147147. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új növényi hormonhatású készítmények előállítására

Megjelent: I960, július 1. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.147. SZÁM 12. q. 1—13. OSZTÁLY - UI—39. ALAPSZÁM Eljárás új növényi hormonhatású készítmények előállítására Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc cég, Párizs (Franciaország) Feltaláló: Metivier Jean vegyészmérnök, Arpajon (Seine-et-Oise) A bejelentés napja: 1959. január 31. A jelen találmány tárgyát növényi hormon ha­tású (phytoihormonális) készítmények előállítása képezi. A találmány szerinti készítmények valamely hí­gítószer kíséretében legalább egyféle, Cl—< >—C—CH2 —CO—Z \ / CHO általános képletű vegyületet tartalmaznak: a kép­letben Z hidroxilgyököt (beleértve a szervetlen vagy szerves bázisokkal képezett sókat is), alkoxi­vagy aminogyököt (esetleg egy vagy két alkil­csoporttal helyettesített aminogyököt) jelent. Azt találtuk, hogy a fent leírt készítmények nagyértékű növényi hormonok, ami azt jelenti, hogy ezek a készítmények, igen kits adagban al­kalmazva, befolyást gyakorolnak a növények fej­lődésére. Ez; a befolyás több irányú lehet és több­féleképpen nyilvánulhat meg. így pl. laboratóriumi kísérletetek során e készítmények — 1% ható­anyagot tartalmazó lanolinnal végzett gyűrű-kísér­letben — gyorsítják a növény új szöveteket ké­pező sejtrétegének működését (a növény vastag­sági irányban való 'fejlődését); új szervek, pl. pa­radicsomhajtással vagy babszárral végzett kísér­letben gyökerek kifejlődését váltják ki; hímivar­talanított paradicsomvirágok kezelése esetén pedig ivartalan (természetes megtermékenyítés hiányá­ban mag nélkül) gyümölcs termését idézik elő. E készítmények hatóanyagai abban különböznek a korábban már ismert rokonszerkezetű termékek­től — mint amilyenek pl. a 4-klór-, 2,4-diklór- és 2-metil-4-klór-fenoxi-ecetsav származékai —. hogy lényegesen kevésbé mérgező hatásúak a növé­nyekre; éppen ez a körülmény teszi lehetővé e készítmények növényi hormonként való felhasz­nálását. A megfelelő oximetilezett származékokkal szemben azt az előnyt mutatják, hogy hatásuk jóval gyorsabb. Ezek a származékok a növényi hormon hatású anyagok szokásos alkalmazási módjának megfelelő bármely fizikai alakban alkalmazhatók. Alkalma­zásuk rendszerint legalább egyfajta hígítószerrel elegyített állapotban történik. Alkalmazhatók pl. vizes oldatok vagy emulziók alakjában; e folyé­kony alakokban történő alkalmazásuk esetén rend­szerint valamely ionos és nemionos nedvesítő-, diszpergáló- vagy emulgálószert is adnak a készít­ményhez; a nemionos szerek alkalmazása azonban előnyösébb, minthogy ezek nem érzékenyek elekt­roli tekkel szemben. A vizes oldatok készítése köz­vetlenül a felhasználás előtt történhet, a találmány szerinti készítmény — amely szilárd vagy folyé­kony koncentrátum alakjában állhat rendelkezésre — víziben való oldása útján. A felihasználásra ke­rülő emulziók a koncentrált emulzió vagy emul­gálható sűrítmény alakjában kereskedelmi forga­lomba kerülő készítmény hígítása útján készít­hetők el. Az utóbbiak maguk viszont a ható­anyagnak valamely diszpergálószerben való elosz­latása útján állíthatók elő; a diszpergálószer va­lamely vele és a szándékolt alkalmazási céllal összeférő szerves oldószerrel is lehet elegyítve. A találmány szerinti eljárás gyakorlati kiviteli módját az alábbi példák szemléltetik; a találmány köre azonban nincsen ezekre a példákra korlá­tozva. 1. példa: 5 g 2-formdl-4-klór-fenoxiecetsavat 50 ml ace­íonban oldunk és 10 g „Scurol AG" emulgátort (etiiénoxid és oleinsav polikondenzátuma) adunk hozzá. Az így kapott koncentrált készítményt fel­használás előtt 500—1000 rész vízzel hígítjuk. Ezzel a hígított szerrel a paradicsomnövényen ivartalan gyümölcs termését idézhetjük elő. 2. példa: Folyékony készítményt állítunk elő, az alábbi összetételben:

Next

/
Thumbnails
Contents