146982. lajstromszámú szabadalom • Szélessávú kompenzált erősítők amplitudókarakterisztikája egyenletességének javítására szolgáló elrendezés

Megjelent: 1960. május 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.982. SZÁM 21. a2 . 18-20. OSZTÁLY - EE-642. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Szélessávú kompenzált erősítők amplitúdó karakterisztikája egyenletességének javítására szolgáló elrendezés Elektronikus Mérőkészülékek Gyára, Budapest Feltaláló: Kardoss István kutatómérnök, budapesti lakos A bejelentés napja: 1959. március 13. Ügy erősítő-, mint mérőberendezésekben alkal­mazott, széles frekvenciasávot átfogó erősítőknél nagy fontosságú a frekvenciaátvitel egyenletessé­gének biztosítása az egész széles frekvenciasáv területén. A frekvenciatartomány szélesítésére kü­lönböző kompenzálási megoldások szolgálnak, ezek azonban több esetben azzal a hátránnyal járnak, hogy a frekvenciasáv szélesítése mellett bizonyos frekvenciáknál kisebb-nagyobb kiemelések vagy ún. leszívások — amplitúdónövekedések, illetve csökkenések — jelentkeznek, ami a berendezés kimenőfeszültség-ingadozásával jár. A találmányiban alkalmazott megoldás úgy az anód-, mint a katódkörben alkalmaz kompenzációt. Ezzel lehetővé válik az, hogy az anódköri kom­penzáció következtében bizonyos frekvenciaértéke­ken jelentkező ún. leszívást a katódköri kompen­záció pontosan beállítható módon kiegyenlítse. Egy szélessávú erősítő frekvenciamenetének ala­kulását kompenzáció nélkül, illetve különböző kom­penzációs megoldások alkalmazása esetén az 1. ábra görbéin, a találmány lényegét képező kap­csolási megcldást pedig a 2. ábrán mutatjuk be. Az 1. ábra 1. számú görbéje egy kompenzáció nélküli szélessávú erősítő frekvenciaátviteli görbé­jét tünteti fel: az erősítő ily megoldás mellett csak aránylag keskeny frekvenciasáv egyenletes átvite­lére alkalmas. A 2. számú görbe olyan megoldás eredménye, amikor csak katódköri LCR-kompen­záció kerül alkalmazásra: ez már a sávszélesség bizonyos javulását eredményezi. A 3. számú görbe soros anódköri kompenzáció alkalmazásával elért frekvenciaátvitelt ábrázol: viszonylag széles frek­venciasáv elérése mellett bizonyos frekvenciaérté­keknél amplitúdócsökkenést jelentő leszívás jelent­kezik. A 4. számú görbe végül azt az eredőt mu­tatja, amely a találmány szerinti megoldás értel­mében anódköri soros^, és LCR-tagokból álló katód­köri kompenzáció együttes alkalmazásának az ered­ménye: a bizonyos frekvenciaértékeknél jelentkező leszívást a katódköri kompenzáció által kiváltott kiemelés kiegyenlíti. A 2. ábrán a találmány lényegét alkotó meg­oldást egy lehető kiviteli alak útján mutatjuk be. Az erősítőcső anódkörébein az (Ra ) anódellenállás­hoz csatlakozó (La ) indulkti vitás gondoskodik az anódköri kompenzációról. Az erősítőcső katódköré­ben az (R/f ) katódellenállással párhuzamosan e ki­viteli alaknál a (C^) és (L&) tagok soroskapcsolása foglal helyet. E tagok értékének alkalmas meg­választásával az e tagok által eredményezett ki­emelés pontosan az egyenetlenséget jelentő leszívás frekvenciaértékére helyezhető és a kiemelés mér­téke tekintetében alkalmasan az (Rcs ) csillapító­ellenállással szabályozható. A 3. ábrán bemutatott megoldás, mint össze­tettebb kiviteli alaknál a katódkörben LRC-tagok­ból álló összetett impedanciát alkalmazunk. Ilyen, illetve ezzel equivalens impedancia alkalmazása esetén az impedancia rezonáns frekvenciáinak és az ezen frekvenciákon mutatkozó jósági tényezők­nek helyes megválasztásával elérhető, hogy a kí­vánt frekvenciákon a kellő mértékű kiemelés a szükséges korrekciót pontosan — és a különböző frekvenciákon egymástól gyakorlatilag függetlenül beállítható módon — végrehajtsa. Az alkalmazott reaktanciák számának növelésével a korrekció szá­mára kihasználható rezonanciák száma növekszik. A találmány szerinti megoldást alkalmazó fokozat tehát olyan erősítőrendszerek frekvenciameneté­nek korrigálására is alkalmas, amelyeknél az adott sávszélességen belül egynél több leszívás jelent­kezik. Ilyen erősítőrendszer frekvenciamenetét ábrázolja a 4. ábra, amelynek 5. számú görbéje a korrekció előtti, a 6. számú görbe pedig a katódköri korrek­ció utáni frekvenciaátvitelt tünteti fel; ezek mellett a fokozat még anódban kompenzálható. (Az ábrák­nál az egyenfeszültségű beállításokra nem voltunk tekintettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents