146932. lajstromszámú szabadalom • Szélessávú mikrohullámú hibrid

Megjelent: 1960. május 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.932. SZÁM 21. a4 . 64—77. OSZTÁLY — TA—370. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Szélessávú mikrohullámú hibrid Távközlési Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Csibi Sándor és Reiter György kutatómérnökök, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1957. augusztus 13. E találmány olyan mikrohullámú hibrid, amely­nek hullámillesztése széles frekvenciasávban szi­gorú követelményeket elégít ki. Ismeretes az ún. rövid kvadratikus hibrid, amely az egyik keskeny oldalfalukon egymásra fektetett két téglalap keresztmetszetű csőtápvonal csatlakozó oldalfalainak adott hosszon való eltávolításával hoz létre a két csőtápvonal között csatolást. Ebben az esetben a, hibrid helyes működéséhez szükséges feltételeknek széles. frekvenciasávban való kielégí­tése két alapvető nehézségbe ütközik, ugyanis a hibrid átviteli tulajdonságait a csatolószakaszban fellépő csillapodó és csillapítatlan módusok is frek­venciafüggővé teszik. Csatolószakasznak nevezzük a csőtápvohalaknak azt a szakaszát, amelyben a közös oldalfalak el vannak távolítva. Az itt fellépő csillapított módusokat az átmenet hiánya idézi elő, az ezekben tárolt meddő elektromágneses teljesít­mény vonja maga után a frekvenciafüggést. Ez okozza az egyik nehézséget. A csillapítatlan módu­sok viszont azért okoznak nehézséget, mert a csa­tolószakasz hossza és a keletkező csillapítatlan módusokhoz tartozó hullámhosszak közötti arány a beeső hullám frekvenciájának a függvénye. Az így fellépő hibát diszperziós hibának nevezzük. Az átmenet hiányából származó hibát a csatoló­szakasz hosszának növelése árán oly módon kü­szöbölik ki, hogy a téglalap keresztmetszetű cső­tápvonalak egymásra fektetett oldalfalait hosszabb szakasz mentén távolítják el, mint a kvadratikus hibridben, az eltávolított oldalfalak helyére a két csőtápvonal közé botsort helyeznek, s a botoknak egy-mástól való távolságát a csatolószakasz közepe felé haladva fokozatosan növelik, vagy pedig az oldalfalakat nem távolítják el, hanem ehelyett olyan kör alakú csatolónyílásokat vágnak ki, ame­lyek átmérője a csatoloszakasz két vége felől a kö­zép felé haladva fokozatosan növekszik. Mind a két esetben tulajdonképpen fokozatosan változó csatoló­nyílásokat létesítenek a két cső tápvonal között és ezáltal a csatolószakasz két szélén egy-egy átme­neti rész alakul ki. E megoldások hátránya,: hogy a diszperziós hiba megnő. * A találmány szerinti hibrid csatolószakasza men­tén a két csőtápvonal keresztmetszete oly módon változik, hogy a esőtápyonalakban terjedő1 hullám hossza a csatoloszakasz közepe felé csökken. Ilyen módon csökken a csatolószakasz diszperziós hibája. A csőtápvonalakban terjedő hullám hossza pél­dául a keskenyebb oldalfalakkal párhuzamos szim­metriasíkba elhelyezett, s az egyik szélesebb oldal­falról a tápvonal belső terébe benyúló, jól vezető anyagból készített bordával csökkenthető. Ebben az esetben a hibrid két cső tápvonalában ezek a bordák egyforma alakúak és azonos méretűek le­hetnek, a csatolószakasz két oldalán egymáshoz képest szimmetrikusan helyezkedhetnek el, és ma­gasságuk a szélek felől haladva fokozatosan növek­szik. A diszperziós hiba csökkentése végett a cső­tápvonalakban terjedő hullám hosszának csökken­tése úgy is megvalósítható, hogy a csőtápvohalak szélességi méretét a csatoloszakasz közepe felé fo­lyamatosan növeljük. A találmány szerinti hibrid e két lehetséges ki­viteli alakja a mellékelt ábrákon látható. Az 1—4. ábrákon bemutatott megoldásban a csatolószakasz diszperziós hibáját a csőtápvonalak­nak a keskenyebb' oldalfalakkal párhuzamos szim­metriasíkjába benyúló bordák csökkentik. Az 1. ábrán jól látható az 1 hibridtestben elhelyezett 2 és 3 borda. A csatolószakasz a 4 lyuksorból áll. A 2. ábra szerinti felülnézeten az AA és a BB met­szet helye van feltüntetve. Ez a két metszet a 2 és a 3 borda alakjának és elhelyezésének ponto­sabb meghatározására a 3., illetve a 4. ábrán lát­ható. Az 5—8. ábrákon bemutatott megoldásban a csa­tolószakasz diszperziós hibáját a cső tápvonalak szé­lességi méretének a növelése csökkenti. Ez a szé­lességi méret a csatolószakasz közepe felé haladva folyamatosan növekszik.

Next

/
Thumbnails
Contents