146940. lajstromszámú szabadalom • Közcsavarrögzítő szerkezet izzólámpafoglalatokhoz

Megjelent: 19R0. május 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEIRÄS 146.940. SZÁM 21. f. OSZTÁLY — TO-449. ALAPSZÁM Közcsavarrögzítő szerkezet izzólámpafoglalatokhoz Tóth Artúr gépészmérnök és Szika Ferenc szerkesztő A bejelentés napja: 1958. március 14. Ismeretes, hogy az izzólámpa-foglalatoknak a közcsavaron való rögzítése, biztosítása úgy van megoldva, hogy a foglalatsapkában egy csavarral állítható helyzetű anya van elrendezve, amelynek menetes furata a közcsavar felvételére szolgáló, a foglalatsapkában levő menetes furattal — lega­lábbis elvileg — egytengelyű. A rögzítés úgy tör­ténik, hogy a közcsavart előbb az anya menetes furatán hajtják keresztül, majd'a foglalatsapkában levő menetes furatba csavarják s ezután az anyát az állltócsavarral, a közcsavar tengelyére merőle­ges helyzetéből elállítják, aminek következtében az anya és a közcsavar menetei között a bef eszítés mértékétől függő súrlódás lép fel, s ez képezi a közcsavar kicsavarodását megakadályozó biztosítást. Ilyen közcsaiVarrögzítést ismertet a 143125 sz. magyar szabadalom, amelynek alapján történik az elterjedten használt foglalatok gyártása. E szaba­dalom szerinti foglalatoknál az anya körvonalát a menetes furat tengelyirányú nézetében körök és e körökhöz húzott érintőegyenesek képezik. Az anyának a befaszítésére, illetve üzemen kívüli tar­tására csavar szolgál, amely a foglalatsapkában ki­képezett, a közcsavar felvételére szolgáló menetes furattal párhuzamos helyzetű, hengeres furatban foglal helyet. E csavar az anyán átmenő menetes furatba illeszkedik. Az ismertetett közcsavarrögzítéssel bíró foglala­tok hibája — ami főleg az E 27 jelzésű foglalatok­nál ütközik ki —, hogy a rögzítőcsavar meghúzása­kor az anya deformálódhat s így a rögzítés bizony­talanná válhat. A vonatkozó szabványok előírják, hogy például az E 27 jelű foglalatnál 25 omikg nyomatékot kell kibírni az anyának. Ezt azonban a legyártott foglalatok közcsavarrögzítő' anyái biz­tonságosan nem bírják ki. További hátránya az említett kivitelnek, hogy az anyában és a foglalatsapkéban, levő, a közcsavar befogadására szolgáló menetes furatok egytenge­lyűsége a szerelés előtti helyzetben nem biztosít­ható könnyűszerrel. Ugyanis a feszítőcsavar és az anya egymásra merőleges helyzetű s az anyának a csavarral együtt történő elmozgatását a feszítő­csavart körülvevő hengeres furat nemi teszi lehe­tővé. Ha erőszakosan igyekeznek ezen elmozgatást eszközölni, akkor a foglalatsapka a feszítőcsavar befogadására szolgáló hengeres furat környezeté­ben eltörhet. A foglalatsapka akkor is eltörhet, ha a közcsavar becsavarása után a feszítőesavart be­felé hajtják az anyáiba. Ugyanis a közcsavarbiztosí­tásnak éppen az az alapja, hogy az anya a közcsa­var tengelyére merőleges síkból elmozdul a feszítő­csavar meghúzásakor. Az anya elmozdulásakor azonban szükségszerűen a feszítőcsavarnak is el kell mozdulnia az eredeti helyzetéből, azonban ennek gátat vet a feszítőcsavar befogadására szol­gáló, a közcsavar tengelyével párhuzamos tengelyű hengeres furat. Ha tehát a feszítőcsavart a furat falához való érintkezés után tovább húzzák, akkor a foglalatsapka eltörhet. A törés elkerülése céljából a szerelők rendszerint a feszítőcsavart teljesen kicsavarjak az anyából, hogy így a közcsavar az anyán keresztülhajtva a foglalatsapkáiba csavarható legyen. A közcsavar becsavarása után a feszítőcsavar nem hajtható az anya furatába, éppen az előbb már említett, a fog­lalatsapkában kiképzett, a feszítőcsavar befogadá­sára szolgáló furat hengeres volta miatt, de még ha ennek nem volna akadálya, akkor sem. végzik el a szerelők, mivel ez munkaidő veszteséget jelent. Így azután a közcsavar rögzítése, biztosítása el­marad, aminek hátrányos volta szakértő előtt is­meretes. Ez az eset nemcsak szórványosan áll elő, hanem a tömeggyártás jellegéiből eredően általá­nos, így az ebből eredő hiányosságok az elterjed^ ten használt foglalatokra jellemző. Ezen hiányos^ ság miatt sok felhasználó a foglalat felszerelése előtt a közcsavar rögzítésére szolgáló szerveket ki­szereli a foglalatból és anélkül illeszti azt fel a közcsavarra, amikoris a közcsavarrögzítés eleve ki van zárva. A találmány tárgyát képező közcsavarrögzítés alkalmazása révén a fenti hiányosságok elkerülhe­tők, mert mind mechanikai, mind szerelési szem­pontból kielégítő megoldást jelent. A találmány a csatolt rajzmelléklet ábráin be­mutatott példakéntí. kivitel kapcsán az; alábbiakban van részletesen ismertetve. A rajz 1. ábrája a találmány szerinti közcsavarrögzítő szerkezettel bíró izzólámpa-foglalatot ábrázolja hosszmetszetben (az elektromos érintkező és az azo­kat hordó szervek nélkül), míg a

Next

/
Thumbnails
Contents