147196. lajstromszámú szabadalom • Berendezés jövesztő-saraboló ládáknak a szénfalhoz szorítására

Megjelent: 1960. június 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.196. SZÁM 5. b. 34—40. OSZTÁLY — VA-771. ALAPSZÁM Berendezés jövesztő-saraboló ládáknak a szénfalhoz szorítására Vass László oki. bányamérnök, Oroszlány A bejelentés napja: 1958. szeptember 11. A szénbányászat fejtőgépeinél alapvető követel­mény azok robusztus kivitele, hogy az ilyen gé­peket gépészeti előképzettséggel nem rendelkező bányászok is könnyen kezelhessék és hogy azok üzembiztonsága a lehető legtökéletesebb legyen. E követelményt a fejtőszerszámokkal felszerelt saraboló ládák elégítik ki legjobban. A saraboló ládák azonban csak akkor teljesítik ezt a felada­tot elfogadható hatásfokkal, ill. csak akkor nyúj­tanak kielégítő teljesítményt, ha jövesztés közben a íejtőszerszámok a kellő szemhullás biztosítására, a lehető legnagyobb jövesztési mélységnek, ill. szerszám-előtolásnak megfelelően, állandóan és ál­landó erővel a szénfalhoz szorulnak. Ez utóbbi követelmény teljesítése nagy nehézségekbe ütkö­zik és az eddig ismertté vált ilyen célú berende­zések egyrészt túlságosan bonyolultak, nehézkesek és költségesek, másrészt a szükséges egyenletes hozzászorítást nem tudták kielégítően biztosítani. így egyebek közt az alkalmazásuk esetén lemun­kált szénfal sok esetben sík helyett elkerülhetet­lenül ívelt felületű lett, ami a szakmabeliek előtt ismerten igen hátrányos jelenség. Ezenkívül a fejtési teljesítmény nem volt kielégítő, mégpedig egyebek közt azért, mert a hozzászorító berende­zés nem volt szabályozható és így az előforduló kisebb tektonikai elmozdulásokhoz és változó földtani viszonyokhoz nem tudtak alkalmazkodni. Végeredményben a saraboló ládák, számos előnyös tulajdonságuk ellenére, a fenti okokból mégsem tudtak elterjedni. A találmány célja olyan hozzászorító berendezés megvalósítása, arnely egyfelől rendkívül egyszerű, üzembiztos, olcsó szerkezetű, ezenkívül pedig a durva 'bányaüzemnek megfelelően robusztus, más­felől a gépészetileg képzetlen bányász által köny­nyen kezelhető, főleg pedig a változó kívánalmak­nak megfelelően könnyen szabályozható. Ezáltal a fejtési teljesítményt az eddiginél lényegesen na­gyobbra fokozzuk annál is inkább, mert ez a hozzászorító berendezés az elérhető legnagyobb fejtési sebesség mellett is kifogástalanul működik. A találmány szerint evégből a szorító berende­zésnek a saraboló ládára kifejtett nyomása feszítő­mű beállításával, esetleg üzemközben is, szabá­lyozható. A hozzászorítás történhetik pl. külön feszítőkötél közvetítésével, melynek feszültsége a kötél végein, a szénfaltól oldalt elrendezett feszítő­csavarok segítségével változtatható', vagy pedig közvetlenül magára a saraboló ládára ható feszítő­csavarokkal, melyek ellentámaszát változtatható helyzetű támfák alkotják. A rajzok a találmány szerinti hozzászorító be­rendezés kiviteli alakját példaképpen, vázlatosan tüntetik fel. Az 1. ábra az első változatnál a teljes jövesztő berendezés felülnézete. A 2. ábra az egyik oldali kötélfeszítőmű részlet­rajza nagyobb léptékben, az 1. ábra A nyila irá­nyában nézve. A 3. ábra a 2. ábrához tartozó felülnézet. A 4. ábra a saraboló ládára közvetlenül ható szorítóelemek részletrajza, ugyancsak az 1. ábráé­nál nagyobb léptékben, felülnézetben. Az 5. ábra a 4. ábrához tartozó elölnézet a szénfal irányában. A 6. ábra még nagyobb léptékű metszet, a 4. ábra VI—VI vonalán. A 7. ábra a második változatnál a teljes jövesztő berendezés felülnézete. A 8. ábra a saraboló láda függélyes metszete az egyik szorítócsavaron át, a környező részek fel­tüntetésével, nagyobb léptékben. A 9. ábra a saraboló láda vízszintes metszete a szorítócsavaron át. Az 1—6. ábrákon feltüntetett kiviteli alak, főleg lágyabb szenek fejtéséhez alkalmas. Az 1 szén­teleptől kétoldalt elrendezett egy-egy 2 elektro­motor a 3 közlőmű útján a 4 csörlőt hajtja. A csörlők egyikéről lefejtődő 5 sodronykötél a 6 csiga megkerülésével a 7 saraboló láda egyik ol­dalához, a csörlők másikára ugyanakkor felteker­cselődő 5 sodronykötél pedig a hozzátartozó 6 csiga megkerülésével a 7 saraboló láda másik oldalához van erősítve. A két 6 csigát elcsúsz­tathatóan ágyazzuk egy-egy 8 egyenes vezetéken, melyeket a fejtéshez szükséges helyen ideiglene­sen a fekühöz erősítünk. Mindegyik oldalon a 6 csigát forgathatóan ágyazó 9 feszítőbak, ill. állványzat a találmány

Next

/
Thumbnails
Contents