146849. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolóberendezés fűtőberendezések üzembehelyezéséhez, elsősorban gépjárműfűtőberendezésekhez

Megjelent: 1960. május 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.849. SZÁM 63. c. 58—91. OSZTÁLY — BA-1271. ALAPSZÁM Kapcsolóberendezés fűtőberendezések üzembehelyezéséhez, elsősorban gépjármű' fűtőberendezésekhez Wilhelm Baier K. G. cég, Stockdorf bei München (Német Szövetségi Köztársaság) Feltaláló: Rau Kurt, Starenberg Német Szövetségi Köztársaságbeli elsőbbsége: 1957. július 24. A bejelentés napja: 1958. július 4. A találmány kapcsolóiberendezés fűtőberendezé­sek üzembehelyezéséhez, elsősorban gépjármű fűtőberendezésekhez, amelyek folyékony tüzelő­anyaghoz való égővel, a tüzelőanyag — levegő keverék meggyújtásához gyújtókészülékkel, to­vábbá a tüzelőanyagot és az égési levegőt szállító készülékhez meghajtómotorral van ellátva. Az: ilyen fajtájú, gépjármű fűtőberendezésekhez; alkalmazott ismert kapcsölóberendezéseknél az üzembehelye­zéshez nyomógombos kapcsolót használnak, amely­nél a gomb lenyomásával helyezik üzembe a gyújtóeszközként használt izzógyertyát. Kb. 20 másodpercnyi ún. előizzítási idő eltelté­vel a tüzelőanyagot és az égési levegőt szállító szervek megindítására kapcsolót működtetnek, majd egy kis jelzőlámpa felvillanása után az izzí­tási nyomógombot feleresztik. Ennek a megoldásnak alapvető hátránya, hogy működtetése kezelőszemély figyelmétől függ és a tényleges üzembevételig több munkafolyamatra van szükség. A megfelelő kapcsolónak és a nyomógombnak tisztán a kezelőtől függő működtetéséből .egy so­rozat kényelmetlenség és hátrány adódik, vala­mint annak szükségessége, hogy a működtető szer­kezeten belül kölcsönös reteszeléseket kell alkal­mazni, hogy a fűtőberendezés üzembevételének helyes műveleti sorrendje mindenképpen biztosítva legyen. A folytonos berendezésekhez már ismertek kü­lönféle fajtájú teljesen automatikus kapcsolóberen­dezések, ezeknek használata azonban a kapcsoló­berendezések szükséges elemeinek nagy száma és ezek rázkódásokkal szembeni nagy érzékenysége következtében gépjárműfűtésekhez nem használ­hatók. A találmány célja olyan kapcsolóberendezés lé­tesítése, amelyben érzékeny kapcsolóelemek nin­csenek, a kapcsolóalkatrészek száma a lehető leg­minimálisabb, továbbá a fűtőberendezés üzembe­helyezését egyetlen kapcsolási művelettel végzi. Emellett a fűtőberendezést mind tüzelőanyag­hiánytól, mind a gyújtóberendezés hosszú műkö­dési ideje következtében bekövetkező telepr-üres­izzástól és túlhevüléstől védi és azonkívül az elő­izzítási idő betartásának, valamint az izzógyertya izzási állapota megfigyelésének szükségességét feleslegessé teszi. Továbbá kapcsolóelemek, mint például jelfogók, rádiócsövek és bimetál időkap­csolók megtakarításával olyan kapcsolóberendezést javasol, amely nemcsak előállítás szempontjából olcsóbb, hanem üzemzavar keletkezése szempont­jából is kevésbé érzékeny és valamely alkatrész kiesése, meghibásodása után könnyen javítható. Ezeket. a célokat a találmány szerinti berende­zés azzal éri el, hogy ismert, rugóerővel mozga­tott, felhúzható időkapcsoló és a lángmeleggel be­folyásolt biztonsági kapcsoló felhasználásával az időkapcsolónak két érintkezőpárja van a meghajtó­motor és az áramforrás közötti áramvezetékben és ezek a folyamat lefolyása közben a gyújtó­berendezés áramkörét automatikusan megszakít­ják. A találmány szerinti kapcsolóberendezés egyik előnyös kiviteli alakjánál a felhúzható időkapcsoló­ban egy pótérintkező is van, amely egy vezeté­ken keresztül a meghajtómotor egy pót csatlakozó­kapcsával van összekötve. Ennek segítségével a motor különböző fordulatszámokkal és ezáltal a fűtőberendezés különböző fűtő teljesítménnyel működtethető. A találmány szerinti, külön szállított fűtőlevegő^­vel ellátott kapcsolóberendezés alkalmazásánál elő­nyös, ha a felhúzható időkapcsolóban egy további érintkező van alkalmazva és egy további kapcso­lási hely, mellyel egy elektromágneses kapcsoló tekercse van gerjesztve. Mikor itt létrejön a kap­csolódás, akkor az üzemanyagszivattyú és az égő­levegő-ventillátor lekapcsolódik, -úgyhogy a meg-

Next

/
Thumbnails
Contents