre az 5. ábra mutatja a sínek tengelyével párhuzamos metszet­ben, míg a 6. ábrán ugyanez; nézetben látható. A gyűjtősín (1) vegyi behatások ellen védőréteg­gel bevont, csupasz alumíniumból készült (1. ábra), azonban a csatlakozási helyeken (2) nikkelezve van. Az alumínium gyűjtősínre vitt nem oxidálódó, kopás- és íválló nikkelréteg lehetővé teszi a kis átmeneti ellenállás biztosítása mellett a feszültség alatti csatlakoztatást és ily módon a csatlakozó­szekrényes gyors és üzembiztos feszültség alatti cseréjét. Az egyes gyűjtősínek aránylag rövid, kb. 2 m-es darabokból vannak összeerősítve és bár egy elosztó rendszeren belül több sínkötés kerül alkalmazásra, a nikkelezés révén elért jó átmeneti ellenállás miatt a fellépő feszültségesés minimális. Az átmeneti ellenállást tovább csökkenti a gyűjtősín fúrás nélküli, (3) kengyeles kötéssel tör­ténő összeerősítése is. A nikkelezett bevonat nem oxidálódik és nem korrodál, ezért a felület, ill., az átmeneti ellenállás értéke gyakorlatilag nem változik. A sín e.gyéb részeinek védelmére a vegyi behatás ellen védő réteg, pl. klórkaucsuk szolgál. A síntartó elemek porcelánból, vagy steatitból, vagy más — megfelelő szilárdságú — anyagból készülnek oly módon, hogy a (4) síntartó szerke­zet alsó és felső darabja azonos méretű és így

Next

/
Thumbnails
Contents