146847. lajstromszámú szabadalom • Tájoló készülék

Megjelent: 1961. december 15. ORáZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.847 SZÁM 49, a. 66—68. OSZTÁLY — AA-394. ALAPSZÁM ) SZOLGALATI TALÁLMÁNY Tájoló készülék Általános Géptervező Iroda, Budapest Feltalálók: Róth András, Káldos Ferenc és Kovács Gyula gépészmérnökök, Budapest A bejelentés napja: 1958. december 5. A találmány gépi megmunkálásoknál alkalma­zott forgácsold vagy alakító szerszámok, illetve megmunkáló eszközök helyzetének beállítására vagy azoknak a megmunkáló gép befogó részéhez és/vagy a munkadarabhoz viszonyított beállított helyzetének rögzítésére való úgynevezett tájoló készülék, amely lehetővé teszi akár a megmun­káló eszköznek, akár a munkadarabnak a már be­állított helyzet megtartása melletti kiszerelését és visszahelyezését. A tájoló készülék elsősorban elektroeróziós gé­peken alkalmazható, ahol lehetővé teszi a meg­munkáló elektróda és a munkadarab egymáshoz viszonyított helyzetének pontos beállítását, illető­leg visszaállítását, ugyanis ezeken a gépeken a tájolás eddig megoldatlan volt, a beállítás hosszú időt vett igénybe és a megkívánt pontosságot rendszerint nem lehetett elérni. A találmányt annak példaképpeni kiviteli alak­ját szemléltető csatolt rajzzal kapcsolatos alábbi leírás ismerteti bővebben. A rajz példaképpen elektroerózis gépen alkalmazott megmunkáló elekt­ródát szemléltet, az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán felülnézetben. A 3. ábra központosító csapot ábrázol. A tájoló készüléket 1 helyező prizmájával a szerszámgép 2 főorsóján levő 3 felfogócsapra a 4 kengyellel lehet felerősíteni. Az 1 helyező priz­mára lehet felszerelni az 5 elektródát 6 felfogó­csapja révén a 7 kengyel segítségével, valamint a 8 tájolókart,, 'amely nagypontossággal megmun­kált vezetékben a prizma tengelyére merőleges irányban elmozgatható és a 9 szorító tuskó-, 10 kengyel-, és 11 csavarból álló szerkezettel rög­zíthető. A 12 munkadarab, illetve 5 elektróda beállítását a munkadarabon egy 13 középponti- és egy 14 tájoló furattal, az 5 elektródán pedig egy 15 tájoló furattal végezhetjük el. A furatok helyét a munka­darab, illetve elektróda adottságai szabják meg. A munkadarabon csak akkor kell tájoló furatokat készíteni, ha a megmunkálás elkezdése előtt szük­ség van az elektródának a munkadarab közép­pontjához vagy körvonalához (esetleg mindkettő­höz) viszonyított pontos beállítására. Ilyen eset­ben a központi furatra való ráálláshoz az elekt­róda helyére segédeszközként a 16 központosító csapot (3. ábra) fogjuk fel a helyező prizmára. A központosító csapot a 12 munkadarabnak a gép­asztalhoz való rögzítése után el lehet távolítani. A tájoló készüléknek kijelölt irányba való beállí­tása az 1 helyező prizma 3 csapon történő elfor­gatása és a 17 tájoló csapnak á megfelelő tájoló furatba helyezése útján történik. A beállított irányt a 4 kengyel csavarjának meghúzásával le­het rögzíteni. Az elektróda beállítása a kijelölt irányba szintén a 17 tájoló csapnak az 5 elekt­ródán levő (a kijelölt irányban fúrt) 15 tájoló fu­ratába való behelyezésével történik. Az elektro­eróziós megmunkálás természeténél fogva a mun­kafolyamat alatt az elektródát több ízben ki kell sze­relni bizonyos munkálatok elvégzése miatt; ilyen­kor a már rögzített tájoló készülék, segítségével az elektródának a munkadarabhoz viszonyított helyzete a. megkívánt pontossággal visszaállítható. A munkafolyamat megkezdésekor a 8 tájolókar a 17 tájolócsappal, valamint 9, 10, 11 rögzítő szerkezet — amennyiben azok' a megmunkálási folyamatot hátráltatják — eltávolítható, de a munkaközbeni elektróda tájolásokhoz visszasze­relve a készülék ismét a megkívánt pontosságú beállítást biztosítja. A 8 tájolókarban több 17 tájolócsap is alkalmazható, azok beállíthatók akár az 5 elektródában, akár a 12 munkadarabban ki­alakított helyzet meghatározó nyílásokhoz, akár azok felületi részeihez, pl. munkalép, lépcső, oldal­felület stb. A találmány nincs a leírt kiviteli alakra kor­látozva, mert az más megmunkáló gépeken is alkalmazható, az illető gép, szerszám be-, illetve felfogó részeinek és a munkadarabnak megfelelő kialakítással. Általában előnyös a tájoló készülék

Next

/
Thumbnails
Contents