147220. lajstromszámú szabadalom • Készülék folyadékállás ellenőrzésére, illetőleg szabályozására, előnyösen elektronikus kapcsolású gőzfejlesztő berendezés készenléti tartályához

Megjelent 1960. július 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.220. SZÁM 13. b. 22—37. OSZTÁLY — DA—160. ALAPSZÁM Készülék folyadékállás ellenőrzésére, illetőleg szabályozására, előnyösen elektronikus kapcsolású gőzfejlesztő berendezés készenléti tartályához VEB Dampferzeuger, Berün-Wilhelmsrufa (NDK) Feltalálók: Meisel Wolfgang mérnök, Hohen-Neuendorf (NDK) és Schoel Gerhard mérnök, Berlin N 113, (NDK) A bejelentés napja: 1959. február 12. Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1958. szeptember 10. A találmány tárgya olyan készülékre vonatko­zik, mely alkalmas a tartályokban levő folyadék állásának ellenőrzésére és szabályozására, előnyö­sen elektronikus kapcsolású gőzfejlesztő berende­zés készenléti (tartalék) tartályához. Az eddig ismert és használatos vízállás-mutatók a közlekedőedények fövényén alapuló' elvet kö­vették, azonkívül egyidejűleg a vízállás szabályo­zását is ellátták, amelyek ismét szórendszer alap­ján dolgoztak. Ezen ismert szerkezeteknek gyakori hiányossága az volt, hogy vízállás-mutatók elpisz­kolódtak és eldugultak, míg az szórendszerek me­chanikája a vízsállás szabályozásánál üzemavarok­kal küzdött. Fentiek következtében az üzem biz­tonsága nem volt kielégítő, úgyhogy mind ez ideig tekintélyes kazánkárok léptek fel. Javaslat történt már arra vonatkozóan is, hogy a folyadékszabályozó készüléket egy elektronikus cső működtetésével kapcsolják össze. Ámde ez az összeállítás bizonyos vonatkozásban körülményes és túlhaladott volt; a szerkezeti anyagok beszer­zése tekintélyes költségtöbbletet jelentett, ezen­felül számottevő' munkaidőt emésztett fel. A találmány szerinti gondolat megvalósításával az ismert készülékek említett hibái kiküszöböl­hetők.* A folyadékállás ellenőrzése, illetőleg sza­bályozása a találmány szerinti készülék segítségé­ve oly módon lehetséges, hogy az ellenőrizendő tartály a legmagasabb és legalacsonyabb vízállás mgasságában szigetelt elektródával van ellátva és a folyadékkal, mint ellenállás áll összeköttetésben, mely mint a hid-kapcsolás egyik ellenállása mű­ködik, illetőleg az ellenállások mindegyike egy­mással hatásosan össze van kötve, mi mailett a hídfeszültseg egy, vagy több elektroncső rácsára oly módon fejti ki hatását, hogy az anódáram legalább három különböző értéket vehet fel. Az ismert folyadékállást ellenőrző, illetőleg szabá­lyozó szerkezetekkel szemben a találmány sze­rinti készüléknek az az előnye, hogy tökéletesebb üzembiztonságot létesít és felépítés, valamint működés tekintetében egységet képez. Ezenfelül a találmány szerinti szerkezet felépítése is egy­szerűbb, úgyhogy a szerkezeti anyag költsége, valamint a ráfordított munkabér-tényezők sokkal előnyösebbek. A találmány szerinti gondolat egyetlen több rácsot tartalmazó elektroncsövet használ fel, mely minden kapcsolási művelethez alkalmas és ki­küszöböli a szerkezet javítási igényeit. A találmány szerinti gondolat továbbfejlesztését az jellemzi, hegy két különböző műküdésérzé­kenységű relé oly módon van elrendezve, hogy a zérus értékű, illetőleg csekély értékű anódáram­erősségre a relék egyike sem szólal meg. (A leg­alacsonyabb vízállás alá süllyed.) Továbbá köze­pes értékű anódáram-erősségre egy relé (annak jelzése céljából, hogy a legalacsonyabb vízállást átlépték és a tüzelés üzembehelyezésére a szük­séges kapcsolás elvégzendő) és legnagyobb értékű anódáram-erősségre mind a két relé megszólal a víz további hozzávezetés meggátlására. A találmány szerinti készülék a felügyelet cél­jából a normálison kívül még a kritikus vízállást is jelzi és működteti a legmagasabb vízállás túl­lépésénél, illetőleg: az alá süllyedésénél a szük­séges kapcsolásokat, azon célból, hogy a kazánt biztonságosan megóvja. A gőzkazán készenléti tartályában a legmaga­sabb vízállás túllépésénél a találmány szerinti ké­szülék egy relén keresztül vezérelt mágneses sze­leppel zárja a tápvízvezetéket, illetőleg kikapcsolja a tápvízszivattyú motorvédő kapcsolóját. A leg­magasabb vízállás alá süllyedésnél a mágneses szelep ismét nyílik, vagy a tápszivattyú motorja ismét bekapcsolódik. A szerkezet adott esetben a folyadékállás szabályozását a legegyszerűbb mó­don elláthatja. A megengedett legmélyebb víz-

Next

/
Thumbnails
Contents