147177. lajstromszámú szabadalom • Süveggerendekötés

Megjelent: 1960. július 1. ' ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.177. SZÁM 37. c. OSZTÁLY — SCHA-82. ALAPSZÁM Siiveggerendakötés Hermann Schwarz Kommanditgesellschaft, Wattenscheid, A bejelentés napja: 1959. március 25. Nemet Szövetségi Köztársaságbeli elsőbbsége: 1958. április 22. Már javasoltaik isüveggerendákhoz olyan szög­beállítható kötést, melyben az egyik süveggeren­dána'k a másik süveggerenda egy villájába nyúló nyúlvány darabja van és a nyúlványdarabmak csapszerű ütközői vannak, amelyek a villán áttolt haránttámasz hornyába nyúlnak. E kötésben az ékként kiképzett haránttámasz hátával egy oly­képpen kialakított és mozgatható betétdarabra támaszkodik, hogy a betétdarab mozgatásával a haránttámasz és a másik süveggerendán megerősí­tett nyúlványdarab távolsága változik. Egy elő­nyös kiviteli alak lehetővé teszi, hogy a betét­darabot ékként alakítsuk ki, amely a villa egy megfelelő nyílásába betolható. A jelen találmány két süveggerenda említett csuklós kapcsolásának továbbfejlesztése és tökéle­tesítése, melyben a találmány szerint az ékként kiképzett haránttáiroasz és egy feszítőelem között egy mozgatható betétdarab van és a betétdarab a feszítőelemmel helytállóan a haránttámaszhoz szorítható. Minthogy ilyen kiviteli alakban a haránttámaszt felvevő áttörésnek nem kell sokkal nagyobbnak lennie, mint a haránttámasz keresztmetszete, a villadarab szilárdsági viszonyai a régebbi javasla­tokkal szemben , lényegesen javulnak. Az áttörés a találmány egy további ismérve szerint a betét­darabnak a haránttámaszíhoz való szorítását szol­gáló, ékként kialakított feszítőelem számára a villadarab egy hátsóbb részébe kerül, azaz olyan tartományba, melyben a villa tehetetlenségi nyo­matékának a gyengítése lényegesen csekélyebb hatású. További előny ahhoz a kivitelhez képest, mely­ben a betétdarab ékként van kialakítva, abból adó­dik, hogy az ékek nem hatnak kölcsönösen egy­másra. A rajz a találmány kiviteli alakját mutatja, éspedig az 1. ábra a süveggerenda-ikapesolás oldalnézete betétdarabbal a haránttámasz és a feszítőelem között. a 2. ábra az 1. ábra szerinti süveggerenda-kötés metszete, ,­a 3. ábra a süveggerenda-kötés felülnézete oldott állapotban, míg a 4. ábra felülnézet reteszelt állapotban. Az 1—4. ábrákon bemutatott, kiviteli alakban a íámaszfal támasztott (10) süveggerenda helyt­állóan be van építve. Szabad végét (11) villa zárja le, melynek nyitott (12a, 12b) fészkeiben a másik (2i) süveggerenda (20) nyúlványdarabjának (23a, 23b) csapjai foroghaíóan ágyazódnak. A (20) nyúl­ványdarab külső végén megerősített esapszerű (22a, 22b) ütközői a (19) haránttámasz ferde (18) hor­nyába nyúlnak. "Á (19) haránttámasz a (17) nyílás­ban, helyezkedik el és kiesés ellen a {28 és 29) bütykök biztosítják. A (24) betétdarab a (19) ha­ránttámasz íhátán fekszik fel és a másik oldalon a (25) ékre támaszkodik. A (25) ék a (10) süveg­gerenda villarészének hátsó végében kialakított szoros (26) áttörésben vezetődik. A (25) éket (15 és 16) bütykök biztosítják. A 3. ábra a süveggerenda-kötést oldott állapot­ban mutatja be. A (20) nyúlványdarab (22a, 22b) esapszerű ütközői nem nyúlnak a (19) haránt­támasz (18) hornyaiba. A reteszelás a (25) ék be­hajtásával történik, mikor is a (24) betétdarab és vele együtt a (19) haránttámasz a (21) süveg­gerenda felé tolódik el. A csapszerű (22a, 22b) ütközők benyomulnak a (19) haránttámasz (18). haránthornyába, miáltal a süveggerenda-kapcsolás húzás- és nyomásálló reteszelődése biztosítottá. válik (4. ábra). Szabadalmi igénypontok: 1. Sziögbeállítható süveggerenda-kötés, melyben az egyik süveggerendának a másik süveggerend.a villájába nyúló nyúlványdarabja van és a nyúl­ványdarabnak ütközői vannak, amelyek a villán áttolt haránttámasz hornyába nyúlnak, jellemezve

Next

/
Thumbnails
Contents