146732. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a tioglikolsav előállításának tökéletesítésére

Q Megjelent: 1960. április 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.732 SZÁM 12. o. 23—24. OSZTÁLY — AU—77. ALAPSZÁM Eljárás a tioglikolsav előállításának tökéletesítésére Bejelentők: Ambrus Dezső vegyészmérnök, dr. Zagyvái István vegyész és Abermann József ve­gyésztechnikus budapesti lakosok. A bejelentés napja: 1958. augusztus 13. A tioglikolsav, bár Carius már 1862-ben elő­állította, évtizedekig a laboratóriumi különleges­ségek közé tartozott. Ipari méretekben való előál­lítása csak századunk harmincas éveiben indult meg, amikor hideg haj hullám osí tó vizek, majd szőrtelenítőszerek hatóanyagaként kezdték hasz­nálni. Az utóbbi évtizedekben a tioglikolsav iránti érdeklődés rendkívüli mértékben megnőtt, tekin­tettel arra, hogy számos újabb felhasználási lehe­tőségét fedezték fel. A tioglikolsav előállítására több ipari eljárás is­meretes, amelyeknek egyik kiindulási komponense mindig monoklórecetsav és abban különböznek egymástól, hogy a klórt milyen anyag segítségé­vel cserélik le merkapto-csoportra. A tioglikolsav két aktív csoportja, a mefkapto- és karboxil-cso­port miatt igen reakcióképes, ezzel magyarázható, hogy az eddig ismeretes előállítási eljárások közös hibája a mellékreakciók okozta rossz és ingadozó kitermelés. A felhasználó iparoknak egyik fő kö­vetelménye a termék szennyezésmentessége, amit az eddig ismeretes eljárások csak körülményes tisztítási módszerekkel tudnak biztosítani. Eljárást dolgoztunk ki, amellyel jól reprodukál­ható kitermeléssel különleges tisztaságú tioglikol­sav állítható elő. Eljárásunk lényegében a klór­ecetsavból és tiokarfoarnidból kiinduló tioglikolsav előállításnak módosított és tökéletesített kivitele­zése. Ismeretes, hogy a klóreoetsav és a tiokarbamid reakciójából keletkező pszeudotiohidatomsav, il­letve pszeudotiohidantoin lúgos hidrolízissel a tioglikolsav megfelelő sójává és ciánamiddá alakul. Kísérleteink során megállapítottuk, hagy a hid­rolízis igen előnyösen végezhető báriumhidroxid­dal, illetve báriumklorid és nátriumhidroxid ek­vivalens keverékével. Ekkor a tioglikolsav vízben gyakorlatilag oldhatatlan báriumsója válik le, amely szűréssel a reakciókeveréktől elkülöníthető. A hidrolízist 100 C° alatt, előnyösen 50—80 C°-os hőmérsékleten végezzük. A szabad . savat sójából ásványi savval lehet felszabadítani. A kitermelés csaknem kvantitatív, 96—98 százalékos. A termék további feldolgozása történhet szerves oldószeres extrakcióval és esetleg váfcuumdesztjlaációval.; Az eljárás gazdaságosságát növeli, hogy a mellékter­mékként keletkező ciánamid a tiokarbamid gyár­tás alapanyaga, így az egyik kiindulási anyag a melléktermékből közvetlenül előállítható és hogy ha a tioglikolsav báriumsójából a szabad savat sósavval szabadítjuk fel, akkor melléktermékként báriumklorid keletkezik, amely a hidrolízishez* új­ból felhasználható. Példák: 500 l-es kőagyag edénybe 50 kg mono­klórecetsavat mérünk be és 100 1 víziben oldjuk. 29 kg szódából lehetőleg tömény oldatot készítünk (kb. 75 1 vízzel) és keverés közben a klórecetsav oldathoz öntjük. A közeg pH-ját 6—7 között állít­juk be. Az oldathoz részletekben 40 kg tiokarbo­midot adunk, vigyázva arra, hogy a reakcióke­verék hőfoka 80 C° fölé ne emelkedjék. A reak­ció kb. V2 óra alatt lezajlik. A reakciókeveréket lehűlése után lenuccsoljuk. 125 feg kristályos báriumkloridot 125 1 vízben melegítve feloldunk és hozzáadunk 40 kg szilárd nátronlúgot. Amikor az egész szilárd termék fel­oldódott GS 3.51« oldat hőfoka kb. 80 C°, a melegí­tést leállítjuk és a fent nyert szüredéket hozzád adjuk vigyázva arra, hogy a reafcciókeverék hő­foka 80 C° fölé ne emelkedjék. 30 percig kever­jük, majd a keverést leállítva lehűlni hagyjuk. A terméket lenuccsoljuk és vízzel kimossuk, majd szétmorzsoljuk és 100 1 koncentrált sósavat ön­tünk rá. Jól elkeverjük, lehűlni hagyjuk és nuc­osoljuk. A szűrletet szerves oldószerrel, pl. éterrel extra­háljuk és vákuumban desztilláljuk. A báriumklo­rid szüredéket a következő sarzshoz felhasznál­juk. Kitermelés tiszta klóreoetsavra számítva, ha az extrakciós és vákuumdesztillációs szükségszerű veszteséigektői eltekintünk, csaknem kvantitatív, 96—98 százalékos. 2. Az 1. példában leírt módon kezdjük az anyag előállítását, majd a hidrolízis után nyert szüredékre 60 kg konc. kénsavat öntünk és a reakciókeveréket közvetlenül, vagy a báriumszul­fát csapadék elkülönítése után vákuumban ledesz­tilláljuk.

Next

/
Thumbnails
Contents