147012. lajstromszámú szabadalom • Kényszeradagolású hydraulikus szállító berendezés

Megjelent: 1960. május 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.012. SZÁM 81. e. 60—77. OSZTÁLY — KO-1309. ALAPSZÁM Kényszeradagolású hydraulikus szállítóberendezés Kocsányi László és Vigyázó György oki. gépészmé rnökök, Budapest A bejelentés napja: 1958. augusztus 7. Az alábbiakban ismertetett és a találmány tár­gyát képező szállítóberendezés alkalmas bármely porszerű anyag zárt csővezetékben vízzel történő tetszőleges irányba és távolságra történő szállítá­sára. Előnye a most bejelentett berendezésnek az eddig alkalmazott hydraulikus szállítóberendezé­sekkel szemben, hogy vízfelhasználása és energia­szükséglete jelentősen alacsonyabb. Vízszükséglet tekintetében az eddig alkalmazott berendezések a szállításhoz 1 : 10-es keverési arányt szükségeltek, addig jelen berendezés üzeméhez cca 1 : l-es ke­verési arány elégságes. Energiaszükséglet szem­pontjából jelen berendezés az: eddigi hydraulikus berendezések energiaszükségletének cca 1/4-ét igényli. A találmány tárgyát képező berendezés elvét az ábra mutatja. A találmány tárgyát képező berendezés elvi mű­ködése a következő: Az (1) tartályba a (10) ejtőesövön és (9) harang­szelepen keresztül port vezetünk be és a tartályt feltöltjük. A tartály porral való feltöltése után a (9) harangszelepet lezárjuk. Ezután a (4) levegő­szelep nyitásával a (13) sűrítő segítségével a (3) csővezetéken át (2) porózus lapon az (1) tartályt feltöltjük finoman eloszlatott sűrített levegővel és a tartályba egy por-levegő keveréket állítunk elő. Ezen fluidizált por-levegő keverék amikor a szál­lításhoz szükséges nyomást elérte, a (7) szállító vezetéken és (8) visszacsapószelepen keresztül a (11) távolsági szállítóvezetékbe áramlik. A (11) távolsági szállítóvezetéken már előzőleg a (12) szivattyú (6) vízszelep és (5) csővezeték segít­ségével tiszta vizet áramoltatunk. A (7) vezetéken (8) visszacsapó szelepen keresztül a (11) vezetékbe áramoltatott por-levegő keverék keveredik a már ott áramló vízzel és a (11) vezetéken keresztül a (13) sűrítő és (12) szivattyú nyomások függvényé­ben tetszőleges irányba és távolságra szállítható. Miután az (1) tartályból a por-levegő keverék a (7) csövön keresztül kiáramlik és az (1) tartály a (4) és (6) szelepeket zárjuk és a (9) harangszelep nyitásával a töltési periódust újra ismételjük. A fent. leírt és ábrán - megrajzolt berendezés tehát szakaszos működésű és annak egyszer töltése, egy­szer ürítése történik. A berendezés működése fo­lyamatossá tehető azáltal, hogy egy szállítótartály helyett kettőt alkalmazunk és a két tartály fel­válva töltődik, ill. ürül. A berendezés automatikussá tehető, az automati­záláshoz elektronikus szintérzékelő készülékeket alkalmazunk. A (4), (8) és (9)-es zárólemezek működtetése automatikusan hydraulikus, illetve pneumatikus munkahengerek segítségével történhet, a működ­tetéshez szükséges víz, ill. levegő az (5), ill. (3) víz-, ill. levegőhálózatból nyerhető. Szabadalmi igénypontok: 1. Porszállító berendezés, jellemezve azzal, hogy zárt nyomásálló tartály (1), melynek a felső részé­ben a szállítandó por betáplálására alkalmas csonk (10) és elzárószerv (9) van, míg alsó része cső­vezetéken i(3) és elzárószerven (4) keresztül légsű­rítővel (13) van összekötve és porózus lappal (2) ellátva, továbbá a tartálynak (1) olyan pneumati­kus porszállító vezetéke (7) van, melynek egyik vége a tartály belsejébe nyúlik közel a porózus lapig (2), míg másik vége a tartályon (1) kívül a nyomóvízcső vezetékbe (5) van bekötve és elzáró­szervvel van (8) ellátva, továbbá a nyomóvízcső­vezeték (5) .meghosszabbítását képező, a levegő-por­víz keveréknek a raktározási helyhez szállító cső­vezetéke (11) van. 2. Az 1. igénypontban meghatározott berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a por flui­dizálásához és adagolásához egy, ill. két nyomás­álló szállítótartálya van. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 00729. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents