147277. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szpirán-vegyületek előállítására

Megjelent 1960. július 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.277 SZÁM 12. p. 1—5. OSZTÁLY — PA—637. ALAPSZÁM Eljárás szpirán-vegyületek előállítására Parke, Davis & Company cég, DETROIT 32 (Michigan, USA), mint GODEFROI Erik, Fred, HARPER WOODS (Michigan, USA), jogutódja A bejelentés napja: 1959. június 20. Amerikai Egyesült Államokbeli elsőbbsége: 1958. június 23. A jelen találmány tárgyát a 3',4'-di'hidro-szpiro­-[cikloihexán-l,l'-(2'H)izokinolin] és e vegyület N-alkil- és N-oxialkil-származékainak, valamint nem mérgező hatású addíciós sóinak előállítására szolgáló eljárás képezi. A találmány szerinti új vegyületek szabad bá­zis alakjában az alábbi N —R általános szerkezeti képlettel jellemezhetők. Eb­ben a képletben az R hidrogénatomot, rövidláncú alkilgyököt.vagy rövidláncú oxialkilgyököt jelent­het. Abban az esetben, ha R rövidláncú alkilgyö­köt jelent, ez a gyök célszerűen legfeljebb 6 szén­atomot tartalmazhat, tehát metil-, etil-, propil-, butil-, ámil-, vagy hexilgyök lehet, még pedig akár egyenesláncú, akár elágazó láncú izomérek alakjában. E vegyületek előállítására a találmány értelmé­ben oly módon történik, hogy a 3',4'-dihidro-3'­-oxo-szpiro-ciklohexán-1,1 '^(2'H)-izokinolint, amely az alábbi =o mi szerkezetű ciklikus amidnak tekinthető, redukció­nak vétjük alá, a karfoonilcsoport metilénceoporttá való átalakítása céljából. Erre a célra többféle kü­lönböző redukálószer alkalmazható. így pl. végre­hajtható a ciklusos amid redukálása igen jó ter­melési hányaddal, katalitikus hidrogénezés útján: a ihidrogénezést nagy nyomás alatt, réz-krómoxid (•rézkromit) katalizátor jelenlétében. Ezit a hidro­génezést jó eredménnyel végezhetjük kb. 240—340 atm. hidrogén-nyomás alatt, 150—250 C° hőmér­sékleten, A rézkromit katalizátorral történő re­dukciót valamely közömbös oldószer, mint pl. dioxán, ciklohexán, metanol, etanol vagy piperi­din jelenlétében végezhetjük. Jó eredményeket érhetünk el, ha a rézkromit katalizátort Adkins és munkatársai (Journal of the American Chemi­cal Society, 72, 2626 (1950) módszere szerint ké­szítjük és a katalizátort a redukálandó amidévai súly szerint megegyező mennyiségben alkalmazzuk. Végezhetjük az amid redukálását valamely al­kálifémhidrid, mint pl. litiumalumíniumhidrid re­dukálószerként való alkalmazásával is. Ezt a reak­ciót valamely közömbös oldószerben, mint pl. di­etiléterben, dipropiléterben, tetrahidrof uránban, benzolban, toluolban vagy xilolban folytathatjuk le; a reakció lefolytatása céljából a reakcióelegyet rendszerint egy óra hosszat vagy még hosszabb ideig hevítjük az oldószer f orrpontján, vissza cse­pegő hűtő alatt, bár ez a reakció már szobahőmér­sékleten vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten is számottevő mértékben bekövetkezik. A ciklusos amidnak az éter- vagy szénhidrogén-jellegű oldó­szerekben való viszonylagos oldhatatlansága foly­tán rendszerint célszerű oly módon eljárni, hogy az amidot fokozatosan visszük be a reakcióelegy­be, folytonos extrakciós művelet útján. A termék elkülönítése, amint ezt az alábbiakban részlete­sebben ismertetni fogjuk, a reakcióelegy vizes közeggel történő kezelése révén hajtható végre. A találmány szerinti eljárás kiinduló anyagául szolgáló ciklusos amidot, a 3',4'-dihidro-3'-oxo-szpi­ro-[ciklohexán-l,l-(2'H)izo, kinolin]-t oly módon állíthatjuk elő, hogy fenilacetamidot és ciklohexa­nont polifoszforsavnak vagy íoszforpentoxid és foszforsav keverékének a jelenlétében reagálta-

Next

/
Thumbnails
Contents