147279. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémkloridok kinyerésére generátorok és gázművek szállóporából

Megjelent 1960. július 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.279. SZÁM 40. a. 16—17. OSZTÁLY — PO—275. ALAPSZÁM Eljárás fémkloridok kinyerésére generátorok és gázművek szállóporából Politechnika Warszawska, Warszawa, Leng5*elország Feltalálók: Prof. dr. Wesolowski Kornél, dr. Górski Andrzej docens és dr. Guethner Tadeusz A bejelentés napja: 1959. február 3. Lengyelországi elsőbbsége: 1958. február 5. Ismeretesek már eljárások a generátor- és gáz­művekben keletkező' szállópor germánium és gal­lium kinyerése céljából történő feldolgozására. Az e célra általában alkalmazott három ismert módszer egyike azon alapul, hogy a felfogott port ötszörös súlyú szódával olvasztják össze, majd a kapott olvadékot tömény sósavval oldják. A sósav olyan mennyiségben kerül alkalmazásra, hogy a keletkező oldat kb. 6-szor normál legyen a benne jelenlevő szabad sósav mennyiségére számítva. Ennek az eljárásnak az alkalmazásával 1 t porból 12 t oldatot nyerünk, ennek az oldatnak a desz­tillációsa útján sósavban oldott germániumtetra­kioridot kapunk. Az így kapott desztillátumból, amely a porban eredetileg jelen volt germánium 60%-át tartalmazza, szulfid alakjában választják le a gerrnániumot, majd ezt oxiddá, utóbbit az­után fém-germániummá, végül pedig ezt tisztítás céljából ismét germániumkloriddá alakítják át. A második módszer a generátor- ill. gázmű-szál­lőpor sósavval, valamint gázalakú hidrogénklorid­dal való kezelésén és az így keletkező germánium­tetraklorid ledesztillálásán alapul. E módszer al­kalmazása esetén a porból csupán germánium ke­rül kiválasztásra. A harmadik módszer a pornak szódával, fa­szénnel és rézoxiddal való összeolvasztásán alapul. Az ennek során redukció útján kapott fém-réz kivonja az olvadékból a gerrnániumot. Az így ka­pott, kb. 3% gerrnániumot tartalmazó réz-germáni­um olvadékot azután klór és vasklorid behatás­nak vetik alá. A keletkező kloridokból azután le­desztillálják a germániumkloridot, ezt azután tisz­títják és fém-germániummá alakítják át. Ez a módszer a nagy rézfogyasztás és az elhasznált réz regenerálásának szükségessége folytán igen költ­séges. A fenti ismert eljárások egyike sem teszi lehe­tővé a íszállópor egyéb alkotórészeinek egyidejű leválasztását. A galliumot pl. a por szódával való összeolvasztása után egy költséges külön eljárás­sal választják le. Általában úgy járnak el, hogy klorid alakjában extrahálják a galliumot a vizes galliumklorid-oldatból, éterrel végzett ellenáramú extrakció útján. Az így kapott koncentrátumokból azután kémiai úton választják el a galliumot az egyéb kísérő elemektől. A találmány szerinti eljárás rendkívüli módon egyszerűsíti ezt a technológiát és egyetlen gazda­ságos eljárás keretében teszi lehetővé a szálló­por összes értékes alkotórészeinek egyidejű meny­nyiségi szétválasztását. A találmány szerinti eljárás értelmében a generátor- vagy gázmű-szállóport 700 C° körüli hőmérsékleten közvetlenül klórral kezeljük, redukáló hatású szén jelenlétében. A klórozás legelőnyösebben alkálifém- vagy földalká­lifémkiorid katalizátorok jelenlétében folytatható le. Az így keletkező fémkloridok ill. szilícium­klorid gázalakban hagyják el a reakcióközeget. A kloridokat lehűlésük után egy szedőben gyűjtjük össze és azután frakcionált szublimáció és desz­tilláció útján választjuk el őket egymástól. Ily módon arzén-, cink-, gallium-, germánium-, alu­mínium-, szilícium-, tallium-, titanium- és vasklo­ridot kapunk, nagy tisztasági fokban. Az így ka­pott termékek közvetlenül felhasználhatók klorid alakjában, vagy pedig ismert eljárásokkal nagy­tisztaságú fémekké alakíthatók át. A találmány szerinti eljárás gyakorlati kiviteli módját az alábbi példa szemlélteti: 1 r. szállóport 3 r. faszénnel és csekély mennyi­ségű alkálifémkloriddal keverünk össze. A keve­réken azután gázalakú klórt vezetünk keresztül és ezt az egész keveréket 700 C°-ig hevítjük fel. Élénk lefolyású reakció során kloridok keletkeznek a porban jelenvolt összes fémekből és szilícium­ból, gyakorlatilag 100%-os kitermeléssel; ezek a kloridok azután a szobahőmérsékletre hűtött szedő­ben gyűlnek össze. A reakció után visszamaradó szénben spektrális úton csupán nyomok mutatha­tók ki a porban eredetileg jelenlevő fémekből és szilíciumból. A kapott kloridokat azután szabá-

Next

/
Thumbnails
Contents