146989. lajstromszámú szabadalom • Eljárás éghető részeket tartalmazó vagy ilyenekkel kevert darabos, formázott vagy szemcsés anyag kiégetésére és kemence az eljárás kivitelére

Megjelent: I960, május 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.989. SZÁM 80. c. .1-6. OSZTÁLY — EI-92. ALAPSZÁM Eljárás éghető részeket tartalmazó vagy ilyenekkel kevert darabos, formázott vagy szemcsés anyag kiégetésére és kemence az eljárás kivitelére Építéstudományi Intézet, Budapest Feltalálók: Breda Gyula oki. gépészmérnök (40%), Rudnai Gyula oki gépészmérnök (40%) és Schütz Mihály oki. vegyészmérnök (20%), valamennyien Budapest A bejelentés napja: 1959. március 28. A találmány éghető részeket tartalmazó, vagy ilyenekkel kevert darabos, formázott (alakos) vagy szemcsés anyag kiégetési eljárásra és annak ki­vitelére alkalmas kemencére vonatkozik. Éghető részeket tartalmazó vagy ilyenekkel ke­vert, darabos, formázoftt vagy szemcsés anyag ki­égetése, pl. betonadalék anyagként használt per­nye (porszénhamu), vagy kazánsalak hozzáadásával készült ún. pernyekavics, szintúgy a cementgyár­táshoz használt forikettezett keverék és más anya­gok kiégetése rendszerint aknakemencékben tör­ténik. E kemencék a felülről adagolt anyagot a ke­mence alján befúvatott, a beadagolt anyagon ke­resztül feleié áramló levegővel égetik ki, mimel­lett a kemence kiürítésére a kemence alján elren­dezett bonyolult rendszerű kiadagoló szerkezetek szolgálnak. Az ismert eljárásnak többrendbeli hátránya kö­zül a következőket említem meg: a) Az anyag gyakran összesül, amikor is az összesült részek a kiadagoló ezerven egyáltalán nem, vagy csak nehezen képesek áthatolni, ami gyakori üzemzavarokat okoz. b) A kemnece a befúvatott levegő hatására nyo­más alatt van, ami na'gymértékű porzáshoz vezet és ennek következtében számottevő az anyag­veszteség. c) A kemence üzeme a nagyfokú porzás miatt az egészségre ártalmas. d) A kiadagoló szerkezet költséges, ami a ke­mence építésének és üzemeltetésének gazdaságos-Bágát károsan befolyásolja. A találmány a fent felsorolt hátrányok kiküszö­bölését célozza és ezt az égés fenntartásához szük­séges levegő befúvatásának mellőzésével és a bo­nyolult kiadagoló szerkezetnek kiküszöbölésével éri el. A találmány szerinti eljárás: lényege az, hogy az égés fenntartására szükséges levegőt, szívással, fflulról felfelé áramoltatjuk át az alul nyitott akna­kemencében elhelyezett tölteten, ami feleslegessé teszi az eddigi bonyolult szerkezetű kiadagoló be­rendezések elrendezését. A találmány szerinti eljárás célszerű kiviteli alakjánál a töltet pernyeikavics, azaz bányameddő­ből és kazánházi pernyéből készült granulum. Az eljárás kivitelére adagoló, tároló és adott esetben porleválasztó szervékkel ellátott, alul nyitott aknakemence szolgál, amely alatt célsze­rűen tányérként kialakított kiadagolószerv foglal helyet, melyen a kiégett anyag rézsüszögének megfelelő kúpot alkotva helyezkedik el. Egysze­rűbb kivitelnél a tányér el is maradhat és a töltet a földön foglal helyet. A levegő átáramoltatását a kemence felső részéhez csatlakozó elszívó szerke­zet, célszerűen exhausztor biztosítja. A mellékelt rajz "egyetlen ábrája a találmány szerinti eljárás kivitelére szolgáló aknakemencé­nek példaképpen! kiviteli alakját szemlélteti. Az 1 tárolóban levő anyag a 2 térfogatadagolón keresztül; 3 terelőkúp közvetítésével, a 9 dobogón nyugvó, álul nyitott 4 aknakemencébe kerül, mely­ben a kiégés sebességének megfelelően halad le­felé. A kiégéshez szükséges levegőt a kemence felső részéhez csatlakozó 5 exíhausztor szívja be a nyitott 6 palástfelületen a nyilak irányában és a 7 tányéros kiadagolón elhelyezkedő kiégett anya­gon keresztül. Az anyag kiégése folyamán kelet­kező összesülő részek a szaíbad 6 palástfelületnél akár kézi, akár gépi úton könnyen eltávolíthatók, ami kizárja üzemzavar fellépését. Az 5 exhausztor a füstgázlevegő keveréket a 9 porleválasztó cik­lonon és a 10 kéményen keresztül a szabadba juttatja. 8 leszedő szerkezetet jelöl. A 7 tányérról lehulló anyag önmagában ismert 12 szállító berendezés segélyével távolíttatik el a kemencétől. A találmány szerinti eljárásnak, illetve kemen­cének előnye, hogy a bonyolult kdadagoló szerkezet kiküszöbölése folytán a kemence egyszerűbben és gazdaságosabban készíthető. Az anyag akadály-

Next

/
Thumbnails
Contents