146949. lajstromszámú szabadalom • Villamos fokozatkapcsoló gyenge áramokhoz

Megjelent: 19R0. május 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.949. SZÁM 21. e. 28—53. OSZTÁLY — VA—794. ALAPSZÁM Villamos fokozatkapcsoló gyenge áramokhoz VEB VAKUTRONIK, Dresden A bejelentő által megnevezett feltaláló: Frommhold E., A., Dresden Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1958. június 19. A bejelentés napja: 1958. december 18. A találmány fokozatkapcsoló, előnyösen elektro­metriai mérőberendezések számára. Kicsiny ára­mok, illetőleg igen nagy ellenállások mérése ugyanis, mint ismeretes, számos olyan, követel­mény kielégítésével jár együtt, amelyek az álta­lános villamos méréstechnikáiban és a rádiótech­nikában szokásos követelményektől, legalább rész­ben, lényegesen különböznek. Ezek a követelmények többek között: az; egyes érintkezők közötti ún. védőgyűrű alkalmazása, az egyes érintkezők között a lehető legkisebb kapa­citás, az érintkezők közötti legnagyobb szigetelés, a szigetelések közötti lehető legkisebb mechanikai (nyomó- vagy húzó-) igénybevétel, a Jrapcsoíáskor a szigetelések között a súrlódás mellőzése, tetszés szerint beállítható érintkező nyomás, és külső, zavaró, pl. villamos, mágneses, elektromágneses és atmoszférikus hatások elleni védelem. A feladat ismert megoldásainak az a hátránya van, hogy azok a fenti követelményeknek minden esetben csak egy részét tudják teljesíteni, ill. hogy mindig többé vagy kevésbé hátrányos kompro­misszumot kell találni, azért, hogy egyik vagy másik feltételt többé vagy kevésbé ki lehessen elégíteni. A találmány a feladat olyan szerkezeti meg­oldása, amely az ismert megoldások hátrányait kiküszöböli. Ezt a találmány értelmében azáltal lehet elérni, hogy a kapcsoláshoz, szükséges moz­gás fokozatokban történik, amelyek közül a sorba­kapcsolás érdekében az egyik áram nélkül folyik le, míg a tulajdonképpeni érintkezés a másikban történik. A találmányt, annak egy példaképpeni kiviteli alakjában a csatolt, rajz ismerteti, amelynél az 1. ábra az elvet, a 2. és 3. ábrák pedig a szer­kezeti megoldás egyes részleteit ismertetik. Az 1. ábrában az 1 szigetelőtestben elhelyezett 2 érintkező mindig a 3, 4 'és 5 érintikezőelemék­kel, vagy pedig meghatározott számúi'.regyenlő,­vagy különböző elemmel kerül. kapcsolatba,; ame- : lyék tetszés szerint kialakított tartók közvetítésé­vel a 6 elforgatható alaplemezen úgy vannak meg­erősítve, hogy kúszóáram út vagy egyáltalán nem, vagy pedig csak elhanyagolható mértékben léte­sülhessen. Az alkatrészeknek a készülék kisohmos részeihez vezető csatlakozásai az alaplemezen egy pontba vannak összefogva, és ismert eszközök, pl. csúszógyűrű vagy bronzszalag közbeiktatásával a kapcsoló egyik 11 kapcsával vannak Összekötve, ill. testre vannak kapcsolva. Az egyes alkatrésze­ket másrészt, célszerűen, a jól szigetelendő oldalon a 12, 13, 14 fémsapkákfcal látjuk el, amelyek vi­szont,, megfelelő korróziómentes érintkezőanyag­ból készült csúcsokkal vannak ellátva. A 2. ábra a kapcsolási elrendezés egy változatát tünteti fel, amely szerint a 12, 13, 14 alkatrészek hatásosan szigetelendő végeit egy sor, a védő1 ­gyűrűs elv alapján, tehát összefüggő kúszóáram utak nélkül szerelt megfelelő részén mechanikus szempontból ismételten tehermentesítjük. Így pl. a 2. ábra szerint, a 3 érintkezőkkel ellátott 1 érintkezőket csillag alakban helyezhetjük el a föl­delt 2 fémlemezen. A 3. ábra szerint a földelt 1 fémlemezbe a 3 érintkezőkkel felszerelt 2 kap­csoló működtetése a 7 gomb (1. ábra) tengely­irányú mozgatásával és forgatásával történik. A kapcsolóállás változtathatósága céljából a 7 gombot ki kell húzni. A 8 kapcsolótengely ezt követő for­gatása révén a kívánt 3, 4, 5 kapcsolóelem a 2 helytálló érintkezővel szemben, a rajzon nem áb­rázolt rögzítő peakek segítségével, pontosan be­állítható. Az érintkezést ezután a 7 gomb benyo­másával állítjuk elő. Egy további, a rajzon szintén nem ábrázolt pecek azután a 6 alaplemezt érint­kezést adó helyzetben tartja. Ezt a pétiket a továb­biakban a kapcsolóállás egy további változtatása esetén egy, a' rajzon szintén fel nem tüntetett kar vagy nyomógomb oldja. Ekkor a 6 forgó­lemez, kezdeti helyzetébe ugrik vissza és a 9 csapot a 10 rögzítőtárcsából kiemelve a tengelyt elfordíthatóyá .teszi. .

Next

/
Thumbnails
Contents