147153. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék hosszirányban futó szalaganyag mérésére

2 147.153 szalaggal szinkron, forgat. A 2 dobot a megadott köríven mozgó, fent nyitott 5 villás emeltyűben ágyazzuk. Röviddel azelőtt, hogy a 3 papírtekercs a kívánt átmérőt eléri, a 6 emelőszerkezet segítsé­gével üres 7 dobot bocsátunk a 8 felvevővillába, melyet a 12 hajtó fogaskerék és a 11 fogas szeg­mens segítségével az 1 támihenger felé mozgatunk, míg ez a még üres 7 dobot forgásiba nem hozza és a 11 fogas szegmens a 13 ütközőhöz nem ér. A 11 fogas szegmens 9 forgáspontja az 1 támhenger 10 forgáspontjához viszonyítva eltolt ágyazású. Ez­után a futó 4 papírszalagot a 8 felvevővilla és a 3 papírtekercs között erős légárammal kettévágjuk és a 7 dobra áthelyezzük. Most a 3 papírtekercset az 5 villás emeltyű leforgatásával az 1 támhenger­től eltávolítjuk, úgyhagy köztük a hajtókapcsolat megszűnik. Miután a 3 tekercs megállt, azft a 6 emelőszerkezettel az 5 villás emeltyűből kiemel­jük és a további feldolgozóhelyre visszük. Most a 7 dobot az, új papírtekerccsel együtt, a 11 fogas szegmens segítségével az 5 villás emeltyűnek át­adjuk, amikor is a 8 felvevővilla újabb dob felvé­telére felszabadult és a folyamat megismétlődhetik. Ezt a munkafázist a rajz szakadozott vonalakkal tünteti fel. A találmány szerint a 8 felvevővillába 8' biz­tosító kapcsolót szerelünk ismert fajtájú nyomó­kapcsoló alakjában, mely azonban öntisztító érint­kezőkkel ellátott relé is lehet. Hasonlóképpen ugyanilyen vagy efféle 13' nyoimókapcsolót mint impulzuskapcsolót helyezünk a 11 fogas szegmens 13 ütközőjéhez. Ezeken kívül a 14 nyomólégveze­tékbe 14' átárainlási kapcsolót építünk be. A 8' és 13' kapcsolókat sorbákapcsoljuk. Amikor ezek zárva vannak, egy kondenzátor feltöltődik. Ha most a 7 dobot a 8 felvevővilláiba lebocsátjuk, a 8' biztosító kapcsoló záródik. A kondenzátor azon­ban csak akkor töltődik fel, ha a 13' impulzus­kapcsoló is zárva van a 11 fogas szegmens mű­ködtetésekor, amikor a még üres 7 dob hozzászorul az 1 támhengerhez és így egyúttal a 13 ütközőhöz. A számlálókat átvezérlő kapcsolóelemek ezzel mű­ködésre -kész állapotban vannak. Ha most a futó 4 papírszalag darabolása és a 7 dobra helyezése céljából a nyomólevegőt működésbe hozzuk, akkor a 14 nyomólégvezetékben levő 14' átáramlási kap­csoló záródik és ezzel a kondenzátor kisül. Amint a 3. ábra szerinti kapcsolási vázlaton lát­ható, a 15 kondenzátorban tárolt áramlökés a 16 előtétrelén át a 17 átkapcsolórelét úgy működteti, hogy ezáltal a 18' számlálóhoz vivő 18 áramkör vagy a 19' számlálóhoz vivő 19 áramkör záródik, a számlálók elé iktatott elektromágneses tengely­kötések áramot kapnak és a számlálók működnek. A 20' összegszámláló, melynek áramköre a 20 veze­téken át záródik, és amely a két 18', 19' tekercs­számláló eredményeit tetszés szerinti hosszú időn keresztül öisszeszámolja, mindig működésben van, ha a tekercsszámlálóik valamelyike dolgozik. Az, ismertetett elemek a számlálókat, természete­sen csak akkor váltják át, ha új papírtekercs fel­esévélése kezdődik. Szükség van azonban arra, hogy valamennyi munkában levő számláló kikap­csolódjék, iha a 4 papírszalag elszakad. Ezt a fel­adatot a találmány