147230. lajstromszámú szabadalom • Elrendezés több mérési érték távmérésére

Megjelent 1960. július 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.230. SZÁM 21. a4 . 1-13. OSZTÁLY — FE~449. ALAPSZÁM Elrendezés több mérési érték távmérésére VEB Werk für Femmeldewesen, Berlin-Oberschö neweide (Német Demokratikus Köztársaság) Feltalálók: Lauenroth F. mérnök, Berlin-Friedrichs hagen, Rahndorfer, Obenhaus G. mérnök, Berlin-Pankow A bejelentés napja: 1959. április 28. Mérési értékek távátvitelére szolgáló elrende­zéseknél ismeretes módszer, a mérési értékek sza­kaszos közvetítése, oly módon, hogy ugyanazon az átviteli csatornán keresztül folyamatosan egymás­után több mérési értéket visznek át. Ilyen átviteli mód mellett tehát a mindenkor egy bizonyos meg­határozott mérési adathoz rendelt jelzőműszer a mérési értékek átvitelének szünetében a mérési adattól külön van választva. Hogy a mérési értékek folyamatos jelzését lehessen elérni, szükséges, hogy a legutóbb átvitt értéknek megfelelő jelzés addig megmaradjon, amíg a jelzőberendezés és a mérési adat összeköttetése isimét helyre nem áll. Egy is­mert távmérő elrendezésnél, amelynél a távmérési jel a mérési értékkel arányos egyenfeszültséggé változik át, az egyenfeszültséget az átvitel szüne­teiben azáltal tartják fenn, hogy a minden egyes mérési helyhez rendelt egyenáramú kompenzációs erősítőkkel kondenzátorok vannak párhuzamosan kapcsolva, amelyek a mérési értékek átvitelének ideje alatt feltöltődnek és a szünetekben az erő­sítőn keresztül kisülnek. Ennek az elrendezésnek különböző hátrányai vannak, így például egy im­pulzus kompenzációs mérőberendezésnél a kon­denzátorok feltöltési idő konstanszát már nem le­het olyan alacsonyan tartani, mint ahogy az egy intenzitásos módszernél lehetséges, sőt az idő kons­tanszának oly nagynak kell lennie, hogy a kon­denzátoron egy feszültségközépérték állítódjék be, amelyre csak a jelzést nem, befolyásoló hullámos­ság szuperponálódhat. Ebből különösen kis impul­zusfrekvenciák esetén a kondenzátorra igen nagy értékek adódnak, amivel együtt jár a jelzőműszer­nek oly hosszú beállási ideje, amely normális táv­mérési átvitelnél már nem viselhető el. Továbbá az ilyen kompenzációs erősítőnek bemenő ellen­állása csak kiegyenlített állapotában vesz fel nagy értékeket, és a kompenzációs erősítő beállításához szükséges energiát a tároló kondenzátorból kell hogy vegye. Ez még egy további ok arra, hogy ez a kondenzátor szélsőségesen nagy értékű legyen. Ez annál kritikusabb, mennél több mérési értéket kell átvinni és ezáltal hosszú szünet időszakokat kell áthidalni, mert a kondenzátornak a szünet időszakokban a kompenzációs, erősítőt zavaró be­folyások (például az , ellátó feszültség ingadozásai) esetén mindig újra ki kell egyenlítenie, ami által szintén veszít töltéséből. Hogy ez a mérési hiba, amely a töltésveszteség következtében lép fel, el­viselhető határok között mozogjon, erre a célra is nagykapacitású kondenzátorokat, például elektro­litikus kondenzátorokat kell alkalmazni. Sőt, ha nagy a különbség a szünet időszak és mérési idő­szak között, eltekintve az elviselhetetlenül hosszú beállási időtől, a mérési értékeknek tárolása ilyen kapcsolásnál azáltal is lehetetlenné válhat, hogy az itt szükséges igen nagy kapacitások saját szi­getelő ellenállásaikon keresztül túlságosan gyorsan kisülnek. Egy ismert, középértékíróhoz való kapcsolási el­rendezésnél, amely impulzusok formájában továb­bított mérési adatok távátvitelére használatos, a mérési adatok regisztrálására szívókapcsolásban levő mérőerősítőt alkalmaznak, amelynek bemenő ellenállása — mint ismeretes —, kiegyenlített álla­potban végtelen nagy. Ennek következtében ilyen berendezés elé négypólus-láncot kapcsoltak, amely viszonylag kicsiny, keresztirányban kötött konden­zátorokból és nagy hosszirányú ellenállásokból áll. A négypóluslánc egyes kondenzátorainak lekapcso­lásával, illetve hozzákapcsolásával ennek időkons­tansza és karakterisztikája a mérendő nagysághoz illeszthető. Mindamellett a beállási folyamat alatt még egy szívóerősítő sem képez végtelen nagy ellenállást, úgyhogy az említett hátrányok itt is fellelhetők. Azonkívül ezzel a berendezéssel a mé­rési értékek tárolása nem lehetséges, mert egyet­len mérési frekvenciával csak egyetlen mérési érték értékelhető ki. Több távmérési érték ciklikus átvitelénél azon­ban a feladat egyrészt abban áll, hogy egy im-Dulzuskompenzátoros mérőiberendezéssel mért ér­tékeket lehetőleg jól szűrt egyenfeszültségekké alakítsák át, másrészt pedig abban, hogy minden

Next

/
Thumbnails
Contents