147219. lajstromszámú szabadalom • Állótekercselésű, kefe és kommutátor nélküli dinamó

Megjelent 1960. július 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.219. SZÁM 21. d4 . 5—7. OSZTÁLY — Cl—242. ALAPSZÁM Állóíekercselésű, kefe és kommutátor nélküli dinamó Feltalálók: Czike Gábor oki. gépészmérnök és Cseh Albert technikus, mindketten Budapesten A bejelentés napja: 1959. május 15. Nagy áramerősségek előállítására szolgáló kom­mutátor nélküli egyenáramú gép ez ideig is ismert volt. Ennél az; ún. unipoláris gépnél az állórészen körbefutó gerjesztő tekercs által keltett mágnesező a tömör forgórészen keresztül záródik. A tömör forgórész; forgása közben erővonalakat metsz és benne igen kis ellenállásánál fogva nagy (több 1000 A erősségű) áram keletkezik. Az így kapott egyenáram kefék segítségével szedhető le. Ezek a gépek azonban nem terjedttek el, mert nagy áramerősségük mellett feszültségük kicsi (kb. 15 V). Nagyobb feszültség eléréséhez pedig bonyolult csúszógyűrű-rendszer beépítése szük­séges. E hátrányokat a találmány szerinti dinamó olyan szerkezeti felépítéssel küszöböli ki, amelynél az áram nyugvó alkatrészekből közvetlenül lép ki. A kijövő' áram változási törvénye a szikraforgá­csoló gépeknek e-z irányú igényét kielégíti és egyenárammá könnyen átalakítható. Az a tény, hogy a gépnek állórészéből, nyugvó tekercsekből lehet az; áramot levenni, előnyt je­lent a forgórészen elhelyezett tekercsekkel szem­ben a centrifugális erőből adódó nehézségek el­maradása miatt, amelyek nagy fordulatszámmal és nagy áramerősségnél (vastag vezeték) különösen jelentősek.. A keféknek és a kommutátornak el­maradása, a súrlódási veszteség csökkenése, a szikrázás elmaradása és (főleg nagy feszültség mellett) az üzembiztonság megnövekedése miatt előnyös. Az ábra szerinti egyik kiviteli alak alkatrészei a következők: (1) permanens acél vagy lágyacél forgótengely, (2a), (2b) az acéltengelyre rögzített két forgó mág­neses saru, (3a), (3b) két felvágott, álló lágyacél­gyűrű, amelyeket lágyacél kötőrúd (4) köt össze. Az ábrán látható (5) lágyacél fluxushíd és a (6) transzformátor nem integráns alkotórészei a gép­nek. A (7) mágnesező tekercs és az áramot szol­gáltató az ábrán (8a, 8b, 8c)-val jelzett indukált tekercsek. A dinamó működésekor a mágneses acélten­gelyre erősített (2a) és (2b) villás saru elforog a nyíllal jelzett (vagy azzal ellenkező) irányban a két felvágott (3a), (3b) lágyvas gyűrű előtt, azo­kat kerületüknek nagy részén átölelve. Az (1), (2a), (3a), (4), (3b), (2b) (1) zárt mág­neses fluxus kört tehát a (4) kötőrúd zárja. A mágneses fluxus útja a saruk forgása alatt állan­dóan rövidül vagy nő. A tekercsekben ezalatt csaknem egyenlő nagyságú egyenáram gerjed. Amint a saru a felvágott acélgyűrű hegyén (ille­tőleg ellenkező irányú forgás mellett a tövén) túljut, a fluxus a hídon át, illetve a levegőn át záródik; ezalatt a gyűrűk és a kötőrúd pillanat­nyilag erővonal szegények. Az indukált menetek­ben ellenkező irányú rövid ideig tartó erős áram­lökés keletkezik. A mágneses fluxust két egymással mágneses vezetőrúd révén összekötött, felvágott, álló lágy­acél-gyűrű és a két villás saruval ellátott forgó acéltengely hordozza. Az acéltengely a különböző kívánalmaknak megfelelően lehet lágyacél, vagy permanens acél. A tengely forgatásakor a gyűrűre tekercselt menetekben egyenáram indukálódik, mindaddig, míg a saru a menetek előtt elvonul. Mikor a saru a gyűrű felvágási helyéhez ér, rövid nagy erősségű, ellenkező irányú áramlökés; jön létre. Az ilyen lefolyású áramot közvetlenül fel lehet használni szikraforgácsolásnál, szikrainduktornál és minden olyan helyen, ahol kisfeszültségű ára­mot rövid időtartamú, de nagyfeszültségű, ellen­kező irányú áramlökéssel kell kombinálni. Egyenáram létesítésénél az ellenkező irányú áramlökést ki kell iktatni vagy kompenzálni, ille­tőleg alkalmas módon meg kell fordítani. A ki­iktatás történhetik a tengellyel együttforgó, az áramkör részét képező fémkoronggal, amelynek kerületén elhelyezett szigetelő szektor szakítja meg az áramot, az ellenkező irányú áramlökés tartama alatt. A csúszókefe feszültségmentes idő­ben és így szikramentesen szakít. Az egyenirá­nyítás történhetik száraz vagy elektrolites egyen­irányítóval, vagy automatikus pillanatkapcsolóval. Az áramfordítás Graetz-kapcsolóval vagy mecha­nikus pillanatváltóval történik, ez esetben az, el­lenkező irányú áramlökés is hasznosítható. Az áramlökés feszültséghatárának megnövelé­sére a tekercsben gerjedt áramot egy transzfor­mátor primer oldalába vezethetjük és a transz-

Next

/
Thumbnails
Contents