szerint úgy oldottuk meg, hogy — előnyösen a simítómű és az utána elrendezett vezetőhenger közé — valamely szokásos, tetszőle­ges fajtájú fénysorompót iktatunk, melynek műkö­dési módja 'magában véve ismert. Ha a papírszalag elszakad, a fénysugár, melynek fénye előbb a fotocellát a futó papírszalag miatt el nem ér­hette, a fotocellához jut és ezzel egy sorozat ismert folyamatot vált ki, melyek végeredményben vala­mennyi mozgásban volt számláló megállását ered­ményezik, amivel szemben a számlálók működésbe lépnek, ha a fénysorompó megszakad. Ha a futó 4 papírszalagot a 21 simítómű után a 22 forgáspontban ágyazott 23 lesknítóléc a teker­cselő előtt lesimítja, akkor a 24 fénysorompót elő­nyösen mindjárt a 23 lesimítólécnél helyezzük el, amint ezt az, 1. és 2. ábra egy kiviteli példa kap­csán mutatja. Az 1. ábra a fénysorompót a papír­gyártó gép vezetőoldala felől nézve, a 2. ábra pedig a 21 simítóműtől az 1 támhenger felé nézve mu­tatja. A 25 fotocellát célszerűen a papírszalag fö­lött rendezzük el, hogy káros fény ne érhesse, míg a 26 fényforrás a 4 papírszalag alatt oldalt helyez­kedik el. Ez az elrendezés a papírgyártó gép ki­szolgálását semmiképpen sem akadályozza, ami egyébként az egész, találmány szerinti vezérlő és kapcsoló készülék egyik különleges előnye. Ha meghatározott méterhosszúságú papírteker­cset akarunk, akkor a közönséges méterszámlálók helyett célszerűen a szokásos előre beállítható számlálókat, alkalmazzuk, melyek röviddel a kí­vánt méterszám elérése előtt optikai vagy akusz­tikai jelet váltanak ki, hogy a dobok cserélhetők legyenek. A számlálóműveket igen előnyösen dombornyomó vagy nyomtató szerkezettel látjuk el, amikor is e készülék segítségével a további feldolgozáshoz, ill. szállításhoz kerülő papírtekercsekhez nyomta­tott cédulákat adhatunk és így leolvasási hibákat elkerülhetünk. Amennyiben fontosnak tartjuk a gyártás folya­mán bekövetkező papínszakadások megszámlálását és a gép üresjárásának megállapítását, akkor ada­lékosan még valamely ismert kivitelű íróműszert is alkalmazunk. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás futó szalaganyagok hosszának mérésére, különösen támhengeres tekercselővel felszerelt papírgyártó gépekben, a számlálóművek elé ikta­tott elektromágneses tengelykötések és fénysorom­pók segítségével, azzal jellemezve, hogy a szám­lálók elektromágneses tengelykötéseihez vivő áramkörben egy vagy több kapcsolót zárunk, ha a szalaganyaggal betekercselendő új dob ;(7) kerül a munkahelyzetbe, az áramkört véglegesen azonban csak akkor zárjuk, amikor a nyornólevegő a futó szalaganyag (4) darabolása és az új dobra (7) való átvezetése végett működésbe lép, míg a szalag­anyag elszakadásakor a számlálókat fénysorompók­kal kapcsoljuk, ki. 2. Készülék az 1. igénypont szerinti eljárás ki­vitelére, jellemezve a kapcsolók ;(8' és 13') zárá­sakor —• amelyeket a munkahelyzetbe hozott új dob (7) vált ki — feltöltendő kondenzátorral (15) és ennek áramlökését kisütő, a nyomólégvezetékbe (14) beépített kapcsolóval, példaképpen átfolyási kapcsolóval (14'), továbbá egy vagy több kapcsoló­relével a számlálóművek '(18' és 19') átváltása cél­jából, araikor is a nyomólevegő a futó szalag-

Next

/
Thumbnails
Contents