146790. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hőálló, hőszigetelő kerámiai termék előállítására és az eljárás szerint készített idomtest

Megjelent: 1960. április 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.790. SZÁM 80. b. 12. OSZTÁLY — El—80 ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás hőálló, hőszigetelő kerámiai termék előállítására és az eljárás szerint készített idomtest Építőanyagipari Központi Kutató Intézet, Budapesten, mint a feltaláló: dr. Albert János oki. vegyész­mérnök, budapesti lakos jogutódja A bejelentés napja: 1958. május 20, A találmány agyag, esetleg kovaföld-agyag alap­anyagú hőszigetelő termékekre (idomtestekre), ill. eljárásra vonatkozik ezek előállítására. 200—900 Cc hőmérséklethatárok közt dolgozó rendszerek, ill. berendezések hőszigetelésére a leg­ismertebb efféle készítmény a kerámiai úton elő­állított kovaföldtégla. Kovaföldtéglák készítéséhez kovaföld, képlékeny agyag és pórusképző adalék­anyagok (pl. fűrészpor, esetleg habosító vagy gáz­fejlesztő anyagok) nedves keverékéből álló masz­szát használnak, melyből a kívánt idomdarabokat formáló sajtolás, szárítás és kb. 900°-on történő égetés útján állítják elő. Az így előállított téglák és egyéb idomtestek térfogatsúlya 400 kg/m3 felett van, általában 450—600 kg/m3 , viszont szilárdsá­guk aránylag csekély, általában nem haladja meg a 6—8 kg/cm2 -t, ami a gyakorlati alkalmazás leg­több esetében kevésnek bizonyul. Másrészt nem kielégítő a térfogatsúly értéke sem, minthogy, fő­leg a hőszigetelőképesség fokozása céljából, kisebb térfogatsúly volna kívánatos, ami egyébként a szi­getelés szerkezeti kivitelének súlya és terjedelme szempontjából sem közömbös. E vonatkozásban azonban a kovaföld-agyag alapanyagú massza hasz­nálatos anyagösszetételének akár a keverékkompo­nensek mennyiségi arányszáma tekintetében, akár új komponensek hozzáadásával való megváltozta­tása eddig nem járt kellő eredménnyel. Azt találtuk, hogy alapanyagként képlékeny agyagot és esetleg kovaföldet tartalmazó masszá­ból — pórusképző szerves adalékok, habosítók és gázfejlesztő anyagok hozzáadása nélkül is •— a kovaföldtéglákénál lényegesen kisebb, 350 kg/m3 alatti térfogatsúlyú és ezért nagyobb hőszigetelői­képességű, emellett a kovaföldtéglákat jóval meg­haladó, 10 kg/cm2 -nél is nagyobb nyomószilárd­ságú kerámiai termék állítható elő, ha az alap­anyaghoz duzzasztott perlitet adagolunk. Ennek megfelelően a találmány abban van, hogy a szárí­tás után kiégetendő nyers • idomtesteket az említett alapanyag nyers keverékéből sajtolással, éspedig kísérleti megállapítás szerint 1 kg/cm2 értéket meg nem haladó fajlagos nyomás alatt formáljuk. Az ilyen kerámiai termék kis térfogatisúlyát, ill. az ezt eredményező nagy pórustérfogatot s a ter­mék viszonylag nagy szilárdságát a duzzasztott perlitadalék biztosítja. A keverékben száraz álla­potra vonatkoztatva a duzzasztott perlit mennyi­sége előnyösen nem több, mint 35—40 súlyszáza­lék. Ennél nagyobb perlitmennyiségek adagolásá­nál ugyanis a nedves keverék általában egyre nehe'­zebben formálható, bár a kész termék térfogat­eúlya, emelkedő szigetelőképessége mellett tovább csökken; kisebb súlyszázalékú perlitadagolás esetén viszont a térfogatsúly megfelelő fokozatos növeke­dése várható. E súlyszázalékoktól való eltérések gyakorlatilag megengedhető mértékét értelemsze­rűen az a követelés határozza meg, hogy a bár­mely okból megengedett 'eltérés az ismert kova­föld-idomtesteknél (termalittégláknál) minőségileg még mindig jobb terméket eredményezzen. Ezt a tényt a termalittéglák és találmány szerinti leg­előnyösebb összetételű perlites idomtestek minő­ségjelző számadatainak alábbi táblázatos összeállí­tása igazolja: térfogatsúly 550 kg/m3 250 kg/m 3 nyomószilárdság 5—7 kg/cm2 15 kg/cm 2 nővezetósi té­nyező (0 C° hő­mérsékleten) 0,08 kcal/mó° 0,052 kcal/mó° E táblázat b) oszlopának adatai, 100 súlyrész szá­razanyagra számítva, példaképpen 30 súlyrész kovaföld, 35 súlyrész közönséges képlékeny agyag és 35 súlyrész duzzasztott perlit keverékéből ké­szült, a találmány szerinti idorntestre vonatkoznak. Ezzel a b) oszlop jellegszámai tekintetében egyen­értékű terméket kapunk akkor is, ha a 35 súly­résznyi agyagmennyiség egy részét — pl. 20 súly-

Next

/
Thumbnails
Contents