147295. lajstromszámú szabadalom • Mikrohullámú koaxiális üvegrezonátor hengeres próbadarabok felületi finomságának meghatározására

Megjelent 1960. július 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.295. SZÁM 21. a4 . 64—77. OSZTÁLY - TA—386. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Mikrohullámú koaxiális üregrezonátor hengeres próhadarabok felületi finomságának meghatározására Távközlési Kutató Intézet, Budapest Feltaláló: Almássy György oki. gépészmérnök, budapesti lakos A bejelentés napja: 1957. október 19. A mikrohullámú alkatrészek működését jelen­tős mértékben befolyásolja hatásos felületeik meg­munkálásának, illetve kikészítésének minősége. Az elért felületi finomság ellenőrzésére használatos egyik eljárás szerint hengeres próbadarabot készí­tenek, ezt hengeres üregrezonátorba helyezik oly módon, hogy a próbadarab belső vezetőt alkosson az üregben, és az így kapott koaxiális üreg jósági tényezőjének meghatározásával vizsgáljuk meg, hogy a kérdéses felület minősége milyen mérték­ben elégíti ki a mikrohullámú alkatrészekkel kap­csolatos követelményeket. Az eljárás hátránya, hogy a próbadarab kivétele és behelyezése a hen­geres üreg egyik végénél történik, ami különösen a befogás szempontjából meglehetősen körülmé­nyes. E találmány a próbadarab behelyezését és kivé­telét könnyíti meg, és ezt a feladatot két változat­ban oldja meg. A találmánynak megfelelő egyik változat szerint a hengeres alakú koaxális üreg palástjából két alkotó közötti rész ki van vágva, és ez a kivágott rész a próbadarab behelyezéséhez és kivételéhez egyszerű mozdulattal eltávolítható és visszahelyez­hető. A kivágások mentén mutatkozó kis rés nem befolyásolja az üreg belső villamos és mágneses terét, mert a palástfalban folyó áramok párhuza­mosak az alkotókkal. A kivágott palástrész az egyik oldalon sarokpántokkal esetleg hozzáerősít­hető az üreg másik részéhez és ebben az esetben ajtóként nyitható és zárható. Ennek a változatnak egyik példaképpeni kiviteli alakja perspektiviku­san az 1. ábrán, metszetben pedig a 2. ábrán lát­ható. Az 1. ábrán bemutatott vizsgálóüreg nyit­ható része sarokpántokkal rá van szerelve az al­só részre. A 2. ábra szerinti metszeti rajz csupán a próbadarab és a kivezetések elhelyezését tünteti fel. Az — 1— hengeres palásttal körülvett üreg két végét a —2— és a —3— oldallapok zárják le, i —4— próbadarab az oldallapokból rugózva ki­nyúló —5— és —6—• szigetelőrudak közé van szorítva. Oldalt a —7— és a —8— koaxiális tápvo­nal csatlakozik az üreghez, ezek belső vezetője a —9— becsatoló hurokban, illetve —10— kicsatoló hurokban végződik. A —10— kicsatoló hurokban indukált nagyfrekvenciás áramot a —11— kristály egyenirányítja. A másik változat szerint a vizsgálandó hengeres próbadarabbal koaxiális üreget alkotó falak nem hengeresek, mint az előző változatban, hanem egymással párhuzamos síkfelületű fémlapok, ame­lyek belső tere oldalról — a próbadarab behelye­zéséhez és kivételéhez — mindig könnyen hozzá­férhető. A w = tg z komplex függvény alapján végrehajtott transzformációval kimutatható, hogy a hengeres koaxális üreg elektromos szempontból egyenértékű azzal az üreggel, amelyet a belső ve­zető két oldalán elhelyezett végtelen síkok alkot­nak. E transzformáció alapján azt is ki lehet szá­mítani, hogy a végtelen síkok helyett gyakorlati­lag jól használható véges méretű lapokkal határolt üreg olyan hengeres (koaxiális üregnek felel meg, amelynek palástján két alkotó mentén elhanyagol­ható szélességű rések vannak. Eszerint a hengeres próbadarabok vizsgálatához elegendő két fémlap­ból álló szerelvényt készíteni és a két fémlap kö­zött megfelelő befogószerkezetről kell gondoskodni a próbadarab számára. Ennek a változatnak met­szeti rajza a próbadarabra merőleges síkra a 3. ábrán látható. A számok jelentése ugyanaz, mint a 2. ábrán. Szabadalmi igénypontok: 1. Mikrohullámú alkatrészek felületi finomságá­nak meghatározásához készített hengeres próba­darab vizsgálatára alkalmas koaxiális üregrezoná­tor azzal jellemezve, hogy a próbadarab behelye­zésének és kivételének megkönnyítésére az üreg hengeres oldalfalának két alkotó közötti része el­távolítható.

Next

/
Thumbnails
Contents