147208. lajstromszámú szabadalom • Fékrendszer repülőgépek részére, előnyösen könnyű- és vitorlázó repülőgépek számára

Megjelent: 1960. július 1. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.208. SZÁM 62. b. 47. OSZTÁLY - AA-804. ALAPSZÁM Fékrendszer repülőgépek részére, előnyösen könnyű- és vitorlázó repülőgépek számára VEB Apparatebau Lommatzsch, Lommatzsch, NDK Feltaláló: Wegerich Hans, Ohrdruf in Thür., NDK A bejelentés napja: 1959. április 16. Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1958. október 9. A találmány repülőgépek fékrendszerére vonat­kozik, előnyösen könnyű és vitorlázó repülőgépek­hez, melyet a repülésnél a relatív rááramlási erők segítségével állítunk elő, amely erők a repülő hala­dásával ellentétes irányúak és ellenállást növelő hatást fejtenek ki. Ismeretes, hogy repülőgépek hordozó szárnyán elrendezett repülőfékkel, különösen a zuhanó re­pülés végsebességének és leszállási sebességének csökkenése, valamint a siklási szög romlása ér­hető el. Így ismeretesek olyan repülőíékek, melyek a szárny felső és alsó oldalán elforduló, a hordozó felületekből kilengő csappantyúból állnak, melyek a szárnyprofilt megváltoztatják és ezzel a hordozó­szárny körüli áramlást befolyásolhatják. Más to­vábbi ismert elrendezésnél a hordozó felületek a fékcsappantyú helyett kiereszthető fékfelülettel vannak ellátva. A repülőfékek működtetésénél a repülőgép je­lentős hossz-irányú n3romatékváltozása következik be. A fék farok-nehézséget idéz elő, miáltal a lá­tási viszonyokat rontó és lebillenést okozó zava­rok keletkeznek. A zavarok megszüntetése a kor­mány utánállításával, illetőleg kiegyensúlyozásával érhető el. így például vitorlázó repülőgépeknél a bevezető repülés korrektúráját a fék többszöri ki­es bejáratásával, illetőleg ki- és visszabillentésével érjük el. Az utánkormányzás a repülőgép vezető­jétől különleges elővigyázatosságot kíván és főleg a tanuló repülőt állandó veszélynek teszi ki. Ismeretesek továbbá olyan repülőfékek, melyek­nél a fékcsappantyú egyoldalúan vagy a szárny felső oldalán, vagy a hordozó szárny alsó részén van elrendezve. E repülőfékek az ellenállás növelését és a sik­lási szög romlását csak részint elégítik ki. Míg a .szárny felső oldalán elrendezett fékcsappantyú a nagy nyomaték-emelkedés miatt statikailag alig jöhet számításba, addig a hordozó szárny alsó olda­lán elrendezett fékcsappantyúk a csúszási szög romlásának növelésére nem alkalmasak. Ezen el­rendezéseknél is hosszirányú nyomatékváltozások lépnek fel és egyéb nehézségeket okoznak, minek következtében utánkormányzás válik szükségessé. A hordozószárny mindkét oldalán elrendezett repülőféknél, valamint csak a szárny felső olda­lán elhelyezett fékcsappantyúknál további nehéz­ség is mutatkozik. Ez abból áll, hogy a hordószárny felső részén található csűrőlapot az áramlási levá­lás következtében igen kedvezőtlenül befolyá­solja. A csóva részint egészen a vízszintes irány­felületig nyúlik, úgyhogy vezérsík-lengések kelet­keznek és a kormányozhatóság leromlása érez­hetővé válik. Az ismert kivitelezhető elrendezésnél a hordozó­szárny bordakötése a fék terjedelmében meg van szakítva, ami súlynövekedést jelent és a hordozó­sík kialakítását akadályozza. A találmánynak az a célja, hogy olyan fékrend­szert alakítson ki, melynél a fék a hordozószár­nyon van elrendezve, mely a fent említett nehéz­ségeket és hiányokat kiküszöböli, egyúttal ellen­állásnövekedést és felhajtást rontó hatást idéz. elő. Továbbá a fékrendszer oyan legyen, hogy a hor­dozó szárnyaik bordakötéseit ne zavarja, miáltal a hordozó szerkezet korlátozása elkerülhető lesz. Továbbá a fék kezelése egy repülőtanuló részére sem okoz nehézséget, egyidejűleg a tapasztalt pilóta részére sem jelent teljesítménycsökkenést. A találmány szerint mindez oly módon érhető el, hogy a széles, szektorokba felosztott fékhez rendelt keskeny zavarólécek, melyeknek aránya a hatékony felülethez viszonyítva 4 : 1-től 10 : l-ig nagyságrendű, ismert módon úgy vannak elren­dezve, hogy mindkettő egyidejűleg ki- és betol­ható, és behúzható. A szerelés egyszerűsítése ér­dekében az egyes szektorok előnyösen egymással kicserélhetők. A kicserélhető szektorok helyett olyan megoldás is alkalmazható, amelynek nagy-

Next

/
Thumbnails
Contents