147072. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kinolinszármazékok előállítására

o; Megjelent 1960. július 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.072. SZÁM 12. p. 6—10. OSZTÁLY — WE—196. ALAPSZÁM Eljárás kinolinszármazékok előállítására The Wellcome Foundation Limited cég, London (Nagy-Britannia) Feltaláló: Walls Leslie Percy kutatóvegyész, London A bejelentés napja: 1959. március 17. Nagy-Britannia-i elsőbbsége: 1958. március 17. A jelen találmány tárgyát kinolinszármazékok előállítási eljárása képezi. Azt találtuk, hogy az alábbi R2 R1 (I) N NH­-X­-N ^ y NH általános képletű kinolinszármazékok és ezek savakkal képezett addiciós sói a kísérleti állato­kon hatást mutatnak az emberekre fertőző Leish­mannia-fajoik ellen. A fenti (I) képletben R1 és R 2 azonos vagy különböző jelentésű lehet, mégpedig mindegyikük jelenthet hidroxil- vagy 1—4 szén­atomú alkoxi-csoportot, R2 emellett hidrogén­atom is lehet; X egyenes vagy elágazó szénláncú, 3—7 szén atomot tartalmazó alifás szénláncot jelent; abban az; esetben, ha R1 metoxi-esoport és R 2 hidrogénatom, az X nem jelenthet egyenes-láncú hexametilén-csoportot. A fenti általános képlettel jellemezhető vegyü­letek közül már korábban ismeretessé vált a 6-met­oxi-8-(6-piperazino-hexilamiino)-kinolin; ezt a ve­gyületet vizsgálták malária-ellenes hatásossága szempontjából is és megállapították, hogy csak tizedannyira hatásos, mint a primaquin (8-/4amino­-l-metilbutilamino/-6-metoxikinolin); egyéb vizsgá­latokról az irodalom e vegyülettel kapcsolatban nem számol be. A jelen találmányi bejelentésben a szabadalmi igény e vegyületre nem terjed ki. Azok az (I) általános képletű vegyületek, ame­lyek képletében R1 és R 2 hidroxil-csoportot jelent, célszerűen a megfelelő alkoxi-vegyületek savas hidrolízise útján állíthatók elő. Ezek az alkoxi­vegyületek egy 8-kinolilamino-csoportból, egy alkilén-láncból és egy piperazino-csoportból állnak, előállításuk oly módon történhet, hogy ezeket a csoportokat a megfelelő aminők és alkilezőszerek egymást követő kondenzációs reakciói útján egy­máshoz kapcsoljuk. AlkilezŐBzerként az alkilén­lánc halogénatomot. vagy valamely reakcióképes csoportot, pl. szénhidrogén-szulfoniloxi-csoportot (mint pl. metánszulfoniloxi-, benzilszulfoniloxi­vagy p-toluolszulfoniloxi-csoportot) tartalmazó származékai használhatók. A piperazino-csoport a reakciósorozat e szakaszában N'-helyzetében alk­oxikarbonil-csoporttal helyettesítve is lehet, ezt a csoportot azután a kondenzációs termékről alka­likus hidrolízis útján eltávolítjuk. Ilyen 8-N'-alk­oxikarbonil-piperaziino-alkilamino-kinolinok elő­állítási eljárását számú korábbi bejelen­tésünkben ismertettük ós igényeltük. A jelein találmány értelmében a végső konden­zációs reakció a molekula oldalláncában előforduló bármelyik nitrogénatomnál történhet. így az alábbi módok egyike szerint járhatunk el: a) valamely 8-aminokinolint kondenzálhatunk valamely olyan alkilezőszerrel, amely valamely N-alkil-piperazinnak vagy N-alkil-N'alkoxikarbo­nil-piperazinnak a származéka, vagy b) piperazint vagy valamely N-alkoxikarbomil­-piperazint kondenzálhatunk oly alkilezőszerrel, amely valamely 8-alkilaminokinolinnak a szárma­zéka, ezután pedig alkalikus hidrolízissel eltávolítjuk az alkoxikarbonil-csoportot, ha ilyen csoport a termékben jelen van. Amennyiben ez kívánatos, az (I) általános kép­letű szabad bázis, kinyerhetjük a reakcióközegből; ezt a bázist valamely savval képezett addiciós sóvá is átalakíthatjuk. A jelen találmány körébe tartozik még az olyan gyógyszerkészítmények előállítása is, amelyek az (I) általános képletű vegyületek valamelyiJiét vagy többjét tartalmazzák. A találmány szerinti eljárás gyakorlati kiviteli módját az alábbi példák szemléltetik.

Next

/
Thumbnails
Contents