146878. lajstromszámú szabadalom • Készülék áramló folyadék áramlási sebességének és elektromos ellenállásának egyidejű mérésére

Megjelent: 1960. május 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.878. SZÁM / 42. e. 1—22. OSZTÁLY — HA—538. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Készülék áramló folyadék áramlási sebességének és elektromos ellenállásának egyidejű mérésére KŐOLAJIPARI TRÖSZT, BUDAPEST Feltalálók: Hankó László oki. elektrotechnikus, Kedves Gyula ókl. villamosmérnök, Kelemen Sándor okli vegyészmérnök, Márföldi Gábor oki. villamosmérnök, A bejelentés napja: 1958. április 10. Csövezetten és csövezett fúrt lyukakban, vala­mint csővezetékiben áramló folyadék áramlási se­bességét mérni szükséges elnyelési pontok, be­áramlási helyek, valamint csősérülések pontos helymeghatározása' céljából. A nyert adatok alap­ján végezhető el a cirkulációs kör el-, illetve hozzáfolyási pontjainak meghatározása — azok ki­iktatása érdekében —, valamint lehetővé válik az egyes fúrt kutak által harántolt rétegek adatai alapján a repedéseik, földalatti tárolók repedés^ rendszerének feltérképezése, a helyes művelési technológia megválasztása céljából. Az egyidejű fajlagos ellenálMsmérés lehetővé teszi a kútban áramló * folyadék minőiségi megkülönböztetését. Ellenállásméréssel ugyanis megállapítható, hogy a beáramlási helyen, illetve az egyes beáramlási helyeken a bejutó folyadék rétegvíz-e, vagy pedig olaj. Ennek az olaj termelési gyakorlatban .vízki­zárás szempontjából van jelentősége. Olyan készülék, mely a folyadék áramlási sebes­ségét és fajlagos ellenállását' fúrt lyukban egyide­jűleg mérni képes, az eddigiékben nem volt isme­retes. Az. árainlásmérésíre . szolgáló műszereknek két típusa ismeretes. Az első típus az által jellemez­hető, hogy az áraimlás érzékelésére forgólapát­koszorút (propellert) alkalmaz. E megoldás hát­rányos tulajdonsága, hogy működése függ az áramló folyadék vizkozitásától és nagyobb sűrű­ségű lyukfolyadékokban nem működik megbízha­tóan, valamint érzékenysége nem kielégítő. (Iro­dalom: Journ. of Petr.Teohn. 1956. jul. Newman.) A második áramlásmcréore szolgáló műszertípus a Martin—Wdckoff-féle áramlásmérő (USA. Pat. Nr. 2 773236). Ennél a megoldásnál a folyadék­áramlás érzékelésére rugalmas membrán szolgál. A mérési elv potenciometrikus:, két mozgó elektró­dára kapcsolt feszültség által keltett potenciáltér­ben egy, az áramlás hatására elmozduló elektróda a mindenkori helyzetének megfelelő potenciál­szintet mintegy letapogatja, s a mért potenciál­értéket mérőkör regisztrálja. Ez a imérési eljárás, a propelleres mérési módszerrel összehasonlításban nagyobb érzékenységet eis nagyobb üzembizton­ságot mutat. Hátrányos műszaki sajátossága, hogy midőn a mérőszonda környezetében a lyukfolya­dék vezetőképessége nagy, a kábelellenállás a mérőszonda ellenálláshoz képest már nem elhanya­golható, s a szondára jutó feszültséget, . valamint — a kábelerek ellenállásának mindenkor feltételez­hető aszimmetriája folytán — a mozgó elektródán fellépő abszolút pontenciált a lyukfolyadék vezető­képesség változása is befolyásolja. Ilyen esetben a mérés folyamán az indikáció — változó mérték­ben — a mindenkori áramlási sebesség és a lyuk­folyadék — vezeíősépesség — összetett függvénye, így az áramlási sebesség mért értékei nem min­den esetben egyértelműek és megbízhatók. . A -tóáimány «zerinti- készülék függőleges fúrt lyukban . áramló . folyadék áramlási sebességének és fajlagos ellenállásának egy idejű mérésére és regisztrálására szolgál. A mérési elv az alábbiak szerint összegezhető:, az áramló folyadékba merülő két nyugvó elektróda között az áramlás hatására elmozduló mozgó elektródát tartalmazó mérőszonda felhasználása mellett, konstans intenzitású áramo­kat vezetve át, az egyik állóelektróda és a mozgó­elektróda, valamint a másik állóelektróda és mozgóelektróda között, a mozgóelektróda és a két álló elektróda között fellépő két feszültségérték különbsége a mozgóelektróda helyzetének és ezen keresztül az áramlási sebességnek függvénye. A mozgóelektróda és a két nyugvóelektróda között mérhető két feszültségérték összege pedig a két nyugvóelektróda között jelentkező elektromos ellenállással, vagyis az áramló' folyadék fajlagos ellenállásával arányos.

Next

/
Thumbnails
Contents