146964. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vösös iszapból és ferroszulfát heptahydrátból vagy ilyent tartalmazó hulladékokból új porfestékek gyártására

Megjelent: 1960. május 31. ORSZÁOOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.964. SZÁM 22. f. OSZTÁLY — BE—654. ALAPSZÁM Eljárás vörös iszapból és ferroszulfát heptahydrátból, vagy ilyent tartalmazó hulladékokból új porfestékek gyártására Bejelentő: dr. Bencze György vegyészmérnök, budapesti lakos A bejelentés napja: 1958. december 23. Mint ismeretes, az alumínium iszaphulladékok felhasználása és értékesítése országunk nagy prob­lémája. Kisebb-nagyobb mennyiségeket próbálnak felhasználni különböző iparágaikban, azonban da­cára a beígért jutalmaknak és célprémiumoknak, mind a mai napig nem sikerült átfogó és komoly értékesítési lehetőséget találni az alumínium iszap­hulladékok részére. Ugyancsak probléma a vashulladékokból készült ferroszulfát heptahidrát értékesítése is, annak vizes és piszkosszürke volta miatt. Bejelentő úgy találta, hogy az alumínium iszap­hulladékokat célszerűen és gazdaságosan lehet fel­használni oly módon, hogy az alumíniumgyártás melléktermékeként jelentkező meszített, vagy me­szítetlen vörös iszapot, melynek kto. 60%-a víz, — száraz anyagra számított 1—5-szörös mennyi­ségű kristályos ferroszulfát-heptahidráttal vagy ennek hulladékaival —, közel homogén elkeverve, bármely szokásos pörkölő berendezésen 400—800 C fokok között, megfelelő színre kipörköljük. A kísérletek folyamán az is kiderült, hogy — egészen kis mennyiségű — krómsó katalizátorok előnyösen befolyásolják a színképződést. Ugyan­csak katalitikusan hatnak a kádmiuinsók is. A találmány szerinti eljárás során, a pörkölés­től, a keveréstől, a hőmérséklettől, valamint a katalizátortól függően, különböző színű porfesték anyagot nyerhetünk, melynek színét kívánságunk szerint, a narancsvöröstől a sötétbarnáig, tetszé­sünk szerint szabályozhatjuk. A keletkezett festéket bánmely szokásos mosó­berendezéssel (dekantációs módszer, Móor-féle, vagy fluidációis mosóeljárással) kimossuk, majd bármely szokásos szűrő eljárással, beleértve a vib­rációs szűrést is, leszűrjük, végül bármely szokásos szárító vagy pörkölő eljárással megfelelő hőmér­sékleten kiszárítjuk, esetleg kipörköljük. Kiviteli példa: 250 kg meszített vörös iszapot, melyben a száraz­anyagtartalom kb. 100 kg és amelynek Fe203 tar­talma kb. 45%, elkeverünk 100 kg ferroszulfát­heptahidráttal. Ezután a már fentebb említett el­járásoknak alávetve az elegyet 700 C fokon ki­pörköljük. Élénkvörös színű, bársonyos tapintatú, kb. 60% Fe2 Os tartalmú oxidvörös festéket kapunk ered­ményül. 100 kg szárazanyagot tartalmazó vörösr iszapot elkeverünk 200 kg ferroszulfát hulladékkal és 800 fokon kipörköljük, majd a szokásos tisztító műveleteknek vetjük alá. Vörösbarna, finom ta­pintatú porfesték az eredmény. A találmány szerinti eljárás eredményeképpen, magas diszperzitású, jó takaróképességű, a meg­előző eljárásoktól függő színű, exportra is alkal­mas 60—90% Fe2 03 tartalmú festékeket kapunk. A festékek akár közvetlenül, akár hígító vagy színezőanyagokkal elkeverve, egyéb gyártmányok előállítására is használhatók. Űjdonságrontó adat sem a világirodalomban, sem a magyar kémiai irodalomban — tudomásom sze­rint — még nem merült fel. Nyilvános gyakorlatbavétel, mint újdonságrontó adat, szintén nem mutatható ki. Szabadalmi igénypont: Eljárás az alumíniumgyártás melléktermékeként jelentkező meszített, vagy meszí tétlen vörös iszap feldolgozására, azzal jellemezve, hogy a vörös isza­pot — a szárazanyagra számított •— 1—5-szörös mennyiségű ferroszulfát-heptahidráttal vagy ennek hulladékával elkeverve, bármely szokásos pörkölő berendezésen 400—800 C fokok között — katali­zátorok jelenlétében, vagy anélkül — megfelelő színre kipörköljük. A kiadásért ttíitl: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatóba 60724. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents