146799. lajstromszámú szabadalom • Készülék az intrapulmonalis (tüdőnbelüli) nyomás mérésére

Megjelent: 1960. április 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.799. SZÁM 30. 1—7. OSZTÁLY — GU—117. ALAPSZÁM Készülék az intrapulmonális (tüdőnbelüli) nyomás mérésére Dr. Grubich Vilmos főorvos, Budapest A bejelentés napja: 1955. szeptember 22. Az orvosi, de különösen a sportorvosi és kon­dicionáló orvosi gyakorlatban szükség van a spor­toló, ill. a beteg ember alkalmazkodóképességének vizsgálatára. A találmány ilyen vizsgálatra alkalmas vizsgálóeszköz. A vizsgálóeszközzel megállapíthat­juk a vizsgálandó ember tüdejének és légzőizmai­nak maximális kilégzési erejét, orvosi műszóval: a tüdő vitális nyomás kapacitását, hogy azután ennek bizonyos (rendszerint 30—60) százalékával elvégezzük a terheléses vizsgálatot. Ez utóbbi ál­talában e meghatározott fix nyomásnak fúvás által 20 másodpercig való kitartásából áll, ami az em­beri szervezet vérkeringésére a keringést aka­dályozó, azt megterhelő tényezőként hatva meg­változtatja a keringési viszonyokat (a pulzust, a vérnyomást). A megváltozott viszonyok helyre­állási módja és ideje a vizsgálandó kondíciójára enged következtetni, és a sportoló egészségügyi állapotát, edzésének kielégítő vagy túlerőltető módját, a beteg imozgástűrőképességének fokát határozhatja meg. A vizsgálat helyes végrehajtásában olyan nyo­másmérő készülék szükséges; amely a különböző intrapulmonális nyomásokat hosszú (a) skálán a vizsgálandó és vizsgáló számára egy időben ellen­őrizhető módon mutatja. A manometer folyadék fajsúlyának nem szabad nagynak lennie, mert kü­lönben a nagy tehetetlenség miatt a terhelés alatti fúvási nívómagasság igen nagy fokban ingadoznék, ami a terheléses nyomásadagolás pontosabb kivi­telét lehetetlenné tenné. A víz fajisúlyának meg­felelő folyadék alkalmazása esetén csak olyan ké­szülék használható, mely a felette levő levegő zárt állapotban történő összenyomása útján mu­tatja a kb. 30 cm hosszúságú (a) skálán a meg­felelő nyomást. Az egyesített gáztörvény értelmé­ben a nyomásváltozás a skálán hyperbolikus. Hogy a skála (,b) nulla pontja állandó és a külső hő­mérséklettől, annak a (c) zárt légoszlopra való. ha­tásától független lehessen, a zárt tér jól záró (d) csap útján közlekedhetik a külső levegővel, ami a zárt tár levegőjét mindig a külső levegő álla­potával teszi egyenlővé. Ez a nullapont beállítás teszi a zárt tér levegő­jének térfogatát állandó térfogattá. A mért nyo­más így mindig az aktuális atmoszféra nyomás bizonyos része (ha a nyomás mértékegységéül milliatmoszférát vesszük, akkor az aktuális at­moszféra ezredrésze). A manométer-folyadék, a készülék fala a hőmérséklet ingadozásával oly kis­mértékben változik, hogy az a mérés nagyság­rendjében elhanyagolható, de elhanyagolható- a légnyomás változás okozta hiba is, mivel a mérés hibája nagyobb ennél (akárcsak a klinikai vér­nyomásmérésnél). Szabadalmi igénypont: Készülék az intrapulmonális nyomás mérésére, melyet az jellemez, hogy (e) U alakú manometer, melyben a folyadéknak a (a) skálarész; felőli el­vékonyodó szárában elhelyezkedő felső szintje felett (c) zárt levegőtér van, és hogy ennek nyitá­sára, illetve elzárására a szárban (d) csap van. iktatva. 1 raj2 A kiadásért felel a Közgazdasági <?s Jogi Könyvkiadó igazgatója 60367. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents